Risk för skogsbrand i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Östra Göransåsen

Tallskog med liggande trädstam.

Östra Göransåsens naturreservat. Foto: Jonas Salmonsson

Naturreservatet Östra Göransåsen består av ett svagt sluttande naturskogsområde beläget drygt sex kilometer sydväst om Ånge.

Brandpräglad skog

Östra Göransåsen är ett naturskogsområde på cirka 350 meters höjd över havet. I södra delen finns myren Stormyran. Skogen är flerskiktad och till större delen äldre än 120 år. I de norra och södra delarna av området utgör tall det dominerande trädslaget, medan det i övriga delar är gran som dominerar. Riktigt grova barrträd saknas. Framför allt i de centrala delarna av området finns en riklig förekomst av lövträd, framför allt grövre asp, men även äldre björkar och sälgar.

Större delen av reservatets skog har sannolikt självföryngrats efter brand och är tydligt brandpräglat. En talltorraka visar spår av fem-sex bränder. Det finns ganska mycket av både stående och liggande död ved. Kolade stubbar och lågor (omkullfallna träd) av tall finns det rikligt av. Många av lågorna är grova, övervuxna med mossor och väl nedbrutna. Grova asplågor finns här och var, liksom högstubbar av björk och lågor av sälg. Ställvis är det gott om stående och liggande död granved av olika slag.

Vedsvampar och lavar

Flera vedlevande svampar, som används som indikatorer för grandominerade naturskogar, finns i reservatet. Exempelvis finns lappticka, rosenticka, blackticka, rynkskinn, kristallticka, nordlig nållav, smalskaftslav och lunglav. Rosen- och ullticka förekommer båda rikligt på granlågor i stora delar av området och lunglav är vanlig på främst sälg. I anslutning till Stormyran i söder växer varglav på ett 20-tal träd i och utanför reservatet.

Rosafärgad vedsvamp.

Rosenticka växer på liggande stammar av främst gran i gammal gran- och blandskog. Foto: Tomas Rydkvist

Reservatsnamn efter fäbod

Östra Göransåsen och det närbelägna reservatet Västra Göransåsen har båda fått sitt namn av fäboden Göransåsen. Denna var under en period under 1700-talet bebodd av en Göran Hindriksson-Sjöberg och hans familj. Därefter brukades den åter som fäbod fram till 1930-talet.

Västra Göransåsen

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Samla in mossor, svampar eller lavar med undantag för plockning av matsvamp för husbehov.
  • Genom grävning eller på annat sätt skada mark och block.
  • Klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
  • Samla in eller föra bort ryggradslösa djur.
  • Köra motordrivet fordon.
  • Utföra vetenskapliga undersökningar som innebär markering av provytor eller annan åverkan inom reservatet utan länsstyrelsens och markägarens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2008

Storlek: 66 hektar

Kommun: Ånge

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Från Ånge tar du bron över Ljungan och tar sedan till höger. Fortsätt västerut på södra sidan av älven i drygt fyra kilometer. Sväng sedan vänster in på den väg som går söderut längs Råsjöån. Efter ytterligare fyra kilometer har du reservatet Västra Göransåsen på vänster sida, cirka 200 meter från vägen. Fortsätter du ytterligare två kilometer, och passerar två korsningar, så har du fäboden Göransåsen på vänster sida. Efter ytterligare två kilometer ligger reservatet Östra Göransåsen.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss