Hjältaberget

I detta kuperade naturreservat finns det gott om döda stående och liggande träd. Det är typiskt för naturligt fungerande skogar och det ger livsmiljö för många olika arter.

Grovgreniga tallar på berget

Delar av Hjältabergets reservat utgör ett bra exempel på hur en skog kan se ut under mer naturliga betingelser. I dessa delar kan skogen sägas vara urskogsartad. Det gäller inte minst uppe på Hjältabergets höjder i södra delen, där det finns gott om gamla grovgreniga tallar i 250-årsåldern. Torrakor förekommer här och var medan liggande döda tallar förekommer mycket mer sparsamt. Området bär spår av tidigare skogsbränder.

I svackorna växer frisk, bitvis fuktig, blåbärsgranskog som är tydligt yngre än de högre belägna tallarna. Granskogen har träd i olika åldrar och det finns gott om liggande döda granar. Lövträd är också ganska vanliga i dessa delar. Med tiden kommer det bli ännu mer av död ved i reservatets skog, vilket gör att naturvärdena kommer att öka i framtiden.

Ovanliga svamp- och lavarter

Nästan hela reservatet har höga naturvärden, antingen i form av död ved eller gamla träd. I området har hittats ett flertal mindre vanliga arter som exempelvis garnlav, granticka, gränsticka, lunglav, rosenticka, tallticka, violettgrå tagellav och ullticka. Här har även påträffats äldre spår av mindre märgborre, en skalbagge som räknas som en signalart för skyddsvärd skog.

I söder finns ett smärre parti med skog med lägre naturvärden men som med tiden kommer att utveckla högre värden.

Hällmarker med tallskog.

Hjältabergets naturreservat. Foto: Pekka Bader

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna, träd och buskar.
  • plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort mossor, lavar eller svampar, med undantag för plockning av icke fridlysta matsvampar och marklevande färgsvampar.
  • framföra motordrivet fordon.
  • insamla eller föra bort ryggradslösa djur.
  • genom grävning eller på annat sätt skada mark och block.
  • sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
  • utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlingar, militära eller andra övningar, lägerverksamhet eller motsvarande.
  • uppföra anläggning, såsom vindskydd, koja, bänk, spång, bro, stängsel, ledning, mast eller torn.
  • klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Beslutsår: 2020

Storlek: 49 hektar

Kommun: Sollefteå

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Hjältaberget nås närmast antingen från norr eller söder. I norr kan du följa den breda kraftledningsgatan som löper intill reservatets nordvästra kant från vägen mellan Östgranvåg och Långsele. Söderifrån kan du söka dig fram på skogsbilvägar norrut från väg 87. Då går det att parkera strax utanför reservatets sydöstra hörn.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss