Hjältaberget

- artrik barrnaturskog

I detta kuperade naturreservat finns det gott om döda stående och liggande träd. Det är typiskt för naturligt fungerande skogar och det ger livsmiljö för många olika arter.

Syftet med reservatet

Området skyddas i syfte att bevara biologisk mångfald och en värdefull naturmiljö, närmare bestämt en barrnaturskog. Tanken är att reservatet framför allt ska utvecklas fritt under naturliga processer. Naturvårdsbränning av de talldominerade delarna vore bra, men bedöms i dagsläget inte vara motiverat.

Grovgreniga tallar på berget

Delar av reservatet utgör ett bra exempel på hur en skog kan se ut under mer naturliga betingelser. I dessa delar kan skogen sägas vara urskogsartad. Det gäller inte minst uppe på Hjältabergets höjder i södra delen, där det finns gott om gamla grovgreniga tallar i 250 års-åldern. Torrakor förekommer här och var medan liggande döda tallar förekommer mycket mer sparsamt. Området bär spår av tidigare skogsbränder.

I svackorna växer frisk, bitvis fuktig, blåbärsgranskog som är tydligt yngre än de högre belägna tallarna. Granskogen har träd i olika åldrar och det finns gott om liggande döda granar. Lövträd är också ganska vanliga i dessa delar. Med tiden kommer det bli ännu mer av död ved i reservatets skog, vilket gör att naturvärdena kommer att öka i framtiden.

Ovanliga svamp- och lavarter

Nästan hela reservatet har höga naturvärden, antingen i form av död ved eller gamla träd. I området har hittats ett flertal mindre vanliga arter som exempelvis garnlav, granticka, gränsticka, lunglav, rosenticka, tallticka, violettgrå tagellav och ullticka. Här har även påträffats äldre spår av mindre märgborre, en skalbagge som räknas som en signalart för skyddsvärd skog.

I söder finns ett smärre parti med skog med lägre naturvärden men som med tiden kommer att utveckla högre värden.

Hjältabergets naturreservat. Foto: Pekka Bader

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna, träd och buskar.
  • plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort mossor, lavar eller svampar, med undantag för plockning av icke fridlysta matsvampar och marklevande färgsvampar.
  • framföra motordrivet fordon.
  • insamla eller föra bort ryggradslösa djur.
  • genom grävning eller på annat sätt skada mark och block.
  • sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
  • utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlingar, militära eller andra övningar, lägerverksamhet eller motsvarande.
  • uppföra anläggning, såsom vindskydd, koja, bänk, spång, bro, stängsel, ledning, mast eller torn.
  • klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Beslutsår: 2020

Storlek: 49 hektar

Kommun: Sollefteå

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat