Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Tvärmyran

I västra Ramsele finns jordarter rika på kalk. Det beror på att inlandsisen förde med sig kalkrik morän från Jämtland under den senaste istiden. Det kalkrika underlaget gör att det finns en särskilt rik flora i dessa trakter, framför allt på våtmarker och i sumpskogar. Tvärmyran nära Vimmarvattnet är en av de värdefullaste rikkärren i Västernorrlands län.

Myr mellan åsar

Tvärmyran är smal och långsträckt och omges av sumpskogar intill Stor-Finnsjöns västra strand. Myren ligger i en sänka mellan två talldominerade skogsbeklädda åsar. I sänkan gick troligen ett biflöde av isälven vid tiden för avsmältningen av inlandsisen.

Många orkidéarter

Det finns gott om orkidéer på myren, exempelvis en ovanligt stor mängd blodnycklar. De växer tillsammans med tvåblad, sumpnycklar, lappnycklar och brudsporre. Även den lilla grönblommiga orkidén grönkulla kan man finna om man har tur.

Andra typiska arter för rikkärr och kalkrika marker är lappdunört, trådfräken och finbräken. I kärrzonen mot norra sidan av myren finns även taigastarr och skuggviol. I det centrala partiet av myren finns ett mindre källparti med källpåverkad vegetation.

Frodig granskog

I västra och centrala delarna av reservatet dominerar granskog. I sumpskogen har den ovanliga svampen arommusseronen påträffats. Den är knuten till fuktiga granskogar på kalkhaltig mark. Delar av sumpskogen är frodig tack vare översilningen av kalkrikt vatten i sluttningen. Här finns exempelvis nordisk stormhatt, fjällskråp, kärrfräken, kärrfibbla och knagglestarr.

I granskogen i reservatets centrala del har ullticka påträffats på omkullfallna granar och lunglav på enstaka aspar. På många av de gamla granarna kan man se de karakteristiska spåren efter tretåig hackspett. Tallar påträffas mest i myrkanterna samt i åssluttningen på södra sidan om Tvärmyran. Här är spåren efter forna tiders skogsbränder tydliga med brända stubbar och kol i marken.

Myrslåtter och kraftverksutbyggnad

Genom reservatets södra del rinner en mindre bäck som mynnar i Svedbergsviken. Förr var myrarna och fuktängarna längs bäcken viktiga slåttermarker och skogen nyttjades för bete. Denna vik (och stora delar av Stor-Finnsjön) bildades när älven dämdes upp i samband med kraftverksutbyggnaden på 1950-talet. Innan dess var det två kilometer ner till älven!

Myr med granskog och mörka moln i bakgrunden.

Tvärmyran. Foto: Länsstyrelsen Västernorrland

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar.
  • Plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort mossor, lavar eller svampar, med undantag för plockning av matsvamp och bär.
  • Genom grävning eller på annat sätt skada mark, block eller vattenmiljöer.
  • Samla in eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur.
  • Klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
  • Köra motordrivet fordon. Förbudet gäller ej snöskoter på snötäckt mark.
  • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
  • Uppföra anläggning, såsom vindskydd, koja, bänk, spång, stängsel, ledning, mast eller torn.
  • Genomföra tävlingar, lägerverksamhet eller andra större arrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2015

Storlek: 25 hektar

Kommun: Sollefteå

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Reservatet ligger vid Stor-Finnsjöns västra strand, söder om byn Vimmarvattnet i länets nordvästra hörn. Från Ramsele kör du väg 345 mot Strömsund. Strax efter byn Högbränna (i Jämtlands län) svänger du vänster. Efter knappt fyra kilometer passeras avtaget till Vimmarvattnet på höger sida. Sväng in på nästa väg till vänster och följ denna i cirka en kilometer så ser du reservatsskylten på vänster sida om vägen. Där finns möjlighet att parkera. Det går även att nå reservatet norrifrån, via en annan skogsbilväg.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss