Stornäset

På en udde ut i havet ligger Stornäsets naturreservat på Alnön. Här finns stora strandängar där många fåglar rastar och häckar. Det gör området till en bra plats för att skåda fågel. I reservatet finns tillgänglighetsanpassningar, rastplatser och vandringsleder. De fina sandstränderna är populära för sol och bad sommartid.

Tillgänglighet

Stornäset har tillgänglighetsanpassats för att så många som möjligt ska kunna ta del av den vackra naturen och fågellivet. Från parkeringen går en bommad grusväg in i reservatet. I slutet av vägen ligger en parkering för personer med handikapptillstånd. Där startar en träramp som leder genom alsumpskogen och ut över strandängen. Den är anpassad för rullstol och barnvagn. Följer du gångvägen rakt fram kommer du till ett tillgänglighetsanpassat dass och en rastplats med fin utsikt mot stranden. Här finns vindskydd, grillplats och bänkbord. Du kan också hålla vänster och nå ett mindre utkikstorn där det är bra att spana på fågel.

Förutom de tillgänglighetsanpassade stigarna finns det flera andra stigar i området. Dessa leder till gömslen för att spana på fågel eller rastplatser.

I Stornäset naturreservat betar kor ofta på sommaren. Dessa går fritt inne i reservatet, men är skygga och brukar hålla sig borta från människor. Stör inte korna, detta är deras hem!

Skåda fågel

Stornäset är en mycket viktig rastplats för flyttande fåglar. Många ornitologer anser att den långa udden kanske till och med är den finaste flyttfågellokalen i Västernorrlands län. De grunda stränderna, sandrevlarna och de öppna strandängarna ger de långväga flyttfåglarna vila och mat. Här trivs främst vadare och änder, men även många tättingar och rovfåglar passerar Stornäset. De flesta fåglarna stannar endast en kort tid, innan de drar vidare på sin väg till eller från norra Sverige, Finland eller Ryssland.

Bland simfåglarna som gärna stannar här kan nämnas till exempel stjärtand, årta, skedand, skäggdopping, sångsvan och knölsvan. Exempel ur de många vadarna är strandskata, kustpipare, ljungpipare, brushane, rödbena, roskarl, svartsnäppa, mosnäppa och kärrsnäppa.

Snösparv, rosenfink, blåhake och gulärla är exempel på tättingar som man kan få se och rovfåglar som fjällvråk, blå kärrhök, stenfalk och duvhök. Sällsynta gäster är till exempel häger, dubbelbeckasin, spovsnäppa, smalnäbbad simsnäppa och gravand.

Förbjudet att vistas i fågelskyddsområde

I reservatet finns ett fågelskyddsområde som det är förbjudet att vistas i under perioden den 1 april-10 oktober. Respektera fåglarnas behov av lugn och ro. Området är utsatt på reservatsskylten och det finns även skyltar på plats.

Kärrsnäppa. Foto: Pekka Bader

Naturen i reservatet

Syftet med att skydda Stornäset är att bevara en av länets mest värdefulla rast- och häckningsplatser för fåglar. I området finns ett stort sammanhängande lövskogsområde omgivet av ängs- och hagmarker. Reservatet är av regeringen antaget som Natura 2000-område enligt art- och habitatdirektivet och som skyddsområde enligt fågeldirektivet.

Växter på strandängen

En mycket viktig del av växt- och djurlivet är knutet till de betade strandängarna och det grunda vattnet utanför. I takt med att nytt land höjs ur havet flyttar strandängarnas vegetation utåt. Ytterst under medelvattennivån, finns vattenväxter som sjöfräken, hästsvans, vattenmåra, topplösa, blåsäv, knappsäv och vass.

Mellanområdet domineras av agnsäv och krypven. Övriga arter är bland annat salttåg, klapperstarr, madrör, strandkrypa, norskstarr och kärrsälting. Inre delen av strandängen domineras av salttåg och rödsvingel, med höstfibbla, havssälting med flera. Över högsta högvattennivån koloniserar pors, gråal, klibbal, viden, och björk strandängen. Men genom betet och röjningar hålls strandängen öppen.

Lummig alskog

Ovanför strandängen finns en bård med alkärr. Här växer mest gråal, men även klibbal och björk. I alskogen finns många högörter, bland annat stormhatt, lundstjärnblomma, stinksyska, nejlikrot och kråkklöver. Tidigt om våren kan du hitta den vackra scharlakansröda vårskålen.

Längre upp på land övergår albården alltmer i en lövdominerad sumpskog. Den har inslag av hägg, asp, sälg, rönn och inväxande gran. De grova lövträden gör att skogen påminner om en sydsvensk ädellövskog.

Kalk ger artrikedom

På norra Alnön finns en mängd kalkrika bergarter som man inte hittar någon annanstans i vårt land. Kalken har tillsammans med det gynnsamma klimatet skapat förutsättningar för en mycket rik flora. I reservatet finns även kalkgynnade mollusker som den sällsynta kalkkärrgrynsnäckan.

Foto taget från luften av en udde ut i havet med sandstränder.

Stornäset sträcker sig som en sandbank ut i havet. Foto: Jonas Salmonsson

Besöksmål i närheten

Långharsholmens naturreservat har också betade strandängar som är viktiga för fågellivet. Smedsgården är ett annat besöksvärt naturreservat på norra Alnön.

Långharsholmens naturreservat

Smedsgården

Föreningslokalen Thor är ett skyddat byggnadsminne. Huset är ett mycket gott exempel på hur ett tidigt Folkets hus på landsbygden såg ut och är det tredje av sitt slag som uppförts i Sverige.

Föreningslokalen Thor

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Genom grävning eller på annat sätt skada mark eller vattenmiljöer.
 • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar.
 • Plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort mossor, lavar eller svampar, med undantag för plockning av matsvamp.
 • Klättra i boträd, närgånget fotografera eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
 • Samla in eller föra bort ryggradslösa djur.
 • Tälta eller göra upp eld annat än på anvisad plats.
 • Gå i land eller vistas inom det på beslutskarta A markerade beträdnadsförbudsområdet under perioden 1 april -10 oktober.
 • Ta med hund som inte är kopplad eller annat lösgående husdjur
 • Köra motordrivet fordon eller cykel annat än på vägar för motorfordonstrafik. Förbudet gäller ej framförande av snöskoter på havsis eller båt till sjöss utanför beträdnadsförbudsområdet.
 • Uppföra anläggning som till exempel vindskydd, koja, bänk, spång, stängsel, ledning, mast, torn eller skylt.
 • Genomföra tävlingar, lägerverksamhet eller andra större arrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn

Fakta

Beslutsår: 1968, utökades 2016

Storlek: 149 hektar

Kommun: Sundsvall

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000 (del av reservatet)

Hitta hit

Bil

Från E4 åker du ut mot Alnön över bron. Efter att du korsat bron kör du rakt fram vid rondellen och följer sedan vägskyltarna mot Stornäset.

Buss

Det går att åka buss till hållplatsen Stornäset som ligger nära reservatsparkeringen. För busstider sök på din turs webbplats:

Webbplatsen Din Tur Länk till annan webbplats.

Besöka på vintern

Parkeringen snöröjs vintertid. Tänk dock på att gångvägen in i reservatet inte snöröjs så det kan vara halt eller mycket snö under vintern.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss