Stornäset

- fågelrika strandängar

Stornäsets naturreservat är ett välbesökt område på nordöstra Alnön där det finns goda möjligheter att skåda fågel. Både under vår och höst rastar mängder av fåglar här. Variationen i reservatet gör det också till ett populärt område för friluftsliv.

Syftet med reservatet

Syftet med reservatet är att bevara en av länets mest värdefulla rast- och häckningsplatser för fåglar. Det innebär att bevara ett stort sammanhängande lövskogsområde omgivet av ängs- och hagmarker. Länets största hävdade havsstrandäng och dess anslutande artrika grunda havsbottnar ska också bevaras.

Reservatet är av regeringen antaget som Natura 2000-område enligt art- och habitatdirektivet och som skyddsområde enligt fågeldirektivet.

Stornäset är tillgängligt för många

Stornäset har tillgänglighetsanpassats för att så många som möjligt ska kunna ta del av den vackra naturen och fågellivet. Det finns bland annat en bred spång där såväl rullstolar som barnvagnar tar sig fram. Den tillgänglighetsanpassade gångvägen löper från parkeringen igenom betesmarker, alsumpskog och över strandängen fram till en udde med rastplats. Här finns grillplats, bänkbord och vindskydd och det är fin utsikt ner mot stranden.

Det finns även smalare spänger i området som leder ut till bra utkiksplatser för fågelskådning. Flera gömslen är byggda för att du ska kunna titta på fåglar utan att störa dem.

I Stornäset naturreservat betar kor ofta på sommaren. Dessa går fritt inne i reservatet, men är skygga och brukar hålla sig borta från människor. Stör inte korna, detta är deras hem!

Rastande fåglar

Stornäset är en mycket viktig rastplats för flyttande fåglar. Många ornitologer anser att den långa udden kanske till och med är den finaste flyttfågellokalen i Västernorrlands län. De grunda stränderna, sandrevlarna och de öppna strandängarna ger de långväga flyttfåglarna vila och mat. Här trivs främst vadare och änder, men även många tättingar och rovfåglar passerar Stornäset. De flesta fåglarna stannar endast en kort tid, innan de drar vidare på sin väg till eller från norra Sverige, Finland eller Ryssland.

Bland simfåglarna som gärna stannar här kan nämnas till exempel stjärtand, årta, skedand, skäggdopping, sångsvan och knölsvan. Exempel ur de många vadarna är strandskata, kustpipare, ljungpipare, brushane, rödbena, roskarl, svartsnäppa, mosnäppa och kärrsnäppa.

Snösparv, rosenfink, blåhake och gulärla är exempel på tättingar som man kan få se och rovfåglar som fjällvråk, blå kärrhök, stenfalk och duvhök. Sällsynta gäster är till exempel häger, dubbelbeckasin, spovsnäppa, smalnäbbad simsnäppa och gravand.

Kärrsnäppa. Foto: Pekka Bader

Växter på strandängen

En mycket viktig del av växt- och djurlivet är knutet till de betade strandängarna och det grunda vattnet utanför. I takt med att nytt land höjs ur havet flyttar strandängarnas vegetation utåt. Ytterst under medelvattennivån, finns vattenväxter som sjöfräken, hästsvans, vattenmåra, topplösa, blåsäv, knappsäv och vass.

Mellanområdet domineras av agnsäv och krypven. Övriga arter är bland annat salttåg, klapperstarr, madrör, strandkrypa, norskstarr och kärrsälting. Inre delen av strandängen domineras av salttåg och rödsvingel, med höstfibbla, havssälting med flera. Över högsta högvattennivån koloniserar pors, gråal, klibbal, viden, och björk strandängen. Men genom betet och röjningar hålls strandängen öppen.

Lummig alskog

Ovanför strandängen finns en bård med alkärr. Här växer mest gråal, men
även klibbal och björk. I alskogen finns många högörter, bland annat stormhatt, lundstjärnblomma, stinksyska, nejlikrot och kråkklöver. Tidigt om våren kan du hitta den vackra scharlakansröda vårskålen.

Längre upp på land övergår albården alltmer i en lövdominerad sumpskog. Den har inslag av hägg, asp, sälg, rönn och inväxande gran. De grova lövträden gör att skogen påminner om en sydsvensk ädellövskog.

Kalk ger artrikedom

På norra Alnön finns en mängd kalkrika bergarter som man inte hittar
någon annanstans i vårt land. Kalken har tillsammans med det gynnsamma
klimatet skapat förutsättningar för en mycket rik flora. I reservatet finns även kalkgynnade mollusker som den sällsynta kalkkärrgrynsnäckan.

Stornäsets naturreservat. Foto: John Granbo

Besöksmål i närheten

Långharsholmens naturreservat har också betade strandängar som är viktiga för fågellivet. Smedsgården är ett annat besöksvärt naturreservat på norra Alnön.

Långharsholmens naturreservat

Smedsgården

Föreningslokalen Thor är ett skyddat byggnadsminne. Huset är ett mycket gott exempel på hur ett tidigt Folkets hus på landsbygden såg ut och är det tredje av sitt slag som uppförts i Sverige.

Föreningslokalen Thor

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Genom grävning eller på annat sätt skada mark eller vattenmiljöer.
 • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar.
 • Plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort mossor, lavar eller svampar, med undantag för plockning av matsvamp.
 • Klättra i boträd, närgånget fotografera eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
 • Samla in eller föra bort ryggradslösa djur.
 • Tälta eller göra upp eld annat än på anvisad plats.
 • Gå i land eller vistas inom det på beslutskarta A markerade beträdnadsförbudsområdet under perioden 1 april-10 oktober.
 • Ta med hund som inte är kopplad eller annat lösgående husdjur
 • Köra motordrivet fordon eller cykel annat än på vägar för motorfordonstrafik. Förbudet gäller ej framförande av snöskoter på havsis eller båt till sjöss utanför beträdnadsförbudsområdet.
 • Uppföra anläggning som till exempel vindskydd, koja, bänk, spång, stängsel, ledning, mast, torn eller skylt.
 • Genomföra tävlingar, lägerverksamhet eller andra större arrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn

Fakta

Beslutsår: 1968, utökades 2016

Storlek: 149 hektar

Kommun: Sundsvall

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000 (del av reservatet)

Hitta hit

Fågelskyddsområde 1 april–10 oktober

I reservatet finns ett fågelskyddsområde som du inte får vara i under perioden 1 april-10 oktober. Anledningen till detta är att skydda fågellivet. Området finns utmärkt på reservatsskylten och är även utmärkt på plats.

Tillgänglighet

En tillgänglighetsanpassad gångväg med grusad gångbana och träramp leder ut på udden. Där finns det ett tillgänglighetsanpassat dass och rastplats med eldstad och bänkar som också är tillgänglighetsanpassade. Förutom huvudparkeringen finns en mindre parkering avsedda för personer med handikapptillstånd. Den ligger en bit in längs en bommad väg och ger ett kortare avstånd att gå ut till udden.

Kontakt

John Granbo

Enheten för skyddad natur