Bjursjöberget-Hålldammberget

- brandpräglad skog och spår från flottningen

Spår av brand kan ses i Bjursjöberget-Hålldammsberget. Foto: Kristin Lindström

I detta område kan du se spår efter äldre tiders skogsbränder i form av skador på träd. Men det är länge sedan det brann, så på Bjursjöberget dominerar idag granen. På Hålldammberget har däremot tallen hållit granen stången. Här kan du finna gamla tallar på uppemot 400 år.

Syftet med reservatet

Syftet med reservatet är att bevara biologisk mångfald och en värdefull naturmiljö. Närmare bestämt en brandpräglad barrnaturskog med bitvis långt gången gransuccession och även en värdefull vattenmiljö.

Naturskog med gamla tallar

Reservatet är beläget på östsluttningarna av Bjursjöberget och nordsluttningarna av Hålldammsberget, ned mot Bjursjön. Terrängen är ganska brant. Trädslagsblandningen är varierad från grandominerat på Bjursjöberget och i svackan mellan sjöarna, till rena tallbestånd på höjderna. Vissa delar är asprika, i delar rena lövbrännor, men sälg och björk finns även spritt i reservatet.

På Hålldammberget är talldominansen fortfarande stark. Naturvärdena är främst knutna till de gamla överståndartallarna, somliga närmare 400 år, samt till de aspdominerade lövbrännorna i sluttningen. Nära toppen på berget har den ovanliga tajgataggsvampen påträffats liksom för naturtypen typiska arter som tallticka och dvärgbägarlav.

Granskog på Bjursjöberget

På Bjursjöbergets östsluttning finns också gamla tallar, över 300 år gamla. Gransuccessionen har dock gått långt sen senaste brand så granen dominerar idag. Naturvärdena är starkt knuten till gran och lövträd med bitvis rikliga förekomster av äldre träd och död ved.

Här finns svamparter som harticka, ullticka, rosenticka, rynkskinn, vedmussling, gränsticka, blackticka, stjärntagging och lappticka. På de partier som är rika på asp växter svamparter som stor aspticka och doftticka samt lavarna korallblylav, aspgelélavar och lunglav.

Spår av skogsbränder

Brandprägeln är påtaglig med tydliga, rikliga brandspår i form av kolad ved och brandljud på gamla tallar och torrakor liksom på björkar. Liksom stora delar av omgivande landskap brann området vid upprepade tillfällen fram till slutet av 1800-talet. Då ledde ökande ekonomiska intressen i skogen till intensivare brandbekämpning. Att det är länge sedan branden påverkade trädskiktet är tydligt då gammeltallar ofta står i ett hav av cirka hundraåriga granar.

Mossrik bäckmiljö

Långsjörännan är en skogsbäck, 2 - 5 meter bred som rinner genom granskog med inslag av enstaka lövträd. Bäcken har fått sitt namn från flottningsrännan som gått mellan dammen i Långsjöns utlopp och Bjursjön. Idag finns endast ett fåtal spår kvar av rännan kvarlämnade i strandkanten. På gamla lumpbitar och rester från flottrännan, i de ständigt fuktiga omgivningarna vid bäcken, växer stora mängder vedlevande mossor. Många är ganska sällsynta, exempelvis timmerskapania, liten hornflikmossa, vedsäcksmossa och vedtrappmossa.

Rester från flottningen

Utanför reservatsområdet finns ytterligare spår från flottningsepoken. Vid Långsjöns utlopp i bäcken står två byggnader från flottningstiden samt en flottningsdamm och vid Bjursjöns utlopp finns rester av ytterligare en flottningsränna, Bjursjörännan.

Närliggande naturreservat

Närmast i söder ligger Horntjärnsberget och Vällingsjö urskog.

Vedtrappmossa växer på murken ved i gamla skogar. Foto: Jonas Salmonsson

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
 • Samla in mossor, lavar eller svampar med undantag för plockning av matsvamp.
 • Genom grävning eller på annat sätt skada mark, block eller vattenmiljöer.
 • Samla in eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur.
 • Klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
 • Köra motordrivet fordon annat än på befintlig väg. Förbudet gäller ej snöskoteråkning på snötäckt mark varvid risken för skador på mark och vegetation ska minimeras.
 • Uppföra anläggning, såsom vindskydd, koja, bänk, spång, stängsel, ledning, mast eller torn.
 • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
 • Genomföra tävlingar, lägerverksamhet eller andra större arrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Stig Stig

Kontakt

John Granbo

Enheten för skyddad natur

Fakta

Beslutsår: 2014

Storlek: 87 hektar

Kommun: Sollefteå

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat