Svarttjärnåsen vid Örasjön

- naturskog med grova aspar

Örasjöbäcken. Foto: Oskar Norrgrann

Reservatet utgörs av ett naturskogsområde på två sidor av en åsrygg. Skogen består av barrblandskog med bitvis stort inslag av grova aspar och död ved. Kanske får du syn på den nyfikna fågeln lavskrika vid ett besök här.

Syftet med reservatet

Syftet med reservatet är att bevara biologisk mångfald och en värdefull naturmiljö. Närmare bestämt en naturskogsmiljö med mycket med döda stående, liggande träd och spår av brand.

Skog med många vedsvampar

Naturreservatet är beläget på två sidor av en ås. Skogen har inte påverkats av skogsbruk under sen tid. På östra sluttningen växer det barrblandskog med inslag av grov asp och tämligen gott om död ved. Gelélavar och stor aspticka förekommer på asp och ullticka, stjärntagging och rosenticka på fallna granstammar.

På västliga sidan av åsen finns en frodvuxen granskog med inslag av äldre tallar och döende/döda grova aspar. Rikligt med död ved förekommer av framför allt gran. På lågorna kan man hitta lappticka, rynkskinn och ullticka samt rikligt med rosenticka.

Äldre tallar som överlevt brand

I den nordligaste delen av reservatet finns ett mer talldominerat bestånd där det förekommer äldre tallar med brandljud. Det finns även några enstaka tallågor som lämnats vid äldre dimensionsavverkningar.

I reservatet finns typiska skogsfågelarter som tretåig hackspett, lavskrika, järpe och tofsmes.

Tretåig hackspett häckar i barr- och blandskog med stort inslag av döda och döende träd. Foto: Jonas Salmonsson

Lavskrikan är en liten kråkfågel med gråbrun yviga fjäderdräkt och roströd färg på vingar, stjärt och övergumpen. Den är betydligt mindre än sin släkting nötskrikan men något större än en björktrast. Lavskrikan är en stannfågel som trivs bäst i äldre granskog. Den blir sällsyntare när arealen gammelskog minskar.

I norra Sverige har lavskrikan kallats "koxik", vilket kommer från samiskan. Den är känd för att vara mycket orädd, och söker sig ofta till människor i skogen på jakt efter mat. "Då vi höll på hôgg ven va kôkksiken däri våra matsäkka" som någon berättade när han varit och huggit ved. Lavskrikan avslöjar ofta sin närvaro genom sina jamande läten. 

Ta med GPS

Inga anordningar för besökare görs inom reservatet, förutom informationsskylt. Det kan därför vara bra att ha med en GPS vid besök i området då det inte finns märkta stigar i området.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Samla in mossor, svampar eller lavar med undantag för plockning av matsvamp för husbehov.
  • Klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
  • Samla in eller föra bort ryggradslösa djur.
  • Genom grävning eller på annat sätt skada mark och block.
  • Köra motordrivet fordon annat än i samband med uttransport av skjutet klövvilt och björnar, varvid risken för skador på mark och vegetation ska minimeras.
  • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
  • Utföra vetenskapliga undersökningar som innebär markering av provytor eller annan åverkan inom reservatet utan länsstyrelsens tillstånd.
  • Använda området för idrottsarrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2009

Storlek: 29 hektar

Kommun: Sundsvall

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Johan Rytterstam

Enheten för skyddad natur