Grenigtmyran

- höglägesskog med långskägg

Grenigtmyran. Foto: Helene Öhrling

Området utgör en liten naturskogsrest i ett annars hårt påverkat skogslandskap nordöst om Viksjö. Skogen ligger högt beläget på sluttningarna ovanför Grenigtmyran. Särskilt västra delen präglas av en tämligen gles, kortvuxen granskog av höghöjdstyp.

Observera!
På grund av pågående transporter till närliggande vindkraftsbyggen, kan framkomligheten på vägen till naturreservatet vara helt eller delvis påverkad.

Syftet med reservatet

Syftet med reservatet är att bevara en naturskogsartad granskogsmiljö med en förekomst av den rödlistade laven långskägg, som också är en ansvarsart för Västernorrlands län.

Äldre granskog och myr

Granskogen som dominerar naturreservatet har en ålder på drygt 130 år. Skogen är påverkad av dimensionsavverkning under andra hälften av 1800-talet samt av senare plockhuggningar, vilket syns i form av gamla stubbar. I södra delen finns några myrområden.

Långskägg och andra lavar

Denna skog är en viktig livsmiljö för laven långskägg. Laven finns på granar i mycket gamla skogar med hög luftfuktighet. Den känns igen på sin långa bål som kan likna julgransglitter där den hänger på grangrenarna.

I skogen inom Greningtmyrans naturreservat kan du också få se arter som lunglav, violettgrå tagellav och brunpudrad nållav.

Närliggande reservat

Inom tre kilometers avstånd ligger naturreservaten Habborsbergen, Habborskullarna, Hugstmyrhöjden, Nävertjärnsskogen och Storvattenkullen-Bjuktemyrberget.

Långskägg. Foto: Jonas Salmonsson

Långskäggslaven känns igen på sin långa bål som liknar julgransglitter och hänger på grangrenarna som en girlang. Den är oftast 0,5 - 1 meter lång.

Laven klarar inte uttorkning, brand eller modernt skogsbruk och den förökas enbart vegetativt det vill säga genom att delar av lavbålen lossnar och genom vinden kan spridas över till närliggande träd och fästa fast där.

Långskägg är starkt tillbakaträngd i Europa och nuvarande utbredning finns
i huvudsak i södra Norge och mellersta Sverige. I Sverige breder den ut sig på ett smalt band från Värmland upp till mellersta Norrland, med störst utbredning i Ångermanland och Medelpad. Omkring 90 % av den svenska förekomsten av arten finns i vårt län, varav en stor del i Kramfors kommun.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Samla in mossor, svampar eller lavar med undantag för plockning av matsvamp för husbehov.
  • Genom grävning eller på annat sätt skada mark och block.
  • Samla in eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur.
  • Köra motordrivet fordon annat än på befintlig väg.
  • Utföra vetenskapliga undersökningar som innebär markering av provytor eller annan åverkan inom reservatet utan länsstyrelsens tillstånd.
  • Använda området för idrottsarrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

John Granbo

Enheten för skyddad natur

Fakta

Beslutsår: 2010

Storlek: 44 hektar

Kommun: Härnösand

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat