Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Vällingsjö urskog

Vällingsjö urskog är ett varierat naturskogsområde med flera myrar, tjärnar, bäckar och berg. Stigar leder runt i det stora reservatet där det även finns fina utsiktspunkter och rastplatser.

Stigar och rastplatser

Från parkeringen går en fin vandringsslinga på sammanlagt sju kilometer runt i reservatet. Den passerar en rastplats vid tjärnen och flera utsiktspunkter.

Gamla kulturspår

Reservatet ligger i ett område som är rikt på fornlämningar, främst boplatser och fångstgropar. Dalgången öster om reservatet har avlagringar efter en gammal isälv. Sedimentjordar, främst sand, och rullstensåsar vid vattendrag, har alltid varit intressanta miljöer för människor att vistas, verka och bo i.

Boplatserna är många och finns på båda sidor om vattendragen. Den äldsta bosättningen som är daterad i närområdet är över 7 000 år gammal. En fångstgrop nära denna boplats har daterats till att vara cirka 6 000 år gammal. Det är den äldsta daterade fångstgropen i Västernorrlands län.

Flera fångstgropar finns i direkt anslutning till reservatets östra gräns, bland annat strax innanför stigen in i reservatet. På en udde nere vid Bastusjön finns en känd boplats, förmodligen från stenåldern. Vid Vällingsjötjärnen har hittats en så kallad stockbåt som tillverkats av en urholkad trädstam.

Naturen i reservatet

Reservatet omfattar till större delen av Spångsjöberget och Vällingsjökullen samt ett skogsområde sydost om Vällingtjärnen. Området är mycket kuperat och ligger på 250-465 meter över havet. Spångsjöbergets östra sida utgörs av en mäktig bergvägg och här finns majestätiska tallar med nästan cylindriska stammar och grova kronor. På toppen av berget växer gles hällmarkstallskog där äldre tallar bär spår av tidigare skogsbränder. Härifrån är utsikten magnifik över Graningesjön och ända bort mot Helgum.

Längst i väster finns mest äldre granskog där granarna är av väldigt olika åldrar. De äldsta granarna är över 200 år gamla. Här finns gott om torrakor (stående döda träd) och lågor (omkullfallna träd). Spritt i skogen finns enstaka grova tallar som är över 300 år gamla. Även efter Gluggdalsbäcken nedre del är skogen riktigt grov och har gott om lågor.

Skogen i reservatets östra och södra delar är yngre och mera kulturpåverkad genom avverkning. Här är löv- och tallinslaget större och här finns en hel del gammal grov asp och björk. Här finns spår av tre till fyra skogsbränder.

Tidigt naturskydd

Gammelskogen i Vällingsjö uppmärksammades redan på 1930-talet då Graningeverken avsatte 30 hektar av området som ett bolagsreservat. 1993 avsattes ett större område på 229 hektar till naturreservat och 2016 utvidgades reservatet i söder.

Många vedsvamparter

I den västra delen och efter Gluggdalsbäcken förekommer en rik vedsvampsflora på de grova omkullfallna granstammarna. Vill du se några av dessa svampar skall du leta på undersidan av lågorna. Då kan du finna arter som lappticka, rosenticka, gränsticka, ullticka och rynkskinn. Andra noterade arter som finns på lågor i reservatet är kötticka, tickmussling, granticka och vedticka.

Även tallticka, som lever på gammal tall, finns i reservatet. På enstaka granar har den sällsynta långskägglaven påträffats.

Naturskogens fåglar

Fågellivet i Vällingsjö urskog är typiskt förr naturskogar. Här finns till exempel tjäder, tretåig hackspett, spillkråka, lavskrika, bivråk och rödstjärt.

Lavskrika. Foto: Jonas Salmonsson

 • Lavskrikan är en liten kråkfågel med gråbrun yviga fjäderdräkt och roströd färg på vingar, stjärt och övergumpen. Den är betydligt mindre än sin släkting nötskrikan men något större än en björktrast.
 • Lavskrikan är en stannfågel som trivs bäst i äldre granskog. Den blir sällsyntare när arealen gammelskog minskar.
 • I norra Sverige har lavskrikan kallats koxik, vilket kommer från samiskan. Den är känd för att vara mycket orädd, och söker sig ofta till människor i skogen på jakt efter mat. "Då vi höll på hôgg ven va kôkksiken däri våra matsäkka", som någon berättade när han varit och huggit ved. Lavskrikan avslöjar ofta sin närvaro genom sina jamande läten. 

Bränning kan behövas

Skogen ska i huvudsak utvecklas fritt. Men för att bibehålla brandprägeln och gynna naturvärdena, ska naturvårdsbränningar kunna genomföras i de talldominerade delarna av reservatet.

Närliggande naturreservat

I norr ligger Horntjärnberget och Bjursjöberget-Hålldammberget. I öster på andra sidan Bastusjön ligger Bastusjöklippen.

Horntjärnberget

Bjursjöberget-Hålldammberget

Bastusjöklippen

Kvinna som står på en höjd i skogen med utsikt ner i en dal.

Vällingsjö naturskog. Foto: Johanna Lundberg

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar.
 • Plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort mossor, lavar eller svampar, med undantag för plockning av icke fridlyst matsvamp eller marklevande färgsvamp.
 • Samla in eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur.
 • Genom grävning eller på annat sätt skada mark, block eller vattenmiljöer.
 • Klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
 • Köra motordrivet fordon. Förbudet gäller inte snöskoter på snötäckt mark.
 • Uppföra anläggning, såsom vindskydd, koja, bänk, spång, stängsel, ledning, mast eller torn.
 • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
 • Genomföra tävlingar, lägerverksamhet eller andra större arrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Beslutsår: 1993, utökades 2016

Storlek: 285 hektar

Kommun: Sollefteå, Härnösand

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Vällingsjö når du från väg 331 mellan Graninge och Viksjö. Strax norr om Åkroken finns skyltning mot SCA:s Mångfaldspark, en skogsbilväg in på västra sidan. Det är cirka fyra kilometer fram till parkeringen vid Vällingsjön. Längs vägen finns en informationsplats om Mångfaldsparken och en en fångstgrop.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss