Bråtan

Utsikt från Bråtan ut över havet.

Utsikt från Bråtan. Foto: Torbjörn Engberg

Mellan Berghamn och Grönsvik ligger det spännande kustberget Bråtan. Den skogklädda sluttningen mot sydost är uppdelad i hylliknande avsatser som skiljs av blockmarker och skrevor. På grund av den näringsrika bergarten diabas är floran kalkgynnad och rik, med bland annat ett flertal orkidéarter.

Varierad skog påverkad av brand

Reservatet omfattar bergets södra och östra sluttningar. Dessa är klädda med äldre granskog med stort inslag av lövträd, samt hällmarksartade partier med gles tallskog. Gran dominerar men det finns även stort inslag av framför allt asp, men även björk, sälg och rönn.

På torrare mark finns hällmarker där det växer mest tall. Det finns en del äldre tallar som är över 250 år gamla. Det är gott om döda stående och liggande träd i olika stadier av nedbrytning vilket gynnar många arter.

Brandljud (skador av brand) i tallar och brandstubbar vittnar om att området har brunnit vid flera tillfällen. Den senaste branden ägde troligen rum under andra halvan av 1800-talet. Sannolikt har stora delar av den nuvarande skogen föryngrats direkt efter denna brand.

Många orkidéer

Det sydsluttande och havsnära läget skapar ett gynnsamt lokalklimat. Tillsammans med den kalkrika jordmånen ger det upphov till en rik flora med många sydliga arter. Här har orkidéerna skogsknipprot och skogsfru en av sina rikaste förekomster i länet. Många andra orkidéer kan påträffas här, som grönyxne, skogsnycklar, knärot, nattviol, nästrot, spindelblomster och tvåblad.

Naturskogsarter

I reservatet finns en hel del arter som är beroende av att det finns gott om död ved. Detta gäller exempelvis svamparna rosenticka, gränsticka, kötticka och ullticka som påträffas på liggande döda granar. Den sällsynta laxtickan växer på tallågor.

Stående levande och döda granar är bevuxna med hänglavar som garnlav och violettgrå tagellav. Andra exempel på naturskogsarter är skrovellav och lunglav som växer på levande lövträd. På asparna återfinns arter som stor aspticka, grynig gelélav, aspgelélav och stiftgelélav.

Geologin

Sluttningarna ner mot havet är terrasserade med 20-30 meter breda hyllor. Mellan dessa är terrängen bitvis svårframkomlig med raviner, lodytor och block. Berggrunden utgörs av diabas, en basisk bergart som gett upphov till en för många växter gynnsam, kalkrik jordmån. Även terrasserna har stor betydelse för vegetationen genom att de reglerar vattentransporten.

Närliggande reservat

Cirka två kilometer söderut ligger naturreservatet Storön.

Storön

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna, träd och buskar.
 • Plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort kärlväxter, mossor, lavar eller svampar, med undantag för plockning av matsvamp och bär.
 • Genom grävning eller på annat sätt skada mark, block eller vattenmiljöer.
 • Samla in eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur.
 • Köra motordrivet fordon.
 • Uppföra anläggning, såsom vindskydd, koja, bänk, spång, stängsel, ledning, mast eller torn.
 • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
 • Genomföra tävlingar, lägerverksamhet eller andra större arrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Beslutsår: 2014

Storlek: 70 hektar

Kommun: Kramfors

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat, Världsarv

Hitta hit

Reservatet ligger i södra delen av Höga kusten, mellan Grönsvik och Berghamn.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss