Habborskullarna

- rikligt med långskägg

Habborskullarnas naturreservat. Foto: Pekka Bader

Naturreservatet Habborskullarna består av en brant nordost-sluttning på hög höjd. Skogen domineras av gran med gamla träd och död ved spritt i området. I fuktigare partier finns gransump-skog.

Syftet med reservatet

Syftet med reservatet är att bevara biologisk mångfald och värdefulla naturmiljöer. Närmare bestämt en lövrik barrskogsmiljö. Här finns mycket döda stående och liggande träd, vilket är kännetecknande för ett naturligt fungerande skogsekosystem. Området skyddas också för att bevara en av landets allra rikaste förekomster av den hotade laven långskägg.

Kärnområde för långskägg

Långskägg finns sällsynt på granar i  gamla skogar med hög luftfuktighet. I Habborskullarnas nordostsluttning har laven hittats på över 400 träd. Långskägget känns igen på sin långa bål som liknar julgransglitter.

Inom fem kilometer från Habborskullarna finns nio andra naturreservat varav sju har fynd av långskägg. I till exempel Sör-Lappmyrans naturreservat finns fynd på över 600 träd.

Andra naturskogsarter

Andra lavarter som du kan få se i reservatet är till exempel skrovellav och lunglav. Svamparna ullticka, gränsticka, rosenticka, doftskinn och rynkskinn finns också i denna fina naturskog.

Långskägg. Foto: Jonas Salmonsson

Långskäggslaven känns igen på sin långa bål som liknar julgransglitter och hänger på grangrenarna som en girlang. Den är oftast 0,5 - 1 meter lång.

Laven klarar inte uttorkning, brand eller modernt skogsbruk och den förökas enbart vegetativt det vill säga genom att delar av lavbålen lossnar och genom vinden kan spridas över till närliggande träd och fästa fast där.

Långskägg är starkt tillbakaträngd i Europa och nuvarande utbredning finns
i huvudsak i södra Norge och mellersta Sverige. I Sverige breder den ut sig på ett smalt band från Värmland upp till mellersta Norrland, med störst utbredning i Ångermanland och Medelpad. Omkring 90 % av den svenska förekomsten av arten finns i vårt län, varav en stor del i Kramfors kommun.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar.
  • Plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort mossor, lavar eller svampar, med undantag för plockning av matsvamp.
  • Genom grävning eller på annat sätt skada mark, block eller vattenmiljöer.
  • Klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet. 
  • Samla in eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur.
  • Köra motordrivet fordon. Förbudet gäller ej snöskoter på snötäckt mark.
  • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
  • Uppföra anläggning, såsom vindskydd, koja, bänk, spång, stängsel, ledning, mast eller torn.
  • Genomföra tävlingar, lägerverksamhet eller andra större arrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Serviceinformation

Kontakt

Johan Rytterstam

Enheten för skyddad natur

Fakta

Beslutsår: 2015

Storlek: 47 hektar

Kommun: Kramfors

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat