Habborskullarna

Bild på liten sluttande myr, omgiven av skog.

Habborskullarnas naturreservat. Foto: Pekka Bader

Naturreservatet Habborskullarna består av en brant nordostsluttning på hög höjd. Skogen domineras av gran med gamla träd och död ved spritt i området. I fuktigare partier finns gransumpskog.

Kärnområde för långskägg

Långskägg finns sällsynt på granar i  gamla skogar med hög luftfuktighet. I Habborskullarnas nordostsluttning har laven hittats på över 400 träd. Långskägget känns igen på sin långa bål som liknar julgransglitter.

Inom fem kilometer från Habborskullarna finns nio andra naturreservat varav sju har fynd av långskägg. I till exempel Sör-Lappmyrans naturreservat finns fynd på över 600 träd.

Andra naturskogsarter

Andra lavarter som du kan få se i reservatet är till exempel skrovellav och lunglav. Svamparna ullticka, gränsticka, rosenticka, doftskinn och rynkskinn finns också i denna fina naturskog.

Långskägget påminner om julgransglitter.

Långskägg. Foto: Jonas Salmonsson

Långskäggslaven känns igen på sin långa bål som liknar julgransglitter och hänger på grangrenarna som en girlang. Den är oftast 0,5-1 meter lång.

Laven klarar inte uttorkning, brand eller modernt skogsbruk och den förökas enbart vegetativt det vill säga genom att delar av lavbålen lossnar och genom vinden kan spridas över till närliggande träd och fästa fast där.

Långskägg är starkt tillbakaträngd i Europa och nuvarande utbredning finns i huvudsak i södra Norge och mellersta Sverige. I Sverige breder den ut sig på ett smalt band från Värmland upp till mellersta Norrland, med störst utbredning i Ångermanland och Medelpad. Omkring 90 procent av den svenska förekomsten av arten finns i vårt län, varav en stor del i Kramfors kommun.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar.
  • Plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort mossor, lavar eller svampar, med undantag för plockning av matsvamp.
  • Genom grävning eller på annat sätt skada mark, block eller vattenmiljöer.
  • Klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet. 
  • Samla in eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur.
  • Köra motordrivet fordon. Förbudet gäller ej snöskoter på snötäckt mark.
  • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
  • Uppföra anläggning, såsom vindskydd, koja, bänk, spång, stängsel, ledning, mast eller torn.
  • Genomföra tävlingar, lägerverksamhet eller andra större arrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2015

Storlek: 47 hektar

Kommun: Kramfors

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Från Kramfors kör du vägen förbi Mjövattnet mot Habborn. Strax innan grustäkten i denna by tar du av till höger. Fortsätt rakt fram ytterligare cirka en km, kör över vattendraget och parkera vid vägens vändskiva. Reservatet kan nås också söderifrån genom att åka till Viksjö och ta av mot Habborn. Det långsträckta reservaten börjar till vänster om vägen redan fyra km innan du når Habborn. För att nå reservatets norra delar tar du till vänster efter grustaget i Habborn, och vidare som beskrivits tidiare i denna text.

Kontakt

Johan Rytterstam

Enheten för skyddad natur