Kullbäcken-Markbäcken

- kalkpräglad skogs- och myrmark

Här hittar du en mosaik av kalksumpskogar, örtrika granskogar, tallkärr, rikkärr samt öppen myr kring de två bäckarna Kullbäcken och Markbäcken. Floran är artrik med många kalkgynnade arter.

Syftet med reservatet

Syftet med reservatet är att bevara biologisk mångfald och en värdefull naturmiljö. Närmare bestämt en värdefull våtmark samt en artrik kalkbarrskog och bäcksystemet Kullbäcken-Markbäcken.

En del av reservatet är antaget som Natura 2000-område enligt art- och habitatdirektivet.

Borgsjökalken

Naturreservatet är starkt präglad av den kalkrika moränen som forslats hit av inlandsisen från kambrosilur-berggrunden i Jämtland. Den så kallade "borgsjökalken" ger speciella förutsättningar för växt- och djurlivet. Bland kärlväxter, marksvampar och mollusker finns artgrupper som är starkt beroende av markens högre pH-värde. Bland annat har marksvampar som vedlavklubba, vitterspindling och bitter taggsvamp påträffats.

Artrika myrar

Hallsta-Stormyran består av såväl tallkärr, rikkärr som öppen myr och är mycket artrik med många rikkärrsarter som ängsnycklar, käppkrokmossa, praktflikmossa och trekantig svanmossa. I anslutning till denna mycket värdefulla myr finns det största sammanhängande området med äldre, naturligt uppkommen kalksumpskog.

Örtrika sumpskogar

Skogen är belägen i en flack sluttning och genomkorsas av örtrika dråg och småbäckar. En relativt stor andel utgörs av blandsumpskog med glest trädbevuxna barrskogspartier med låg bördighet. Inslaget av björk och sälg är ganska stort. Karaktärsarter för sumpskogarna i reservatet är rödgul trumpetsvamp, kranshakmossa, finbräken, kransrams, nordisk stormhatt och blåsippa.

Naturskogsprägel i söder

Skogen har en lång historia av dimensionsavverkningar (när man plockade ut grövre träd) och husbehovshuggningar. Därför är gamla träd och död ved på de flesta håll sparsamt förekommande. Några delområden börjar dock utveckla en naturskogsprägel. Den sydliga delen av reservatet är ett sådant exempel med en örtrik, frodig granskog rik på lågor (döda omkullfallna träd) och gott om lövträd. Här återfinns typiska naturskogsarter såsom kattfotslav, ullticka och rosenticka.

Viss skötsel behövs

För att gynna den kalkrika floran i sumpskogar och på rikkärr kan vissa skötselåtgärder bli aktuella. För att öka ljusinsläpp och minska tät vegetation kan exempelvis buskröjning och slåtter göras. I reservatet finns också en del brandpräglad kalktallskog som planeras att naturvårdsbrännas för att bland annat gynna den härtill knutna marksvampfloran.

Kullbäcken-Markbäckens naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Västernorrland

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Samla in mossor, svampar eller lavar med undantag för plockning av matsvamp för husbehov.
  • Genom grävning eller på annat sätt skada mark och block.
  • Samla in eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur.
  • Klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
  • Köra motordrivet fordon annat än på upplåten skogsbilväg.
  • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
  • Utföra vetenskapliga undersökningar som innebär markering av provytor eller annan åverkan inom reservatet utan länsstyrelsens tillstånd.
  • Använda området för idrottsarrangemang utan länsstyrelsens och markägarens tillstånd.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

John Granbo

Enheten för skyddad natur

Fakta

Beslutsår: 2010

Storlek: 276 hektar

Kommun: Ånge

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000