Risk för vattenbrist i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Edskullen 

- gammal granskog på hög höjd

Berget Edskullen med sin markerade topp dominerar naturreservatet, med högsta punkt på 420 meter över havet. Skogen utgörs främst av gammal granskog med inslag av asp och björk. Det finns inga stigar eller andra anordningar för friluftslivet i detta reservat. Här får du hitta fram helt på egen hand!

Syftet med reservatet

Syftet med reservatet är att bevara biologisk mångfald och en värdefull naturmiljö, närmare bestämt ett grandominerat naturskogsområde med tillhörande bäckmiljö. I skogen finns äldre och döda stående och liggande träd, vilket är typiskt för ett naturligt fungerande skogsekosystem.

För att bibehålla och utveckla naturvärdena kommer området att lämnas för fri utveckling.

Vedsvampar och hänglav

I området finns gott om rötbrutna omkullfallna granar som hyser många arter av ovanliga vedsvampar. Här finns till exempel ullticka, rosenticka, kötticka, doftskinn och stjärntagging. Bergets branta nordsluttning och Sandtjärnsbäcken som rinner nedanför skapar tillsammans ett fuktigt lokalklimat. Det gör att skogen är rik på hänglavar. Lunglav är vanlig på lövträden.

Uppe på berget är skogen luckig, senvuxen och har inslag av riktiga gammeltallar. I norra delen av området finns några mindre myrar.

Närliggande naturreservat

Älgberget-Björnberget ligger cirka en kilometer mot sydost och Sundsjöhöjden drygt två kilometer mot sydväst.

Älgberget-Björnberget

Sundsjöhöjden

Edskullens nordbrant. Foto: Mikael Gudrunsson

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar.
  • Plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort mossor, lavar eller svampar, med undantag för plockning av icke fridlysta matsvampar och marklevande färgsvampar.
  • Genom grävning eller på annat sätt skada mark, block och vattenmiljöer.
  • Insamla eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur.
  • Klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
  • Framföra motordrivet fordon annat än på befintlig skogsbilväg. Förbudet gäller inte snöskoter på snötäckt mark.
  • Uppföra anläggning, såsom vindskydd, koja, bänk, spång, bro, stängsel, ledning, mast eller torn.
  • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
  • Genomföra tävlingar, lägerverksamhet eller andra arrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Beslutsår: 2018

Storlek: 51 hektar

Kommun: Kramfors

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Johan Rytterstam

Enheten för skyddad natur