Fårberget

Frodiga gröna lavar på sälg.

Lunglav på gammal sälg. Foto: Oskar Norrgrann

Fårberget är ett stort reservat på över 100 hektar som ligger cirka en mil nordväst om Ånge tätort. Området består av den bitvis branta östsluttningen av berget med gammal brandpräglad barrskog.

Gammal skog med mycket lövträd

Skogen är till större delen mest barrblandskog. Det finns stort inslag av lövträd, framförallt av asp och björk men även en hel del sälg. I delar är det inslag av block- och hällmarker.

Sydsluttningen domineras av tall, med inslag av klent löv. Skogen är drygt etthundra år gammal, men har en del betydligt äldre granar och tallar. Tack vare det svårtillgängliga läget har den mänskliga påverkan inte varit så stor. Men man kan se stubbar här och var.

Spår av bränder

I skogen på Fårberget kan man hitta mycket spår av äldre bränder. Många tallar, och i norr även ganska många granar, har så kallade brandljud. Det är skador som träden fått genom skogsbränder, men de har överlevt branden och kunnat fortsätta att växa.

Sällsynta arter

Det är genomgående gott om död ved i reservatet. Det gör att många numera sällsynta arter trivs här. Ett exempel är fläckporing, en svamp som växer på gamla grova tallågor. På lövträden finns ofta rikligt med lunglav. På sälgarna har påträffats doftticka och på asparna växer både aspgelé- och stiftgelélav.

Närliggande reservat

Någon kilometer söderut ligger Vattenåns naturreservat:

Vattenån

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar.
  • Samla in mossor, svampar eller lavar med undantag för plockning av matsvamp.
  • Genom grävning eller på annat sätt skada mark och block.
  • Samla in eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur.
  • Köra motordrivet fordon. Förbudet gäller ej snöskoter på snötäckt mark.
  • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
  • Uppföra anläggning, såsom vindskydd, koja, bänk, spång, stängsel, ledning, mast eller torn.
  • Genomföra tävlingar, lägerverksamhet eller andra större arrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2014

Storlek: 109 hektar

Kommun: Ånge

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Reservatet ligger nordväst om Ånge tätort. Sväng av från väg 83 norrut mot Bensjö. Efter drygt 5 kilometer når du Vattenåns naturreservat där du tar höger i korsningen. Fortsätt ytterligare 5,5 km och sväng sedan vänster in på väg som leder fram till reservatet. Kan vara bra att ta fram karta då det finns flera skogsbilvägar i området!

Kontakt

John Granbo

Skyddad natur

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss