Fårberget

- lövrik brandpräglad naturskog

Lunglav på gammal sälg. Foto: Oskar Norrgrann

Fårberget är ett stort reservat på över 100 hektar som ligger cirka en mil nodväst om Ånge tätort. Området består av den bitvis branta östsluttningen av berget med gammal barrskog.

Syfte med reservatet

Syftet med reservatet är att bevara biologisk mångfald och en värdefull naturmiljö, närmare bestämt en brandpräglad naturskogsmiljö. Skogen har stort inslag av lövträd samt mycket med stående och liggande döda träd.

Gammal skog med mycket lövträd

Skogen är till större delen mest barrblandskog. Det finns stort inslag av lövträd, framförallt av asp och björk men även en hel del sälg. I delar är det inslag av block- och hällmarker.

Sydsluttningen domineras av tall, med inslag av klent löv. Skogen är drygt etthundra år gammal, men har en del betydligt äldre granar och tallar. Tack vare det svårtillgängliga läget har den mänskliga påverkan inte varit så stor. Men man kan se stubbar här och var.

Spår av bränder

I skogen på Fårberget kan man hitta mycket spår av äldre bränder. Många tallar, och i norr även ganska många granar, har så kallade brandljud. Det är skador som träden fått genom skogsbränder, men de har överlevt branden och kunnat fortsätta att växa.

Sällsynta arter

Det är genomgående gott om död ved i reservatet. Det gör att många numera sällsynta arter trivs här. Ett exempel är fläckporing, en svamp som växer på gamla grova tallågor. På lövträden finns ofta rikligt med lunglav. På sälgarna har påträffats doftticka och på asparna växer både aspgelé- och stiftgelélav.

Närliggande reservat

Någon kilometer söderut ligger Vattenån.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar.
  • Samla in mossor, svampar eller lavar med undantag för plockning av matsvamp.
  • Genom grävning eller på annat sätt skada mark och block.
  • Samla in eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur.
  • Köra motordrivet fordon. Förbudet gäller ej snöskoter på snötäckt mark.
  • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
  • Uppföra anläggning, såsom vindskydd, koja, bänk, spång, stängsel, ledning, mast eller torn.
  • Genomföra tävlingar, lägerverksamhet eller andra större arrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

John Granbo

Enheten för skyddad natur

Fakta

Beslutsår: 2014

Storlek: 109 hektar

Kommun: Ånge

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat