Stockberget

Stockbergets lövrika sydsluttning kan du se från vägen väster om Stor-Finnforsen. Allra tydligast är lövrikedomen under hösten då asp och björk färgar berget i lysande gula toner. Reservatet har en mycket artrik kärlväxt-, svamp- och lavflora.

Skogsbrand gynnade lövträd

Reservatet består av Stockbergets topp på 400 meter över havet och en brant sydsluttning som planar ut vid Stockbergstjärnen med omgivande våtmarker. Området har mest lövrik barrskog och allra mest med lövträd är det i sydsluttningen. Det beror troligen på att den brann här vid förra sekelskiftet. I sluttningen finns det även inslag av mer kalkrika partier och där finns högörter som stormhatt och trolldruva.

I övriga delar av reservatet dominerar granskog. Även denna har mycket löv, som gråal och sälg, men även mycket asp och björk. På och runt Stockbergets topp finns äldre tallar som är upp mot 200 år gamla. Det är gott om spår av bränder på träd och stubbar i hela reservatet. Invändigt kolade avverkningsstubbar indikerar att området var dimensionsavverkat innan skogsbranden. Det innebar att man hade plockat ut de grövre träden.

Naturskogsarter

Ett antal arter knutna till äldre skog är funna i reservatet. På lövträd finns till exempel svamparna stor aspticka, videticka, gul lilariska, äggvaxskivling samt lavarna aspgelélav, lunglav, och liten aspgelélav. Barrskogsarter är bland annat svamparna granticka, ullticka, tallriska, ögonnopping, doftticka och fläckporing. I sumpskog finns gräset glesgröe.

Gott om orkidéer

Kring Stockbergstjärnen finns en mindre myr där delar utgörs av rikkärr. Det finns gott om orkidéer på myren och i den lövrika sydsluttningen. Exempelvis har flera olika arter av nycklar påträffats, som blodnycklar, sumpnycklar, skogsnycklar och ängsnycklar. Dessa växer tillsammans med tvåblad, brudsporre, fjällskära, spindelblomster, nattviol, korallrot och blåsippa.

Skogssluttning i gula höstfärger med en tjärn nedanför.

Stockberget i höstfärger. Foto: Jonas Salmonsson

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna, träd och buskar.
  • Plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort kärlväxter, mossor, lavar eller svampar, med undantag för plockning av icke fridlysta matsvampar och marklevande färgsvampar, samt bär.
  • Samla in eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur.
  • Genom grävning eller på annat sätt skada mark, block, våtmarker eller vattenmiljöer.
  • Klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
  • Köra motordrivet fordon. Förbudet gäller inte snöskoter på snötäckt mark.
  • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
  • Uppföra anläggning, såsom vindskydd, koja, bänk, spång, bro, stängsel, ledning, mast eller torn.
  • Genomföra tävlingar, lägerverksamhet eller andra större arrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2016

Storlek: 90 hektar

Kommun: Sollefteå

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Reservatet ligger cirka 18 kilometer nordväst om Ramsele. Från Ramsele kör du dryga 2,5 kilometer norrut och tar av till vänster in på väg 345 som går mot Strömsund. Efter cirka 19 kilometer, strax efter Stor-Finnforsen, svänger du höger in på en skogsbilväg. Efter ytterligare 400 meter delar sig vägen och fortsätter på vardera sida om reservatet.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss