Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Högänge

- blomsterrik ängsmark

Högänge är en stor blomsterrik ängsmark. Här finns ett flertal hotade och sällsynta växt- och svamparter. Området har en lång historia som slåtterhävdad gräsmark.

Syftet med reservatet

Syftet med reservatet är att för framtiden bevara och skydda områdets höga biologiska och kulturhistoriska värden.

Reservatet är av regeringen antaget som Natura 2000-område enligt art- och habitatdirektivet.

Slåtter ger artrikedom

Förr i tiden fanns gott om ängsmarker som inte plöjdes eller gödslades. Slåttern skedde under eftersommaren och höet torkades vanligen genom att det vändes på marken. Ängarna blev genom slåttern med tiden fattiga på näring. Det gynnar vissa arter och ger en artrik kärlväxt- och svampflora. Idag är de flesta tidigare ängsmarker igenväxta med skog. De få kvarvarande har högt skyddsvärde och måste fortsätta skötas genom slåtter.

Sällsynta växter och svampar

I  Högänges ängssluttning finns en mosaik av växtsamhällen, från torräng till fuktäng. Ett flertal sällsynta och hotade växtarter förekommer, till exempel fältgentiana, brudsporre, finnögontröst, vildlin och sandviol.

Ängssvampfloran är också rik med bland annat de mycket sällsynta arterna fager vaxskivling, svartnande narrmusseron, dadelvaxskivling och mjölrödskivling.

Inom området finns några små före detta åkrar samt en timrad sommarladugård.

Högänge naturreservat. Foto: Helene Öhrling

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Spränga, borra, gräva, schakta, utfylla eller tippa.
 • Dika eller dämma.
 • Dra fram permanent mark- eller luftledning.
 • Anlägga väg, parkeringsplats, led eller spång.
 • Uppföra byggnad, upplag eller annan anläggning.
 • Plantera skog.
 • Sprida bekämpningsmedel, kalk eller gödselmedel.
 • Plantera in för trakten främmande växt- eller djurart.
 • Upplåta mark för militär övningsverksamhet eller idrottstävling.
 • Riva eller förändra befintlig byggnad utan länsstyrelsens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 1999

Storlek: 2,4 hektar

Kommun: Sundsvall

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Kontakt

Johan Rytterstam

Enheten för skyddad natur