Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Sillre naturskog

Sillre naturskog sträcker sig längs Indalsälvens sydvästra strand i 2,5 kilometer. Detta är det längsta avsnittet utmed vår länsdel av älven som inte är påverkat av modernt skogsbruk. Naturen är typisk för dalgången, med artrika raviner och stort lövinslag.

Branter med rasrisk

De mer älvnära delarna utgörs av en skogsklädd nipbrant genomskuren av ett flertal bäckraviner. Marken består här av fina sedimentjordar och i anslutning till ravinerna är det vanligt med ras. Det är rikligt med döda träd som står eller ligger på marken i den branta sluttningen. Sedimenten är basiska och det skapar mycket gynnsamma växtförhållanden.

Död ved ger artrikedom

Även i de högre belägna delarna i nordväst är det gott om död ved. Här är det morän i marken, det vill säga en mer osorterad jordart med inslag finare material, men också av stenar och block.

Genomgående domineras reservatet av gran men bitvis är det även gott om lövträd som asp, björk, sälg och hägg. Den stora mängden döda träd är ett av naturskogens kännetecken. Det ger både mat och husrum åt många djur och växtarter. Den döda veden har därför stor betydelse för bevarandet av den biologiska mångfalden.

Tibast och bombmurkla

Området har en spännande kombination av rik kärlväxtflora som gynnas av de basiska sedimenten och sällsynta svampar och lavar som hör gammelskogen till. Bland kärlväxterna kan nämnas tibast, stormhatt, torta, trolldruva, blåsippa, strutbräken, gullpudra, myskmåra, dvärghäxört, blåsippa och skogstry.

Den mest exklusiva svampen är bombmurkla, endast känd från ett fåtal platser i länet. Här finns även andra ovanliga svampar som de vedlevande arterna rosenticka, rynkskinn och doftticka. Den scharlakansröda vårskålen kan hittas tidigt på våren. Den växer på nedfallna grenar från lövträd.

Positivt med bete

I hela reservatet finns spridda spår efter avverkningar och ner mot älven finns ett par gamla körvägar. Men i stort har den mänskliga påverkan varit liten. Undantaget är de flackare delarna i norr där både bete och slåtter har förekommit. Även på senare år har boskap gått här på bete under några veckor på sommaren. Det är positivt eftersom betet och trampet från djuren gynnar många växter och svampar.

Intensivt röda skålsvampar.

Scharlakansröd vårskål. Foto: Torbjörn Engberg

 • Bombmurkla är en stor och uppseendeväckande skålsvamp med fruktkroppar som kommer under våren. Dessa är runda, 5–12 centimeter breda, med brun, sammetsluden utsida. Fruktkroppen är fylld med en geléaktig vätska.
 • Bombmurklorna finns i mossa och barrförna på sandblandad jord i äldre granskog, ofta vid moränryggar och nära bäckdråg. Den totala populationen i landet bedöms ha minskat starkt, huvudsakligen på grund av slutavverkning av äldre skog. Men även för att betespåverkade, luckiga skogar av bondskogskaraktär inte längre finns kvar. Sverige har en stor del av artens kända förekomster globalt.
 • Bombmurklan är utpekad som en åtgärdsprogramsart och den är fridlyst enligt Artskyddsförordningen.

Åtgärdsprogram för bombmurkla (Naturvårdsverkets webbplats) Länk till annan webbplats.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående och omkullfallna träd och buskar.
 • Samla in mossor, svampar eller lavar med undantag för plockning av matsvampa för husbehov.
 • Genom grävning eller på annat sätt skada mark och block.
 • Samla in eller föra bort ryggradslösa djur.
 • Köra motordrivet fordon annat än på befintlig väg för motorfordonstrafik.
 • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
 • Använda området för idrottsarrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2013

Storlek: 87 hektar

Kommun: Sundsvall

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Reservatet ligger cirka 7 kilometer nordväst om Liden, 3 kilometer norr om Åsens naturskog. Den skogsbilväg som går ner mot reservatet är ganska brant. Det rekommenderas att du vandrar den sista biten.

Varning för ras!

Kom ihåg att ras och skred ständigt pågår i ravinerna och branterna. Det gör dem osäkra att vistas i.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss