Stormyran-Lommyran

- brandpräglad skog och stora myrar

Naturreservatet Stormyran-Lommyran består av vidsträckta myrområden omgivna av brandpräglad talldominerad skog. Enklast når du reservatet från söder. Via stigar når du vindskydd där du kan rasta och spana efter fåglar.

Syftet med reservatet

Syftet med reservatet är att bevara värdefulla våtmarker samt brandpräglad skog.

Reservatet är av regeringen antaget som Natura 2000-område enligt art- och habitatdirektivet.

Artrika myrar

Reservatet är fördelat på cirka 400 hektar myr och 600 hektar produktiv skogsmark. I området finns stora arealer med välutvecklade sträng-flarkmyrar, bitvis med terrasserade flarkgölar. På myrarna kan du finna flera rikkärrsarter, som myggblomster, sumpnycklar och brunag. På döda träd på myrarna finns rikligt av den sällsynta gulgröna varglaven.

Våtmarkerna är till största delen opåverkade av dikningar. Här finns ett rikt fågelliv med bland annat sångsvan, trana, grönbena och svarthakedopping.

Brandpräglad tallskog

Myrarna omges av talldominerad skog, förutom på Stormyrbergets nordligaste del som utgörs av lövrik granskog. Den talldominerade skogen är till största delen naturligt uppkommen efter skogsbrand i slutet av 1800-talet. Brandskadade äldre tallar finns på fler håll inom området. Gräddporing, gränsticka och fläckporing är viktiga signalarter som påträffas.

En hög andel död tallved har varit kännetecknade för gammal brandpräglad tallskog i den boreala skogen. Längre tillbaka återkom skogsbranden med i medeltal 40 - 50 års intervaller. Efter den skogsbrand som inträffade på 1880-talet har inga bränder påverkat området. Detta innebär att det "saknas" tre bränder, som fått till följd att skogen har blivit allt tätare av framförallt inväxande gran.

Utglesning och naturvårdsbränningar

En stor del av skogen ska genom selektiv avverkning restaureras till ett glesare tillstånd. Restaureringen ska öka mängden död ved, framförallt stående död tallved så kallade torrakor. Målet är att mängden talltorrakor skall uppgå till cirka 15 procent av den totala virkesvolymen.

I stora delar av reservatet ska brand återinföras som naturlig process genom att utföra naturvårdsbränningar. För att gynna flera olika arter knutna till brand är avsikten att de bränningar som genomförs är så varierade som möjligt i fråga om både intensitet och bränningsdjup.

Stormyran-Lommyrans naturreservat. Foto: Jonas Salmonsson

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
 • Samla in mossor, svampar eller lavar med undantag för plockning av matsvamp för husbehov.
 • Genom grävning eller på annat sätt skada mark och block.
 • Samla in eller föra bort ryggradslösa djur.
 • Klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
 • Köra motordrivet fordon undantaget skoter på utmärkt skoterled.
 • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
 • Utföra vetenskapliga undersökningar som innebär markering av provytor eller annan åverkan inom reservatet utan länsstyrelsens tillstånd.
 • Använda området för idrottsarrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Stig Stig
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd

Kontakt

John Granbo

Enheten för skyddad natur

Fakta

Beslutsår: 2007

Storlek: 1051 hektar

Kommun: Ånge

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000