Aktuella vädervarningar i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Stormyran-Lommyran

Naturreservatet Stormyran-Lommyran består av vidsträckta myrområden omgivna av brandpräglad talldominerad skog. Enklast når du reservatet från söder. Via stigar når du ett vindskydd där du kan rasta och spana efter fåglar.

Artrika myrar

Reservatet är fördelat på cirka 400 hektar myr och 600 hektar produktiv skogsmark. I området finns stora arealer med välutvecklade sträng-flarkmyrar, bitvis med terrasserade flarkgölar. På myrarna kan du finna flera rikkärrsarter, som myggblomster, sumpnycklar och brunag. På döda träd på myrarna finns rikligt av den sällsynta gulgröna varglaven.

Våtmarkerna är till största delen opåverkade av dikningar. Här finns ett rikt fågelliv med bland annat sångsvan, trana, grönbena och svarthakedopping.

Brandpräglad tallskog

Myrarna omges av talldominerad skog, förutom på Stormyrbergets nordligaste del som utgörs av lövrik granskog. Den talldominerade skogen är till största delen naturligt uppkommen efter skogsbrand i slutet av 1800-talet. Brandskadade äldre tallar finns på fler håll inom området. Gräddporing, gränsticka och fläckporing är viktiga signalarter som påträffas.

En hög andel död tallved har varit kännetecknade för gammal brandpräglad tallskog i den boreala skogen. Längre tillbaka återkom skogsbranden med i medeltal 40-50 års intervaller. Efter den skogsbrand som inträffade på 1880-talet har inga bränder påverkat området. Detta innebär att det "saknas" tre bränder, som fått till följd att skogen har blivit allt tätare av framförallt inväxande gran.

Utglesning och naturvårdsbränningar

En stor del av skogen ska genom selektiv avverkning restaureras till ett glesare tillstånd. Restaureringen ska öka mängden död ved, framförallt stående död tallved så kallade torrakor. Målet är att mängden talltorrakor skall uppgå till cirka 15 procent av den totala virkesvolymen.

I stora delar av reservatet ska brand återinföras som naturlig process genom att utföra naturvårdsbränningar. För att gynna flera olika arter knutna till brand är avsikten att de bränningar som genomförs är så varierade som möjligt i fråga om både intensitet och bränningsdjup.

Foto taget från luften av en myr med strängar av land och vatten emellan. Det är höst på bilden.

Stormyran-Lommyrans naturreservat. Foto: Jonas Salmonsson

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
 • Samla in mossor, svampar eller lavar med undantag för plockning av matsvamp för husbehov.
 • Genom grävning eller på annat sätt skada mark och block.
 • Samla in eller föra bort ryggradslösa djur.
 • Klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
 • Köra motordrivet fordon undantaget skoter på utmärkt skoterled.
 • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
 • Utföra vetenskapliga undersökningar som innebär markering av provytor eller annan åverkan inom reservatet utan länsstyrelsens tillstånd.
 • Använda området för idrottsarrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd

Fakta

Beslutsår: 2007

Storlek: 1051 hektar

Kommun: Ånge

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Från Östavall åker du cirka åtta kilometer mot Råsjö by. I Råsjö svänger du vänster i fyrvägskorsningen och följer den vägen ytterligare cirka åtta kilometer till reservatet.

Från Borgsjö åker du via Erikslund mot Grundsjön. Följ vägen förbi Julåsens by och cirka en kilometer bortom skylt mot Julåsen. Där viker du höger in på skogsbilväg mot Råsjö. Därefter är det knappt en mil till parkeringen.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss