Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Edstaåsen

Detta naturskogsreservat ligger på Edstaåsens östra sida och är ganska kuperat. I området kan du få se sällsynta svampar och insekter som lever på döda träd i olika stadier av nedbrytning.

Granskog med gott om död ved

Skogen är väl sluten och domineras av gran på delvis fuktig mark. Här och var är det tämligen näringsrikt. Trädskiktet är generellt sett inte så gammalt men äldre granar förekommer. Bitvis finns det en hel del lövträd, till exempel asp. Det är allmänt gott om död ved, speciellt av granar. Spår av forna bränder finns i form av några spridda brända stubbar. Avverkningsstubbar är ganska vanligt förekommande, men de är gamla och ofta övervuxna av mossa.

Inom reservatet finns ett par smärre trädbevuxna myrar, liksom några mindre gölar.

Svamprikt

På den döda veden och lövträden finns många mindre vanliga arter. På gran kan nämnas svamparna stjärntagging, granticka, ullticka, gränsticka, doftskinn, rosenticka, rynkskinn och lappticka. På lövträd återfinns bland annat stor aspticka. I reservatet har också den akut hotade svampen citronporing hittats, vilket är tredje fyndet i länet. Det är en vedlevande art som finns på döda granlågor. Den hittades första gången år 1898 och sedan 2001 i Ångermanland. Totalt finns knappt 20 fynd i landet.

Stjärntagging är full av små taggar.

Stjärntagging växer på undersidan av kraftigt murken ved. Foto: Pekka Bader

Hotad skalbagge

På granar lever här en skalbagge utan svenskt namn. Det latinska namnet är Olisthaerus substriatus. Den tillhör en av de arter som hotas starkt av bristen på döda grova granar i den brukade skogen.

Granskog i reservatet.

Edstaåsen. Foto: Pekka Bader

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar.
  • Genom grävning eller på annat sätt skada mark eller block.
  • Samla in eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur.
  • Plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort mossor, lavar eller svampar, med undantag för plockning av icke fridlysta matsvampar och marklevande färgsvampar.
  • Klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
  • Köra motordrivet fordon. Förbudet gäller inte på skogsbilväg och inte snöskoter på snötäckt mark.
  • Uppföra anläggning, såsom vindskydd, koja, bänk, spång, bro, stängsel, ledning, mast eller torn.
  • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
  • Genomföra tävlingar, lägerverksamhet eller andra större arrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2017

Storlek: 40 hektar

Kommun: Sundsvall

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Reservatet ligger norr om Stöde. Sväng norrut in på Hullsjövägen och efter ungefär 1,5 kilometer svänger du vänster in på en skogsbilväg. Kör rakt fram (längs "huvudvägen") i 2,3 kilometer och sväng sedan vänster in på en annan skogsbilväg. Följ denna upp på Edstaåsen så når du reservatsgränsen efter 1,5 kilometer. Några hundra meter in i reservatet finns en vändplan. Tänk på att inte ställa bilen så den hindrar timmerbilar som ska vända! Observera att framkomligheten längs vägarna varierar under året. Bommar kan förekomma om vägen inte bär, och vintertid är det inte självklart att det är plogat.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss