Tågsjöbrännan

- tidigare brunnen skog

Tågsjöbrännan. Foto: Per Sander

I juni 1988 brann ett skogsområde väster om Tågsjön. Brandfältet skyddades som naturreservat och blev ett område för studier av brandberoende insekter.

Syftet med reservatet

Syftet med reservatet är att för framtiden bevara ett skogsområde som i olika grad påverkats av brand.

Reservatet är av regeringen antaget som Natura 2000-område enligt habitatdirektivet.

Branden 1988

Brand har ända fram till modern tid varit ett naturligt inslag i våra skogar och satte tidigare stor prägel på skogslandskapet. Skogsbränder skapar varierade skogar och avsaknaden av bränder idag är ett hot mot många brandberoende växt- och djurarter.

Sommaren 1988 utbröt en brand genom gnistbildning från en skotare. Den spred sig över ett hygge och antände skogen söder om Tågbäcken. 17 hektar skog hann ta eld innan branden stoppades, bland annat mot en myr. Branden fick olika effekt, från hårt brunna områden där hela humustäcket har försvunnit, till ett bäckdrog med sumpskog där branden självdött. Över hälften av de äldre träden dog i branden och av mindre träd upp till sex meters höjd dog nästan alla.

Brandberoende skalbaggar

Fyra brandberoende skalbaggsarter har hittats i reservatet. Bland dem finns den sotsvarta praktbaggen och i gransumpskogen den mycket sällsynta sumpjordlöparen. I sumpskogen har också laven vitpudrad svartspik hittats på granar.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på mark och växtlighet till exempel genom att bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd samt att gräva upp eller plocka alla typer av växter.
  • Fånga eller skada djur, även omfattande insamling av insekter.
  • Ta med hund som inte är kopplad.
  • Tälta.
  • Göra upp eld.
  • Köra motordrivet fordon.
  • Plantera in växter eller djur.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Johan Rytterstam

Enheten för skyddad natur

Fakta

Beslutsår: 1990

Storlek: 19 hektar

Kommun: Örnsköldsvik

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000