Herrbergsliden

- örtrik naturskog med mäktiga granar

Skogen på Herrbergsliden är naturskogsartad men inte helt orörd av människan. I reservatet kan du vandra i gammal granskog och upp på berg med grova tallar.

Syftet med reservatet

Syftet med reservatet är att för framtiden bevara ett urskogsartat skogsekosystem och låta det utvecklas fritt. På så sätt gör man det möjligt för de hotade skogsarterna att fortleva.

Reservatet är av regeringen antaget som Natura 2000-område enligt art- och habitatdirektivet.

Frodig granskog och magra tallmarker

Reservatet kan delas in i tre områden: Sydsluttningen, Stor-Herrbergskullen och bäckdalen. Det är särskilt sydsluttningen som påverkas av genomsilande näringsrikt vatten. Den kläds under våren av en vacker och imponerande blåsippsmatta. Här har blåsippan en av sina nordligaste utposter i landet. Andra växter som visar på en frodig miljö är till exempel trolldruva, underviol, tolta, grönkulla, grönpyrola och vitpyrola.

Uppe på Stor-Herrbergskullens topp växer en mager tallskog som kontrast till övriga delar och här man utsikt mot öster och söder. Det finns spår av flera skogsbränder under de senaste 200 åren. Bränder har kartlagts till åren 1807 och 1850.

I bäckdalen finns det gott om kullfallna träd, så kallade lågor, som tillsammans med den frodiga ormbunksvegetationen skapar en trolsk miljö.

Naturskogens arter

Gammelskogen är ett livsvillkor för många vedlevande insekter, svampar, lavar och hackspettar. Klibbtickan orsakar röta i träden och gör att fler träd dör och ramlar omkull. Det finns gott om stående och liggande död ved i reservatet. Därför finns bland annat rosenticka, gränsticka, rynkskinn, ullticka och lappticka. Det finns även mycket hänglavar i skogen inom Herrbergsliden.

Jättegranen

En kuriositet är den magnifika jättegran som står ungefär i mitt i sydsluttningen. Det är en så kallad "plusgran" som använts i förädlingsarbete och som kan komma att ge upphov till massor av andra välvuxna träd. Den mäter över 285 centimeter i omkrets vid brösthöjd vilket motsvarar 91 centimeter i diameter. För att komma till jättegranen så ska man ta första vägen in till reservatet. Från parkeringen är det ”bara” 200 meter upp i sluttningen till jättegranen.

Fågelliv

Skogssluttningen är intressant ur fågelsynpunkt med årlig förekomst av gärdsmyg, grönsångare och svarthätta. Den ovanliga lundsångaren har noterats sjungande här flera år liksom mindre flugsnappare. Andra fågelarter som förekommer i Herrbergsliden är duvhök, bivråk, pärluggla samt tretåig hackspett. Även gråspett förekommer i området liksom skogsfågel som tjäder och järpe.

Herrbergsliden. Foto: Helene Öhrling

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på mark och växtlighet till exempel genom att bryta kvistar, fälla träd eller på annat sätt skada levande eller döda träd samt att gräva upp eller plocka alla typer av växter förutom bär och matsvampar.
  • Skada eller föra bort hotade eller sällsynta djur.
  • Ta med hund som inte är kopplad.
  • Köra motordrivet fordon utanför befintlig väg.
  • Plantera in växter eller djur.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Stig Stig

Kontakt

Johan Rytterstam

Enheten för skyddad natur

Fakta

Beslutsår: 1993

Storlek: 134 hektar

Kommun: Örnsköldsvik

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000