Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Idbyfjärden

Idbyfjärden har under lång tid varit känd för sitt höga värde för fågellivet i norra Ångermanlands kustland. Gör ett besök i början av maj och titta på alla rastande flyttfåglar. Tänk på att det är förbjudet att gå ut på själva strandängen mellan 1 maj och 30 september!

En tydlig strandzonering

Längst ut finns en långgrund strandzon som övergår i en betad strandäng. Vid lämpligt vattenstånd bildas på våren strandbankar och öar ute i det grunda vattnet, där de näringsrika bottnarna erbjuder föda åt rastande vadare och simfåglar. Strandängen går i sin tur över i en gråalskog. Den är obetydligt påverkad av skogsbruk och därför tät och rik på död ved. Innanför alskogen tar granskog över.

Gömsle för fågelskådning

Vid Idbyfjärden är det lätt att fågelskåda. Flest arter ses nog i början till mitten av maj då flyttfåglarna är på väg till sina häckningsplatser i inlandet och längre åt norr. Från parkeringen leder en spångad stig fram till ett kombinerat fågeltorn och gömsle. Här har du god överblick över den betade strandängen med rastande och häckande fågelarter. Om du fortsätter spången åt söder från gömslet, kommer du till ytterligare ett fågeltorn. Detta ligger strax utanför reservatsgränsen.

Vadare och simfåglar

Om vårarna rastar stora mängder vadare i reservatet. I början till mitten av maj finns stora ansamlingar av spelande brushanar, mindre- och större strandpipare, gluttsnäppor, och svartsnäppor. Till sällsyntare gäster hör smalnäbbad simsnäppa, mosnäppa, småsnäppa, myrsnäppa, dvärgbeckasin och rödspov. Även simfåglar finns ofta i stora flockar, till exempel kricka, bläsand och vigg. Sällsyntare men regelbundet förekommer arter som årta, skedand, bergand, snatterand, gråhakedopping, alfågel och salskrake. I strandskogen håller både stjärtmes och den mindre hackspetten till.

Betad strandäng

Strandängarna vid Idbyfjärden har, i takt med att mer land stigit ur havet, tidigare använts för bete och slåtter. Det området som idag betas av nötkreatur sträcker sig även utanför själva reservatet. När strandängar betas kommer frörika växter att gynnas och dessa frön är i sin tur viktig föda för fåglarna, inte minst för änder. De betande djurens tramp och spillning bidrar till att många insekter trivs bättre. Dessa insekter äts sedan av vadare och andungar. Visa hänsyn mot betesdjuren och rör inte anordningarna för betesdriften.

Strandängen vid Idbyfjärden. Foto: John Granbo

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
 • Samla in mossor, svampar eller lavar med undantag för plockning av matsvamp för husbehov.
 • Genom grävning eller på annat sätt skada mark och block.
 • Samla in eller föra bort ryggradslösa djur.
 • Klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
 • Köra motordrivet fordon med undantag för uttransport av fälld älg.
 • Ta med hund som inte är kopplad eller annat lösgående husdjur. Undantag gäller för hund vid den jakt som får bedrivas i reservatet.
 • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
 • Utföra vetenskapliga undersökningar som innebär markering av provytor eller annan åverkan inom reservatet utan länsstyrelsens tillstånd.
 • Under tiden 1 maj till 30 september landstiga eller vistas inom det på beslutskartan utmarkerade fågelskyddsområdet (strandängen och vattenområdet 200 meter från strandlinjen, se beslutskartan). Detta gäller ej djurägarens tillsyn av betesdjur.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn

Fakta

Beslutsår: 2006

Storlek: 19 hektar

Kommun: Örnsköldsvik

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Bil

För att ta dig till reservatet svänger du av från E4 mot Ström. Efter drygt 800 meter ligger parkeringsplatsen på vänster sida av vägen.

Buss

Närmaste hållplats heter Skallåsen, därifrån är det 1,5 kilometer att gå längs vägen till reservatet. För busstider sök på Din turs webbplats.

Webbplatsen Din Tur Länk till annan webbplats.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss