Västeråsskogen

- gammal fäbodskog

Västeråsskogen är ett naturskogsområde som har höga naturvärden i form av gamla träd och mycket död ved. Här har påträffats ett flertal mindre vanliga vedsvampar och lavar.

Syftet med reservatet

Syftet med reservatet är att bevara biologisk mångfald och en värdefull naturmiljö. Närmare bestämt en naturskogsmiljö med mycket med döda stående och liggande träd.

Äldre träd och död ved

Västeråsskogen är belägen i en svag sydsluttning och består till större delen av äldre barrnaturskog. Skogen domineras av äldre granbestånd med ett ganska stort inslag av gamla tallar. Löv förekommer sparsamt i form av grövre aspar och äldre grova björkar.

Fläckvis är det gott om död ved i form av granlågor (omkullfallna stammar) av olika dimensioner och nedbrytningsstadier. Även döda stående träd förekommer. I området finns några brända tallstubbar men få tydliga brandljud. Spår efter sentida skogsbruksåtgärder syns endast i mycket begränsad omfattning.

Vedsvampar och lavar

På flera av de äldre tallarna växer tallticka och på granlågorna finns flera intressanta vedlevande svampar som ullticka, harticka, rosenticka, rynkskinn, lappticka och gräddticka. Hänglavar förekommer sparsamt till måttligt och utgörs i första hand av garnlav. Här och var växer lunglav på främst sälg.

Fäbodarna

Naturreservatet ligger mellan tre gamla fäbodar. Skogen har därför tidigare varit påverkad av kreatursbete under lång tid. Söder om reservatet ligger Sandsbodarna som hör till byn Sand, vilken ligger vid älven cirka fem kilometer österut. På denna fäbod finns en ganska stor öppen vall, tre stugor, några lador samt rester av fähus.

500 meter nordväst om reservatet ligger Västeråsbodarna, där en stuga finns kvar. Strax öster om naturreservatet låg Västerås bys gamla fäbodvall.

Närliggande reservat

Björnbergskogen ligger en knapp halv kilometer mot nordost. I norr finns Vignäsbodarna och i öster Klippen.

Tallticka. Foto: Tomas Rydkvist

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Plocka, gräva upp eller skada växtdelar, lavar eller vedlevande svampar. Bär och matsvamp får dock plockas.
  • Skada mark och block.
  • Klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
  • Fånga och samla in ryggradslösa djur.
  • Köra motordrivet fordon.
  • Utföra vetenskapliga undersökningar utan länsstyrelsens tillstånd.
  • Arrangera idrottstävling utan länsstyrelsens tillstånd.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

John Granbo

Enheten för skyddad natur

Fakta

Beslutsår: 2004

Storlek: 25 hektar

Kommun: Sollefteå

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat