Risk för skogsbrand i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Avradslandet

Avradslandet är ett naturreservat som ligger norr om Näsåker. Det består av över 50 hektar brandpräglad naturskog som undgått modernt skogsbruk. Här finns sällsynta insektsarter som behöver gammal skog för att överleva.

Gamla tallar viktiga för arter

Området bär tydliga spår av tidigare skogsbränder, även i de delar där gran utgör det vanligaste trädslaget. Centralt i området, strax öster om skogsbilvägen, finns en högvuxen och brandpräglad gammelskog med cirka 250 år gamla tallar.

Här finns också och gott om gråa, döda stående tallar, så kallade torrakor. På dessa kan du till exempel hitta dvärgbägarlav. Andra arter här som är knutna till tall är svamparna tallticka och gräddporing. Äldre spår efter skalbaggen mindre märgborre är vanligt förekommande. Här finns även den sällsynta tallbarksvartbaggen.

Granskog med vedsvamp och barkplattbagge

I sydväst och nordost finns mer grandominerade äldre delar i anslutning till myrmarker. I dessa skogar hittar du vedlevande svampar som violmussling, rosenticka och lappticka samt laven gammelgranskål. Den sällsynta insekten större barkplattbagge har påträffats på omkullfallna gamla granstammar.

Tallskog inom reservatet.

Avradslandet. Foto: Pekka Bader

  • Den starkt hotade insekten större barkplattbagge är knuten till grova granlågor i gamla fuktiga granskogar. Den är idag klassad som starkt hotad och endast ett fåtal platser bedöms idag hysa livskraftiga populationer.
  • Det kan tyckas märkligt att en sådan art påträffas i ett till stora delar tydligt brandpräglat område. Men det illustrerar väl hur den naturliga branden en gång har verkat. Fuktigare partier brann i mindre omfattning och fläckvis inte alls.
  • I de fläckar granskog som undgick brandens kraftigare verkningar, exempelvis längs myrar och vattendrag, fanns levnadsbetingelser för arter som större barkplattbagge kvar även efter branden.
Foto på insekten större barkplattbagge.

Större barkplattbagge. Foto: Pekka Bader

Naturvårdsbränning

I stora delar av reservatet ska brand återinföras som naturlig process genom att utföra naturvårdsbränningar. Målet är att på sikt återskapa en flerskiktad tallskog med en hög andel stående döda tallar, vilket är ovanligt idag. De delar som har grandominerad naturskog ska inte brännas.

”Avrad”

Ordet "Avrad" är ett äldre begrepp som ungefär motsvarar dagens arrendeavgift. Det var den årliga avgift som exempelvis en bonde eller en by betalade till jordägaren, exempelvis kronan (staten) för att nyttja jord, vatten eller skog.

Närliggande reservat

I söder ligger Stormyranskogens naturreservat:

Stormyranskogens naturreservat

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Samla in mossor, svampar eller lavar med undantag för plockning av matsvamp för husbehov.
  • Samla eller föra bort ryggradslösa djur.
  • Genom grävning eller på annat sätt skada mark och block.
  • Köra motordrivet fordon, annat än på befintlig skogsbilväg.
  • Utföra vetenskapliga undersökningar som innebär markering av provytor eller annan åverkan inom reservatet utan länsstyrelsens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2009

Storlek: 50 hektar

Kommun: Sollefteå

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Från Näsåker kör du mot Jansjö och Omsjö, efter cirka 3,5 kilometer sväng vänster in på skogsbilväg, efter 2,5 kilometer håller du höger. Koordinater för informationstavla: WGS84 decimal (latitud, longitud) 63.492219, 16.970959.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss