Avradslandet

- brandpräglad naturskog

Avradslandet. Foto: Pekka Bader

Avradslandet är ett naturreservat som ligger norr om Näsåker. Det består av över femtio hektar brandpräglad naturskog som undgått modernt skogsbruk. Här finns sällsynta insektsarter som behöver gammal skog.

Syftet med reservatet

Syftet med reservatet är att bevara en brandpräglad naturskogsmiljö, vilket bör ske genom att naturvårdsbränning genomförs. De mer grandominerade miljöerna ska få utvecklas fritt.

”Avrad”

Ordet "Avrad" är ett äldre begrepp som ungefär motsvarar dagens arrendeavgift. Det var den årliga avgift som exempelvis en bonde eller en by betalade till jordägaren, exempelvis kronan (staten) för att nyttja jord, vatten eller skog.

Gamla tallar viktiga för arter

Området bär tydliga spår av tidigare skogsbränder, även i de delar där gran utgör det vanligaste trädslaget. Centralt i området, strax öster om skogsbilvägen, finns en högvuxen och brandpräglad gammelskog med cirka 250 år gamla tallar.

Här finns också och gott om gråa, döda stående tallar, så kallade torrakor. På dessa kan du till exempel hitta dvärgbägarlav. Andra arter här som är knutna till tall är svamparna tallticka och gräddporing. Äldre spår efter skalbaggen mindre märgborre är vanligt förekommande. Här finns även den sällsynta tallbarksvartbaggen.

Granskog med vedsvamp och barkplattbagge

I sydväst och nordost finns mer grandominerade äldre delar i anslutning till myrmarker. I dessa skogar hittar du vedlevande svampar som violmussling, rosenticka och lappticka samt laven gammelgranskål. Den sällsynta insekten större barkplattbagge har påträffats på omkullfallna gamla granstammar (se faktaruta nedan).

Naturvårdsbränning

I stora delar av reservatet ska brand återinföras som naturlig process genom att utföra naturvårdsbränningar. Målet är att på sikt återskapa en flerskiktad tallskog med en hög andel stående döda tallar, vilket är ovanligt idag. De delar som har grandominerad naturskog ska inte brännas.

Närliggande reservat

I söder ligger Stormyranskogens naturreservat:

Stormyranskogens naturreservat

Den starkt hotade insekten större barkplattbagge är knuten till grova granlågor i gamla fuktiga granskogar. Den är idag klassad som starkt hotad och endast ett fåtal platser bedöms idag hysa livskraftiga populationer.

Det kan tyckas märkligt att en sådan art påträffas i ett till stora delar tydligt brandpräglat område. Men det illustrerar väl hur den naturliga branden en gång har verkat. Fuktigare partier brann i mindre omfattning och fläckvis inte alls.

I de fläckar granskog som undgick brandens kraftigare verkningar, exempelvis längs myrar och vattendrag, fanns levnadsbetingelser för arter som större barkplattbagge kvar även efter branden.

Större barkplattbagge. Foto: Pekka Bader

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Samla in mossor, svampar eller lavar med undantag för plockning av matsvamp för husbehov.
  • Samla eller föra bort ryggradslösa djur.
  • Genom grävning eller på annat sätt skada mark och block.
  • Köra motordrivet fordon, annat än på befintlig skogsbilväg.
  • Utföra vetenskapliga undersökningar som innebär markering av provytor eller annan åverkan inom reservatet utan länsstyrelsens tillstånd.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

John Granbo

Enheten för skyddad natur

Fakta

Beslutsår: 2009

Storlek: 50 hektar

Kommun: Sollefteå

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat