Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Nävertjärnsskogen

Granskog med liten bäck.

Nävertjärnsskogen. Foto: Johanna Lundberg

I den så kallade Finnmarken, i trakterna av Sela-Habborn, finns ett flertal skyddade äldre granskogsområden. I dessa reservat har den hotade laven långskägg sitt kärnområde. Nävertjärnsskogen är ett av de reservat som har många träd med långskägg.

​Hänglavar och död ved

I den grandominerade skogen inom reservatet finns mycket med hänglavar på träden. I västra halvan sträcker sig en fuktsänka med en liten bäck. Den är omgiven av högvuxen skog med en hel del gamla och grova granar. Här är gott om både stående och liggande död ved i olika nedbrytningsstadier.

Norr om sänkan finns en höjdplatå där skogen är talldominerad med rikligt inslag av gamla tallar. Härifrån har man lite utblick över omgivningarna. Öster om platån är skogsmarken fuktigare med myrar och en bäck som rinner från den lilla idylliska Nävertjärnen.

Gammeltallar och lövträd

Reservatets östra halva utgörs av berget Fällebohöjden med höglägesskog med ganska stort inslag av björk. Öster och söder om platån tar en brant och bitvis blockig sluttning vid. I sluttningen mot söder finns rikligt med asp. Den östra delen av reservatet är tydligt påverkad av tidigare avverkningar, därför är det mer sparsamt med död ved här.

​Kärnområde för långskägg

I Nävertjärnsskogen är den hotade laven långskägg påträffad på cirka 150 träd. Arten finns spridd i området, men fynden är främst koncentrerade till syd- och ostsluttningarna i närheten av de högsta punkterna av de båda höjdplatåerna samt i fuktsänkan i västra delen. Inom en radie på en halv mil finns ett tiotal andra naturskogsreservat, och många av dem har fynd av långskägg. I till exempel Sör-Lappmyrans naturreservat finns fynd på över 600 träd.

Andra gammelskogsarter

Andra arter som är funna i området är exempelvis stjärntagging, ullticka, gränsticka, rosenticka, doftskinn samt lappticka och rynkskinn. I sydsluttningen i östra delen av reservatet finns lunglav på flera aspar.

Närliggande reservat

Inom fyra kilometers radie finns sex andra naturreservat. Närmast ligger Hugstmyrhöjden och Sör-Lappmyran.

Hugstmyrhöjden

Sör-Lappmyran

Långskägg påminner om julgransglitter.

Långskägg. Foto: Jonas Salmonsson

 • Långskäggslaven känns igen på sin långa bål som liknar julgransglitter och hänger på grangrenarna som en girlang. Den är oftast 0,5-1 meter lång.
 • Laven klarar inte uttorkning, brand eller modernt skogsbruk och den förökas enbart vegetativt. Det vill säga genom att delar av lavbålen lossnar och genom vinden sprids över till närliggande träd och fäster fast där.
 • Långskägg är starkt tillbakaträngd i Europa och nuvarande utbredning finns
  i huvudsak i södra Norge och mellersta Sverige. I Sverige breder den ut sig på ett smalt band från Värmland upp till mellersta Norrland, med störst utbredning i Ångermanland och Medelpad. Omkring 90 procent av den svenska förekomsten av arten finns i vårt län, varav en stor del i Kramfors kommun.

Ta med GPS

Inga anordningar för besökare görs inom reservatet, förutom informationsskylt. Det kan därför vara bra att ha med en GPS vid besök i området då det inte finns märkta stigar i området.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna, träd och buskar.
 • Plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort mossor, lavar eller svampar, med undantag för plockning av matsvamp.
 • Klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
 • Samla in eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur.
 • Genom grävning eller på annat sätt skada mark, block eller vattenmiljöer.
 • Köra motordrivet fordon. Förbudet gäller inte snöskoter på snötäckt mark.
 • Uppföra anläggning, såsom vindskydd, koja, bänk, spång, stängsel, ledning, mast eller torn.
 • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
 • Genomföra tävlingar, lägerverksamhet eller andra större arrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2016

Storlek: 79 hektar

Kommun: Kramfors

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Reservatet ligger cirka 3 kilometer sydost om byn Habborn. Från Kramfors kör du västerut längs med vägen till Mjövattnet och fortsätter till byn Habborn. Där tar du vänster och fortsätter ytterligare drygt 3 kilometer. Om du vill besöka västra delen av reservatet svänger du här vänster in på en skogsbilväg som leder fram till reservatsgränsen. Du kan nå de östra delarna enklast från söder eller öster (se kartan).

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss