Risk för skogsbrand i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Sundsjöåsen

Sundsjöåsens naturreservatet ligger i en brant sluttning mot Indalsälven och sträcker sig ända upp till topparna på platån ovanför. Höjdskillnaden är hela 430 meter. Här kan du vandra i naturskog som är flera 100 år gammal och besöka fäboden Nilsbölebodarna.

Vandring och övernattning

Sundsjöåsen är ett fint friluftsreservat med vandringsleder. Den stig som leder från Nilsbölebodarna till raststugan är en del av den så kallade "fäbodstigen" som gick mellan de många fäbodvallarna på södra sidan Indalsälven. Att följa stigrundan förbi Svarttjärnen och upp till berget Storbacken och tillbaka till raststugan, är en promenad på cirka tre kilometer.

Från Nilsbölebodarna kan du följa den fina stig som leder norrut och som man förr använde när man tog korna till vallen. Den passerar Fäbodbäcken och några mindre myrar. Efter en kilometer når du reservatsgränsen. Därefter går stigen till stor del genom ungskog och hyggen där terrängen är brant och bitvis svår. En nyare stig leder nedför sluttningen från raststugan och dessa båda stigar sammanbinds av en gammal skogsbilväg nära älven. Hela denna runda är en ganska krävande promenad på cirka sex kilometer.

Övernattningsstugan

Vill du övernatta så finns det en öppen stuga med kamin och sängplats för fyra. Den ligger i stigkorsningen vid Svarttjärnsmyran.

Skogen

Genom den branta sluttningen och det otillgängliga läget har stora delar av skogen inom reservatet fått vara förhållandevis orörd under 1900-talet. Här finns därför naturskogsartade partier med gott om döda träd som har betydelse för många växt- och djurarter. Den minst påverkade skogen finns vid Svarttjärnen och Storbacken. Där har huggningar gjorts, den senaste 1925, men i dag märks inte mycket av detta. Några år innan reservatet bildades kalavverkades 27 hektar vid vägslutet nära älven.

Skogssluttning med många arter

Skogen domineras helt av gran och här finns träd i alla åldrar upp till över 200 år. Uppe på Storbacken finns partier med relativt stort inslag av tall och björk, nästan fjällskogslik. Ju längre ner i sluttningen du går desto bördigare och fuktigare blir marken.

Antalet rötade och omkullfallna träd, så kallade lågor, är högt och utgör en bra livsmiljö för sällsynta och hotade vedsvampar. Här finns arter som ullticka, tickmussling, gränsticka, rosenticka, stor aspticka, stjärntagging samt den ovanliga vågtickan.

Om du följer stigen nedför sluttningen i norra delen kan du få se det fridlysta gräset sötgräs. Det är ett högväxt och bredbladigt gräs med stor hängande vippa.

I skogen runt Svarttjärnen växer den sällsynta laven långskägg. Den finns på granar i mycket gamla skogar med hög luftfuktighet, se faktaruta nedan. På grangrenar växer också den violettgrå tagellaven.

 • Långskäggslaven känns igen på sin långa bål som liknar julgransglitter och hänger på grangrenarna som en girlang. Den är oftast 0,5-1 meter lång.
 • Laven klarar inte uttorkning, brand eller modernt skogsbruk och den förökas enbart vegetativt. Det vill säga genom att delar av lavbålen lossnar och genom vinden sprids över till närliggande träd och fästa fast där.
 • Långskägg är starkt tillbakaträngd i Europa och nuvarande utbredning finns i huvudsak i södra Norge och mellersta Sverige. I Sverige breder den ut sig på ett smalt band från Värmland upp till mellersta Norrland, med störst utbredning i Ångermanland och Medelpad. Omkring 90 procent av den svenska förekomsten av arten finns i vårt län, varav en stor del i Kramfors kommun.

Fäbodliv

Redan på 1700-talet hade byarna på Indalsälvens norra sida sina fäbodställen på södra sidan. Hit togs boskapen under sommaren för att det fanns gott om bete. Nilsböle bys fäbodvall ligger inom reservatet. Vid mitten av 1800-talet svedjades marken runt Nilsbölebodarna och i sluttningen närmast älven.

Fäbodvallen kring Nilsbölebodarna har öppnats upp och årlig slåtter har återinförts. Sommaren 2011 hittades topplåsbräken på vallen. Det är en idag sällsynt ormbunksväxt som är knuten till ogödslad ängs- eller betesmark.

Foto av en stuga omgiven av granar och snö.

Övernattningsstugan i Sundsjöåsen. Foto: John Granbo

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
 • Samla in mossor, svampar eller lavar med undantag för plockning av matsvamp för husbehov.
 • Köra motordrivet fordon, annat än på befintlig väg för motorfordonstrafik.
 • Klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
 • Samla in eller föra bort ryggradslösa djur.
 • Genom grävning eller på annat sätt skada mark och block.
 • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
 • Utföra vetenskapliga undersökningar som innebär markering av provytor eller annan påverkan inom reservatet utan länsstyrelsens tillstånd.
 • Använda området för idrottsarrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTorrdass Torrdass

Fakta

Beslutsår: 1985, utökat 2008

Storlek: 417 hektar

Kommun: Sundsvall

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Från Liden kör du bron över Indalsälven, kör vidare cirka 1,5 kilometer förbi byn Åsen. Där svänger du vänster. Efter cirka sju kilometer passeras Lill-Sundsjöns naturreservat, kör ytterligare två kilometer, tag sedan vänster vid reservatsskylt och efter knappt två kilometer är du framme.

Från Sundsvall åker du mot Indal, på sydsidan av älven. Sväng vänster mot byarna Säter och Backen strax innan Kävstabron. Åk vidare på grusväg i cirka två mil, ta av till höger vid bommad väg mot reservatet.

OBS! Sista vägen in mot reservatet har en vägbom och är inte öppen för biltrafik mellan september och maj. Du är dock välkommen till fots eller på skidor. Det går att ställa bilen i en mötesfika eller i korsningen, men se upp så att du inte blockerar framkomligheten för andra. Parkering sker efter eget förnuft. Det är cirka 1,5 kilometer att gå från bommen till reservatsparkeringen.

Besöka under vintern

Den större vägen förbi Stor-Sundsjön snöröjs vintertid, så reservatet går att nå även under vintern. Tänk på att det kan vara mycket snö, så du kan behöva skidor eller snöskor.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss