Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kvarnhusberget

Mossiga nerfallna trädstammar i naturskogen.

Kvarnhusbergets naturreservat. Foto: Pekka Bader

Detta två kvadratkilometer stora naturreservat består av ett kilformat skogsområde på östra sidan av Uvsjön. Skogen är äldre och har gott om döda och omkullfallna stammar. Därför finns många arter av svampar, lavar och mossor här.

Brandpåverkad naturskog

Bodmon och Kvarnhusberget i sydväst utgörs till stor del av barrblandskog. De högre delarna har stort inslag av tall medan de lägre delarna är grandominerade. Några av de äldre tallarna har brandljud (skador) som vittnar om tidigare skogsbränder. I de lägre, grandominerade delarna är åldersspridningen god och det finns mycket med lågor (omkullfallna träd) i olika nedbrytningsstadier. Även här finns spridda äldre tallar. En lång tid tycks ha gått sedan större störning i form av brand.

Hänglav och vedsvamp

Det finns ett tydligt inslag av granar äldre än 200 år, samt drygt 250 år gamla tallar. Bitvis är det rikligt med hänglavar och på lågorna växer det gott om vedsvampar. Mängden död ved är generellt stor. I de norra, östra och lägre delarna av området finns också spridda inslag av grandominerad sumpskog, samt bitvis ganska gott om äldre lövträd som asp och sälg.

I området har flera arter typiska för naturskogsmiljöer påträffats, flera av dem i rikliga förekomster. Här finns bland annat doftticka, stor aspticka, tallticka, rosenticka, rynkskinn, lappticka, ostticka, blackticka och sprickporing.

Sällsynt skalbagge

År 2016 påträffades för första gången den sällsynta skalbaggen större barkplattbagge i reservatet.

 • Den starkt hotade insekten större barkplattbagge är knuten till grova granlågor i gamla fuktiga granskogar. Den blir 10-18 millimeter lång och är platt och blanksvart i färgen. Arten är så utpräglat störningskänslig att den missgynnas av varje form av skogsbruk. Den är idag klassad som starkt hotad och endast ett fåtal platser bedöms idag hysa livskraftiga populationer.
 • Larvutvecklingen sker under barken på grova omkullfallna granar med grov bark. Arten nyttjar ytterst sällan lågor med en diameter mindre än 25 centimeter i bösthöjd.
 • Större barkplattbagge finns främst i täta, fuktiga granbestånd belägna på sumpig mark eller till exempel invid bäckar. Det är skogar som oftast klarar sig undan en skogsbrand.
Den stora svarta barkplattbaggen.

Större barkplattbagge. Foto: Pekka Bader

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
 • Genom grävning eller på annat sätt skada mark och block.
 • Samla in mossor, svampar eller lavar med undantag för plockning av matsvamp för husbehov.
 • Samla in eller föra bort ryggradslösa djur.
 • Köra motordrivet fordon, annat än på befintlig landsväg och järnväg. Förbudet gäller ej snöskoteråkning på snötäckt mark på den stig som löper genom östra delen av reservatet, eller i kraftledningsgatan i söder.
 • Uppföra anläggning, såsom vindskydd, koja, bänk, spång, stängsel, ledning, mast, torn eller skylt.
 • Utföra vetenskapliga undersökningar som innebär markering av provytor eller annan åverkan inom reservatet utan länsstyrelsens tillstånd.
 • Använda området för idrottsarrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2010

Storlek: 202 hektar

Kommun: Örnsköldsvik

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Kvarnhusberget ligger cirka 5 kilometer nordost om Skorped, intill väg 915 mellan Skorped och Bredbyn.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss