Tillgänglighet

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda lansstyrelsen.se. Den här sidan beskriver hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från lansstyrelsen.se som inte är tillgängligt för dig, men som vi har listat som undantaget från lagens tillämpningsområde, kan du meddela oss. Det kan vara till exempel tillgänglig pdf-fil, stor text, lättläst, ljudinspelning eller punktskrift.

Du kan kontakta Länsstyrelsen Västernorrland på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.


Var så detaljerad du kan när du beskriver ditt problem, vilken sida eller funktion det är som du har problem med. Ju mer information vi har om bristen desto bättre kan vi arbeta med att lokalisera och åtgärda den.
På vilken Länsstyrelse uppstår problemet? Välj län i listan, om det är flera så välj det län som du besöker idag (obligatorisk) * (obligatorisk)
På vilken Länsstyrelse uppstår problemet? Välj län i listan, om det är flera så välj det län som du besöker idag (obligatorisk)


Ange om det är en specifik sida du har problem med.
Kontaktuppgifter
Vi kan behöva mer information från dig för att åtgärda bristen. Lämna gärna dina kontaktuppgifter så har vi möjlighet att återkomma.


Anmäl bristande tillgänglighet

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet, Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1.

Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 Länk till annan webbplats.

Här beskriver vi det innehåll som inte är tillgängligt.

 • Formulär på webbplatsen ger inte möjlighet att förhandsgranska innan de skickas in.
 • Vissa filmer på webbplatsen saknar textning och syntolkning.

Sökfunktionen

Sökfunktionen på webbplatsen har ett antal tillgänglighetsbrister som gör det svårt för hjälpmedel att förstå vissa syften och funktioner. Dialog pågår med vår leverantör Sitevision för att åtgärda dessa brister.

 • Sökförslagen som visas när man skriver text i sökfältet är inte maskinläsbart kopplade till fältet och förmedlas inte till uppläsande hjälpmedel.
 • Listan med förslag är inte maskinläsbart kopplad till sökfältet och förmedlas inte till hjälpmedel. Om användaren råkar trycka en piltangent fylls inmatningsfältet av en lång text utan förvarning.
 • Klick på filtreringslänkarna ändrar sökresultatet men det förmedlas inte till hjälpmedel.
 • Klick på länken ”Relevans” visar eller döljer en lista med alternativ, men det förmedlas inte till hjälpmedel.

Interaktiva kartor på sidorna under Besöksmål

Den interaktiva kartan på alla sidorna under rubriken Besöksmål och kartan ”Sök via kartan” under fliken Besöksmål är inte tillgänglig. Länsstyrelsen arbetar med att uppgradera kartan och bristerna i tillgänglighet. Det är ett arbete som beräknas pågå under år 2022–2024.

 • Bilder i kartan saknar alt-text
 • Funktionerna i kartan är inte åtkomlig med tangentbord
 • De interaktiva knapparna, till exempel för att zooma i kartan eller använda lagerlistan saknar eller har felaktiga roller vilket gör att uppläsande hjälpmedel inte uppfattar kartans funktionalitet korrekt.
 • I funktionen Lagerlista i dialogen "Sök via karta" saknar sökfältet en synlig ledtext eller ifyllnadsanvisning utöver platshållare.
 • I funktionen ”lagerlistan” i kartan saknar många komponenter maskinläsbara roller, och i förekommande fall, värden.
 • Vid 200% textstorlek ryms inte rubrikerna i fönstren Lagerlista, Teckenförklaring och "Om kartan" i den grå bakgrunden utan större delen av texten blir vit mot vit.

Bildkarusell

På vissa sidor finns en bildkarusell för att växelvis visa bilder.

 • De små cirklarna i nederkant av bildkarusellen uppfattas inte av uppläsande hjälpmedel.

Länsstyrelsens leverantör, Sitevision, kommer att åtgärda denna brist i kommande uppdatering av webbplatsen.

Brister i dokument

Dokument publicerade innan den 23 september 2018 kan ha tillgänglighetsproblem.
Bristerna kan vara av olika art, till exempel saknade eller felaktiga taggar,
saknad alternativ text och saknad dokumenttitel. Läs- och tabbordning kan saknas eller vara felaktig.

Vissa dokument som laddades upp på webbplatsen innan den 23 september 2020 är inskannade, vilket gör att de inte fungerar för olika hjälpmedelsprogram. Detta gäller i synnerhet äldre publikationer.

Vi bedriver ett löpande arbete med att förbättra tillgängligheten för dokument på webbplatsen.

 • Bilder i pdf-dokument kan sakna eller ha felaktiga textalternativ.
 • Vissa pdf-dokument är inte korrekt taggade för att fungera med skärmläsare.
 • Läsordningen kan vara felaktig i pdf-dokument. Vissa bilder saknar beskrivning. Vissa bilder är inte märkta som dekorativa, men de används som sådana.

Oskäligt betungande anpassning

Länsstyrelsen Västernorrland åberopar den 21 januari 2022 undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Detta gäller bilaga 1-4 till Länsstyrelsen Västernorrlands föreskrifter (22 FS 2021:5) om kvalitetskrav för vattenförekomster i Bottenhavets vattendistrikt. Bilagorna omfattar sammantaget drygt 800 sidor med tabeller som redovisar en mängd detaljerade uppgifter om de kvalitetskrav som har beslutats. På grund av tekniska begränsningar i databasen VattenInformationssystem Sverige (VISS), som tabellerna hämtats från, uppfyller de inte kraven om tillgänglighet och är därmed inte förenlig med lagen. Vi bedömer att det vore oskäligt betungande att göra PDF-filerna tillgängliga med våra begränsade resurser. Vi undersöker möjligheten att på sikt göra överföringen av tabeller från VISS på ett tillgängligt sätt.

Även vid en uppdatering av Bilaga A till Länsstyrelsen Västernorrlands föreskrifter (22 FS 2022:2) har ett beslut om undantag från tillgänglighetskraven för digital publicering fattats den 10 juni 2022. En tillgänglighetsanpassning av Bilaga A till de nu aktuella föreskrifterna (22FS 2022:2) skulle innebära att tabellerna i bilagan får ett annat utseende och en annan utformning än övriga tabeller i bilaga 1-3 till de ursprungliga föreskrifterna (22FS 2021:5). Det skulle försvåra jämförelsen med de kvalitetskrav som gäller för övriga vattenförekomster i vattendistriktet och förståelsen för vilka krav som gäller. Det bedöms dessutom innebära en fördröjning av digital publicering av bilagan.

Länsstyrelsen Västernorrland åberopar den 5 december 2022 undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Länsstyrelsen är enligt gällande lagstiftning skyldig att publicera de beslutade föreskrifterna med tillhörande bilagor och tabeller. Ändringar i föreskrifterna behöver publiceras på samma sätt som själva huvudföreskrifterna. Besluten riktar sig primärt till myndigheter och kommuner, som ansvarar för att se till att kvalitetskraven (miljökvalitetsnormer) för de berörda vattenförekomsterna följs. Besluten har endast i andra hand betydelse för enskilda. En tillgänglighetsanpassning av Bilaga A till de nu aktuella föreskrifterna (22FS 2022:7), skulle innebära att tabellerna i bilagan får ett annat utseende och en annan utformning än övriga tabeller i bilaga 1–3 till de ursprungliga föreskrifterna (22FS 2021:5). Det skulle försvåra jämförelsen med de kvalitetskrav som gäller för övriga vattenförekomster i vattendistriktet och förståelsen för vilka krav som gäller. Det bedöms dessutom innebära en fördröjning av digital publicering av bilagan. Länsstyrelsen bedömer att det är väsentligt att de kvalitetskrav som kommer att gälla till följd av de nu aktuella ändringarna ska vara enhetligt utformade och jämförbara med de övriga kvalitetskrav som gäller för distriktets vattenförekomster. Mot den bakgrunden, och med hänsyn till den tidsåtgång som en tillgänglighetsanpassning av bilagorna skulle föranleda och de extra kostnader detta kan medföra, i förhållande till de begränsade fördelar som en sådan anpassning kan antas få för personer med funktionsnedsättning, bedömer Länsstyrelsen att det finns skäl att göra undantag från tillgänglighetskraven för de aktuella dokumenten.

Kartberättelser (Storymaps)

Storymaps innehåller funktioner med bristande tillgänglighet. Under 2022–2023 kommer arbete att pågå för att åtgärda bristerna.

 • All funktionalitet i storymaps går inte att nå med tangentbord.
 • Det finns bristande kontrastverkan i vissa komponenter.
 • All funktionalitet är inte korrekt uppmärkt i kod vilket kan göra det svårt för uppläsande hjälpmedel att förstå syfte och roll.

Brister i textinnehåll

 • Det finns hänvisningar i texten såsom ”se nedan”, "se ovan", vilket kan medföra att instruktioner för sidnavigationen blir svår.

Så har vi testat webbplatsen

Vi har gjort en intern testning av webbplatsen och låtit vår konsult testa webbplatsen.

Webbplatsen publicerades den 29 maj 2018.

Senaste bedömningen gjordes den 17 november 2021.

Redogörelsen uppdaterades den 13 oktober 2023.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss