Risk för skogsbrand i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Storbergets naturskog

Intill länsgränsen mot Västerbotten i norr ligger Storbergets naturskog. Precis som den närbelägna nationalparken Björnlandet så är skogen på Storberget starkt präglad av forna tiders skogsbränder. Men här finns inga stigar eller andra anordningar, utan du får själv välja var du ska vandra i reservatet.

Brandpräglad gammal tallskog

Skogen utgörs i huvudsak av storslagen tallnaturskog med spår av upprepade bränder. Du kan se brandljud (skador av brand) på både tall och gran samt kolade stubbar. En av dessa stubbar visar spår efter fyra bränder.

Det finns bara fåtaliga spår av mänsklig påverkan i form av dimensionsavverkningar från förra sekelskiftet. Därför finns det kvar många gamla träd, torrakor och silverfuror samt liggande död ved. Det är urskogskvaliteter som numera är mycket ovanliga i vårt län.

Många träd i området är kring 200-300 år och det är inte osannolikt att några av de gamla, grova, bredkroniga tallarna kan vara så gamla som uppåt 400 år. En av dessa grova tallar är nästan en meter bred i brösthöjd.

Äldre granskog på toppen

Toppen av Storberget på cirka 500 meter över havet utgörs av en gammal höghöjdsgranskog. Ett stort antal rödlistade arter knutna till den här typen av gamla skogar har påträffats i reservatet. Exempel på dessa är rosenticka, tallticka, doftskinn, stor aspticka, blackticka, fläckporing, kristallticka, lappticka, ostticka, rynkskinn, borsttagging och doftticka.

En bit nedanför toppen finns några mindre våtmarker, varav Storbergsmyran är den största.

Skötselåtgärder

Då reservatet är brandpräglat bör det vara prioriterat att naturvårdsbränna. Just här kan det dock vara svårt att genomföra då det är långt till vatten och svårt att avgränsa ett bränningsområde. Det finns möjlighet att göra andra åtgärder för att återskapa gles, skiktad tallskog samt lövrik barrskog. De grandominerade skogarna och våtmarkerna ska i huvudsak få utvecklas fritt.

Nationalpark i väster

Några kilometer västerut ligger Björnlandets nationalpark, med en storlek på över 2300 hektar.

Björnlandet


Storbergets naturskog. Foto: Sofia Vestin

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
  • plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort mossor, lavar eller svampar, med undantag för plockning av icke fridlysta matsvampar och marklevande färgsvampar.
  • insamla eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur.
  • framföra motordrivet fordon annat än på befintlig väg för motorfordonstrafik. Förbudet gäller inte snöskoter på snötäckt, tjälad mark.
  • genom grävning eller på annat sätt skada mark, block eller vattenmiljöer.
  • klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
  • uppföra anläggning, såsom vindskydd, koja, bänk, spång, bro, stängsel, ledning, mast eller torn.
  • sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
  • utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlingar, militära eller andra övningar, lägerverksamhet eller motsvarande.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Beslutsår: 2024

Storlek: 152 hektar

Kommun: Örnsköldsvik

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Längs väg 352 (Örnsköldsvik-Fredrika) tar du av västerut mot Remmarn. Sväng av till höger i byn Remmarn och fortsätt i cirka 15 km. Då har du precis passerat länsgränsen och även en kraftledningsgata. Ta här första skogsbilvägen upp till höger. Den går brant uppåt i cirka 600 meter. Där kommer ett avtag till höger som du svänger in på. Färden fortsätter rätt så brant uppför. Efter cirka 1,3 km kommer du fram till reservatet. Här kan du fortsätta till vändplanen och parkera där eller parkera där reservatsskylten står, vid avtaget till den igenväxande skogsbilvägen som går in i reservatet.

Observera att skogsbilvägen är brant (från cirka 250 möh upp till 400 möh) längs ett par kilometer. Vid sämre väglag kan det vara svårt att komma upp om man inte har en fyrhjulsdriven bil!

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss