Bågtjärnskogen

Tallskog i Bågtjärnsskogen.

Bågtjärnskogen. Foto: Jonas Salmonsson

I detta reservat kan du vandra genom gles gammal tallskog. De äldsta tallarna är omkring 250-300 år gamla och det finns också många grova omkullfallna träd. Området är lätt kuperat och marken är i vissa delar ganska blockig.

Påverkan av skogsbränder

Reservatet ligger ovanför högsta kustlinjen, på cirka 300 meters höjd över havet. Området har tidigare brunnit och det finns många spår av bränder i form av brända stubbar och skador på flera tallar.

Det är i den norra sluttningen som naturvärdena är som högst. Här finns äldre klen tallskog på blockrik mark med många torrakor (stående döda träd). På marken ligger grova tallågor som utgörs av både omkullfallna träd och av lämnade avverkade stockar.

Gran och lövträd

I den centrala delen av området rinner Bågtjärnbäcken. Här finns mindre partier med granskog och en del lövträd. Granskog återfinns i övrigt främst i en smal remsa i sydost samt i enstaka svackor. Lövträden är knutna till de mer fuktiga delarna. Gamla senvuxna sälgar och grova björkar finns spridda i området.

Naturskogsarter

Inom området har många mindre vanliga arter påträffats. Sådana som inte klarar det moderna skogsbruket och behöver död ved och gamla träd. Här finns bland annat lavar som dvärgbägarlav, kortskaftad ärgspik och vedflamlav. Bland de många svamparna kan nämnas kötticka, nordtagging, rynkskinn, smalfotad taggsvamp, tajgataggsvamp, fläckporing, doftticka, gräddporing samt den starkt hotade urskogsporingen.

En typisk fågelart för dessa naturskogar är tretåig hackspett.

Bild på den svartvita tretåiga hackspetten.

Tretåig hackspett häckar i barr- och blandskog med stort inslag av döda och döende träd. Foto: Jonas Salmonsson

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar.
  • Plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort mossor, lavar eller svampar med undantag för plockning av icke fridlysta matsvampar och marklevande färgsvampar.
  • Genom grävning eller på annat sätt skada mark, block eller vattenmiljöer.
  • Samla in eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur.
  • Klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
  • Köra motordrivet fordon. Förbudet gäller inte snöskoter på snötäckt mark.
  • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
  • Uppföra anläggning, såsom vindskydd, koja, bänk, spång, stängsel, ledning, mast eller torn.
  • Genomföra tävlingar, lägerverksamhet eller andra större arrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2016

Storlek: 43 hektar

Kommun: Sollefteå

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Från Sollefteå kör du norrut på väg 90. Efter cirka 26 kilometer kommer du till byn Strand där du svänger av till höger. Kör ytterligare cirka 5 kilometer och ta av till höger igen. Efter 3 kilometer kommer ett avtag till höger, kör in där och ytterligare 1,8 kilometer till en vändplan. Reservatet ligger cirka 350 meter sydost om vändplanen och du behöver gå genom ett gammalt hygge för att ta dig dit.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss