Bågtjärnskogen

- gammal brandpräglad tallskog

Bågtjärnskogen. Foto: Jonas Salmonsson

I detta reservat kan du vandra genom gles gammal tallskog. De äldsta tallarna är omkring 250-300 år gamla och det finns också många grova omkullfallna träd. Området är lätt kuperat och marken är i vissa delar ganska blockig.

Syftet med reservatet

Syftet med reservatet är att bevara biologisk mångfald och en värdefull naturmiljö. Det är närmare bestämt en brandpräglad talldominerad barrrskog som har mycket med död ved och äldre träd.

Påverkan av skogsbränder

Reservatet ligger ovanför högsta kustlinjen, på cirka 300 meters höjd över havet. Området har tidigare brunnit och det finns många spår av bränder i form av brända stubbar och skador på flera tallar.

Det är i den norra sluttningen som naturvärdena är som högst. Här finns äldre klen tallskog på blockrik mark med många torrakor (stående döda träd). På marken ligger grova tallågor som utgörs av både omkullfallna träd och av lämnade avverkade stockar.

Gran och lövträd

I den centrala delen av området rinner Bågtjärnbäcken. Här finns mindre partier med granskog och en del lövträd. Granskog återfinns i övrigt främst i en smal remsa i sydost samt i enstaka svackor. Lövträden är knutna till de mer fuktiga delarna. Gamla senvuxna sälgar och grova björkar finns spridda i området.

Naturskogsarter

Inom området har många mindre vanliga arter påträffats. Sådana som inte klarar det moderna skogsbruket och behöver död ved och gamla träd. Här finns bland annat lavar som dvärgbägarlav, kortskaftad ärgspik och vedflamlav. Bland de många svamparna kan nämnas kötticka, nordtagging, rynkskinn, smalfotad taggsvamp, tajgataggsvamp, fläckporing, doftticka, gräddporing samt den starkt hotade urskogsporingen.

En typisk fågelart för dessa naturskogar är tretåig hackspett.

Tretåig hackspett häckar i barr- och blandskog med stort inslag av döda och döende träd. Foto: Jonas Salmonsson

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar.
  • Plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort mossor, lavar eller svampar med undantag för plockning av icke fridlysta matsvampar och marklevande färgsvampar.
  • Genom grävning eller på annat sätt skada mark, block eller vattenmiljöer.
  • Samla in eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur.
  • Klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
  • Köra motordrivet fordon. Förbudet gäller inte snöskoter på snötäckt mark.
  • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
  • Uppföra anläggning, såsom vindskydd, koja, bänk, spång, stängsel, ledning, mast eller torn.
  • Genomföra tävlingar, lägerverksamhet eller andra större arrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2016

Storlek: 43 hektar

Kommun: Sollefteå

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

John Granbo

Enheten för skyddad natur