Klampenborg

Dolt i den vackra och lummiga lövskogen på ön Klampenborg finns spår av tidigare mänsklig verksamhet. Här kan du finna rester från ett helt sågverkssamhälle som tidigare har funnits här. Lättgångna stigar leder runt på ön och rastplatser finns.

Klampenborg är ett kommunalt naturreservat.

Sågverkssamhälle

På 1860-talet anlades ett sågverk på Dårholmen, som ön också kallades. Ett helt samhälle byggdes upp runt sågen som drevs till 1932. Som mest bodde här cirka 400 personer. Idag är samtliga byggnader rivna. Rester av kajer, grunder och gamla jordkällare vittnar om vad som varit. Den före detta parken vid sommarvillan består idag av en tät lövskog med stort inslag av inplanterade trädarter. Gamla foton från Klampenborg finns i Sundsvalls museums digitala museum:

Webbplats för Digitalt museum hos Sundsvalls museum Länk till annan webbplats.

Växter

I Klampenborgs naturreservat växter lövskog som domineras av björk, rönn, sälg och al, men även lönn och alm är vanliga. Andra införda trädarter du kan hitta är lind, hästkastanj, ek, sykomorlönn och balsampoppel. Där lövtaket är tätt trivs skuggtåliga arter som ormbunkar och nejlikrot. I gläntorna växer många kultiverade växter till exempel toppklockor, äppelträd och vinbärsbuskar.

De öppnare markerna i reservatet domineras av hundäxing. Den är konkurrenskraftig och tar lätt över när slåtter eller bete upphör. Den har liksom klöver och andra ärtväxter till exempel käringtand och humlelusern ofta såtts in som vallväxt. Men fortfarande finns en del ängsväxter kvar som kattfot, blåklocka och rödven.

Runt öns stränder växer gråalen som en bård. Här finns också olika arter av starr samt till exempel fackelblomster och strandråg.

Djur

I den lummiga lövskogen trivs många fågelarter däribland rosenfink, näktergal, härmsångare, svarthätta, grönsångare, stenknäck, göktyta, mindre hackspett och skogsduva. Nötväcka, rödvingetrast, lövsångare, och blåmes ser man också ofta här. Rådjur finns i reservatet liksom hare, räv, ekorre, hermelin och smågnagare. Bäver hittar stammar att fälla på stränderna. Från stranden går det att se gråsäl på nära håll.

Här har hittats skalbaggsarter som i övrigt främst finns i södra Sverige. Ett sådant exempel är lundbroklöparen, en jordlöpare som har en av de nordligaste förekomsterna i Sverige just på Klampenborg. En annan sådan "sydlig art" är vågbandad brunbagge.

Bland fjärilar har setts de vanligare gräsfjärilar, blåvingar och guldvingar av olika arter, aurorafjäril, storfläckig pärlemorfjäril, nässelfjäril men även den långflyttande tistelfjärilen.

Spännande geologi

Klampenborg har en ovanlig berggrund. Den består av en speciell form av Härnögranit med långa raka fältspatkristaller. På ön finns också gångar som härstammar från vulkanen på Alnön samt flyttblock kvarlämnade av senaste inlandsisen.

De skepp som kom för att hämta trävaror under sågverkstiden lämnade sin barlast av sten, snäckor och fossil på ön. Därför kan du efter stränderna på båda sidor om ön finna mycket barlaststenar, snäckor och fossil av olika ursprung. Observera att det inte är tillåtet att plocka med sig dessa stenar!

Järnåldersrösen

Klampenborg har spår av mänskliga aktiviteter från tidig järnålder, det vill säga sedan cirka 2 000 år tillbaka. På flaggbergets krön finns ett stort stenröse och på dess sydsluttning ett gravfält. Enligt äldre uppgifter ska här ha funnits ett mycket stort antal gravar från järnåldern, kanske det största antalet i hela Norrland.

Klampenborgföreningen

Naturreservatet på Klampenborg sköts av Klampenborgföreningen:

Klampenborgföreningens webbplats Länk till annan webbplats.

En broschyr beskriver Klampenborgs naturreservat närmare. Den kan fås från föreningen eller från Sundsvalls kommun:

Sundsvalls kommuns webbplats Länk till annan webbplats.

Foto av en stig som leder igenom en lövskog.

Lövskog på Klampenborg. Foto: Carina Svahn

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på mark och växtlighet till exempel genom att gräva upp växter, fälla träd eller på annat sätt skada träd och buskar.
  • Vidta åtgärder som kan verka störande på djurlivet.
  • Ta bort stenar från stranden.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Beslutsår: 1993

Storlek: 64 hektar

Kommun: Sundsvall

Förvaltare: Sundsvalls kommun

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Bil

Kör österut från E4 i Kvissleby, kör över Ljungan och omedelbart till vänster. Därefter kör du norrut längs Ljungan. Efter 2,9 kilometer svänger du vänster vid skylten mot Klampenborg-naturreservat.

Buss

Med buss kan du åka till hållplatsen Stockvik som ligger några hundra meter från reservatet. För busstider sök på Din turs webbplats.

Webbplatsen Din Tur Länk till annan webbplats.

Besöka på vintern

Enligt kommunen plogas parkeringen vintertid.

Kontakt

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss