Klampenborg

- rik lövskog på gammal sågverksmark

Dolt i den vackra och lummiga lövskogen på ön Klampenborg finns spår av tidigare mänsklig verksamhet. Här kan du finna rester från ett helt sågverkssamhälle som tidigare har funnits här. Lättgångna stigar leder runt på ön och rastplatser finns.

Syftet med reservatet

Syftet med reservatet är att bevara områdets natur-, kultur- och rekreationsvärden samt att underlätta för allmänheten att besöka området. 

Klampenborg är ett kommunalt naturreservat.

Sågverkssamhälle

På 1860-talet anlades ett sågverk på Dårholmen, som ön då kallades. Ett helt samhälle byggdes upp runt sågen som drevs till 1932. Som mest bodde här cirka 400 personer. Idag är samtliga byggnader rivna. Rester av kajer, grunder och gamla jordkällare vittnar om vad som varit. Den före detta parken vid sommarvillan består idag av en tät lövskog med stort inslag av inplanterade trädarter.

Lummig lövskog

Lövskogen domineras av björk, rönn, sälg och al men även lönn och alm är vanliga. Andra införda trädarter du kan stöta på är lind, hästkastanj, ek, sykomorlönn och balsampoppel. Där lövtaket är tätt trivs skuggtåliga arter som ormbunkar och nejlikrot. I gläntorna växer många kultiverade växter till exempel toppklockor, äppelträd och vinbärsbuskar.

Arter på äng och strand

De öppnare markerna i reservatet domineras av hundäxing. Den är konkurrenskraftig och tar lätt över när slåtter eller bete upphör. Den har liksom klöver och andra ärtväxter till exempel käringtand och humlelusern ofta såtts in som vallväxt. Men fortfarande finns en del ängsväxter kvar som kattfot, blåklocka och rödven.

Runt öns stränder växer gråalen som en bård. Här finns också olika arter av starr samt till exempel fackelblomster och strandråg.

Fågelliv och däggdjur

I den lummiga lövskogen trivs många fågelarter däribland rosenfink, näktergal, härmsångare, svarthätta, grönsångare, stenknäck, göktyta, mindre hackspett och skogsduva. Nötväcka, rödvingetrast, lövsångare, och blåmes ser man också ofta här. Rådjur finns i reservatet liksom hare, räv, ekorre, hermelin och smågnagare. Bäver hittar stammar att fälla på stränderna. Från stranden kan man se gråsäl på nära håll.

Skalbagger och fjärilar

Här har hittats skalbaggsarter som i övrigt främst finns i södra Sverige. Ett sådant exempel är lundbroklöparen, en jordlöpare som har en av de nordligaste förekomsterna i Sverige just på Klampenborg. En annan sådan "sydlig art" är vågbandad brunbagge.

Bland fjärilar har setts de vanligare gräsfjärilar, blåvingar och guldvingar av olika arter, aurorafjäril, storfläckig pärlemorfjäril, nässelfjäril men även den långflyttande tistelfjärilen.

Spännande geologi

Klampenborg har en ovanlig berggrund. Den består av en speciell form av Härnögranit med långa raka fältspatkristaller. På ön finns också gångar som härstammar från vulkanen på Alnön samt flyttblock kvarlämnade av senaste inlandsisen.

De skepp som kom för att hämta trävaror under sågverkstiden lämnade sin barlast av sten, snäckor och fossil på ön. Därför kan du efter stränderna på båda sidor om ön finna mycket barlaststenar, snäckor och fossil av olika ursprung. Observera att det inte är tillåtet att plocka med sig dessa stenar!

Järnåldersrösen

Klampenborg har spår av mänskliga aktiviteter från tidig järnålder, det vill säga sedan cirka 2 000 år tillbaka. På flaggbergets krön finns ett stort stenröse och på dess sydsluttning ett gravfält. Enligt äldre uppgifter ska här ha funnits ett mycket stort antal gravar från järnåldern, kanske det största antalet i hela Norrland.

Lövskog på Klampenborg. Foto: Carina Svahn

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på mark och växtlighet till exempel genom att gräva upp växter, fälla träd eller på annat sätt skada träd och buskar.
  • Vidta åtgärder som kan verka störande på djurlivet.
  • Ta bort stenar från stranden.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Stig Stig

Kontakt

Sundsvalls kommun

Telefon 060-19 10 00

Fakta

Beslutsår: 1993

Storlek: 64 hektar

Kommun: Sundsvall

Förvaltare: Sundsvalls kommun

Skyddsområde: Naturreservat

Klampenborgföreningen

Naturreservatet på Klampenborg sköts av Klampenborgföreningen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En broschyr beskriver Klampen-borgs naturreservat närmare. Den kan fås från föreningen eller från Sundsvalls kommun. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.