Böxlörvmyrskogen

- naturskog med många vedsvamparter

I Böxlörvmyrskogens naturreservat växer en grandominerad naturskog. Det finns även en hel del lövträd, som spridda aspkloner, enstaka äldre sälgar och gott om björk.

Syftet med reservatet

Syftet med reservatet är att bevara biologisk mångfald och en värdefull naturmiljö, närmare bestämt en naturskog dominerad av gran. Det finns redan idag förhållandevis mycket av döda stående och liggande träd, vilket är kännetecknande för ett naturligt fungerande skogsekosystem. Nybildning av dessa strukturer sker fortlöpande, vilket gör att vissa naturvärden med tiden kan förväntas utvecklas än mer.

Granskog med gott om lövträd

Böxlörvmyrskogen ligger norr om Junsele i länets nordvästra del, ett fåtal kilometer ifrån länsgränsen till Västerbotten. Området är närmare 60 hektar stort och består av barrnaturskog i en flack sydsluttning på 300 till 400 meters höjd över havet (det vill säga ovanför HK,  högsta kustlinjen).

Skogen domineras av gran och marken är frisk till fuktig. Skogen är i stora delar lövrik med spridda aspkloner, enstaka gamla sälgar och ett genomgående inslag av björk. Granar finns i alla åldrar från både gamla och unga. En hel del av dem är senvuxna (växer långsamt) och enstaka frodvuxna granar förekommer också. Tillgången på döda stående och liggande träd är i vissa delar ganska sparsam. I andra delar av skogen finns mer av döda träd och där finns grövre liggande döda granar i olika stadier av nedbrytning.

Hotade arter

En hel del ovanligare arter har påträffats i Böxlörvmyrskogen. Det är framför allt arter som trivs i gammal skog, där det finns liggande och stående döda träd. Det är till exempel vedsvamparna granticka, ullticka, doftskinn, gammelgranskål, gränsticka, rosenticka, ulltickeporing, rynkskinn, veckticka och stor aspticka. Här finns även lunglav, skrovellav och garnlav.

Du kan även få syn på några typiska "gammelskogsfåglar" som tjäder och tretåig hackspett.

Böxlörvmyrskogens naturreservat. Foto: Kristin Lindström

Böxlörvmyrskogens naturreservat. Foto: Kristin Lindström

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar.
  • plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort mossor, lavar och svampar, med undantag för plockning av icke fridlysta marklevande svampar.
  • insamla eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur.
  • framföra motordrivet fordon annat än på befintlig väg.
  • genom grävning eller på annat sätt skada mark, block eller vattenmiljöer.
  • uppföra anläggning, såsom vindskydd, koja, bänk, spång, bro, stängsel, ledning, mast eller torn.
  • sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
  • genomföra tävlingar, lägerverksamhet eller andra arrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.
  • klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Beslutsår: 2019

Storlek: 58 hektar

Kommun: Sollefteå

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat