Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Lill-Brännkullen 

Lill-Brännkullen. Foto: Pekka Bader

I Lill-Brännkullens naturreservat växer naturskog av gran längs bäckarna och fuktdrogen. Upp mot den flacka höjden Lill-Brännkullen och på de små höjderna inom området växer tallskog som är präglad av tidigare skogsbränder.

Fuktig granskog och spår av brand

Genom reservatet rinner ett par bäckar. Längs dessa dominerar granskog där delar är gransumpskog. Det är bitvis mycket gott om hänglavar. Tallen dominerar på höjderna i områdets mitt och i öster. De flesta träden inom området är drygt 100 år men spritt i området förekommer ganska många äldre träd med åldrar på över 200 år. Enstaka granar är äldre än 300 år.

Döda omkull fallna träd (lågor) förekommer sparsamt. Det finns enstaka gamla tallågor samt här och var i fuktsvackorna granlågor. Många av granlågorna är lite nedbrutna, det vill säga de har fallit för inte så länge sedan. Torrakor förekommer enstaka här och var.

Spår efter tidigare bränder finns också i form av spridda brandstubbar och brandljud i både tall och gran. Det finns gott om äldre mossbevuxna avverkningsstubbar, några av dem är brända. Kanske har delar av området avverkats efter senaste brand.

Bild på den rosafärgade köttickan.

Köttickan växer på liggande granstammar eller upprättstående stubbar och torrträd. Foto: Jonas Salmonsson

Hotade arter

Den starkt hotade arten större barkplattbagge har påträffats inom reservatet. Arten lever i grova omkull fallna granar med tjock bark i fuktiga granskogsmiljöer och har ett av sina starkaste fästen i landet i närbelägna Oringsjö naturreservat.

Övriga naturskogsarter funna i reservatet är till exempel dvärgbägarlav, garnlav, lunglav, stjärntagging, granticka, ullticka, kötticka, rosenticka, doftskinn, rynkskinn, violettbandad knäppare samt kortvingen Olisthaerus substriatus.

 • Den starkt hotade insekten större barkplattbagge är knuten till grova granlågor i gamla fuktiga granskogar. Den blir 10-18 millimeter lång och är platt och blanksvart i färgen.
 • Arten är så utpräglat störningskänslig att den missgynnas av varje form av skogsbruk. Den är idag klassad som starkt hotad och endast ett fåtal platser bedöms idag hysa livskraftiga populationer.
 • Larvutvecklingen sker under barken på grova omkullfallna granar med grov bark. Arten nyttjar ytterst sällan lågor med en diameter mindre än 25 centimeter i bösthöjd.
 • Större barkplattbagge finns främst i täta, fuktiga granbestånd belägna på sumpig mark eller till exempel invid bäckar. Det är skogar som oftast klarar sig undan en skogsbrand.

Närliggande reservat

Det finns flera andra reservat i närheten. Närmast ligger Oringsjö och Nävernäsan:

Oringsjö

Nävernäsan

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar.
 • plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort mossor, lavar eller svampar, med undantag för plockning av icke fridlysta matsvampar och marklevande färgsvampar.
 • insamla eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur.
 • framföra motordrivet fordon annat än på befintlig väg för motorfordonstrafik.
 • genom grävning eller på annat sätt skada mark eller vattenmiljöer.
 • uppföra anläggning, såsom vindskydd, koja, bänk, spång, bro, stängsel, ledning, mast eller torn.
 • sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
 • genomföra tävlingar, lägerverksamhet eller andra arrangemang utan
  länsstyrelsenstillstånd.
 • klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa
  eller skada djurlivet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2017

Storlek: 24 hektar

Kommun: Sollefteå

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Reservatet ligger cirka 13 kilometer nordost om Näsåker. Från Näsåker kör du vägen mot Grundtjärn. I Jansjö tar du av mot höger där det är skyltat till Oringsjö naturreservat. Efter 4 kilometer passerar du byn Fängsjön och efter ytterligare 5 kilometer når du reservatets gräns där vägen fortsätter vidare tvärs igenom reservatet.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss