Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Ulvö gamla kapell

Ulvö gamla kapell byggdes år 1622, då på annan plats än där det står idag. Troligen flyttades kapellet till nuvarande läge mitt i fiskeläget på 1740-talet eftersom begravningsplatsen strax intill i söder invigdes av kyrkoherden i Nätra år 1745.

Ulvön koloniserades av Gävlefiskarna, som sedan 1400-talet hade fiskerättigheterna utmed norrlandskusten som de fått från kungen mot en årlig skatteavgift. Ulvön hade en utmärkt naturlig hamn och blev en av Gävlefiskarnas huvudstationer vid Ångermanlandskusten.

Här byggde Gävlefiskarna upp sina sommarbostäder med sjöbodar, båthus och boningshus i anslutning till den naturliga hamnbassängen. Varje vår kom de med sina familjer, boskap och förnödenheter.

Kapellet räddas från rivning

Fiskarfamiljerna fiskade och fångade säl, skötte om sin boskap och handlade med salt och andra varor som bönderna utmed kusten ville ha. På hösten återvände familjerna till Gävle. Tillslut blev det för ansträngande att flytta fram och tillbaka, men när familjerna bosatte sig för gott på ön är okänt.

Då Ulvöns befolkning växte kraftigt under 1800-talet byggde församlingen en ny kyrka norr om det gamla kapellet. Rivningstillstånd beviljades 1888 för det gamla kapellet. Men vid Oscar den II:s besök 1890 skänkte kungen en grundsumma på 200 riksdaler för dess bevarande.

Västernorrlands museisällskap i Härnösand köpte därefter kapellet av hamnlaget och idag förvaltas det av Stiftelsen Länsmuseet-Västernorrland.

Arkitektur och interiör

Kapellet ligger i svag södersluttning med den nya kyrkan högre upp i norr och bostadshus i alla väderstreck. Det utgörs av ett enkelt långhus med rakt avslutat kor och har en grund av hörnstenar. Grunden kompletterades senare med kallmur och en liggtimmerstomme i sidobilat timmer med utvändig stående bred lockpanel, samt sadeltak belagt med spån, som senast lades om 1988.

Interiört representerar kapellet 1700-talets ideal vad gäller den fasta bänkinredningen med marmoreringar på fasaden och de figurativa målningarna på väggar och tak. Målningarna utfördes av Roland Johansson Öberg år 1719 och visar bibliska motiv med en naivistisk, folklig prägel. Upptill avgränsas målningarna mot taket av en textbård med citat hämtade från olika bibelställen samt en stiliserad bladranka.

Tillhörande klockstapel

Till kapellet hör också en klockstapel placerad strax söder om byggnaden. Stapeln består av resta stolpar och tvärsträvor samt kröns av ett mindre sadeltak som man 1990 lade spån på. I stapeln hänger en klocka med inskriptionen "För Ulve kapel är tänna klåka omgjuten af Eric Hillström i Gefle Åhr 1758". Kring kapellet, klockstapeln och begravningsplatsen löper ett pinnstaket med en markerad huvudentré i form av en portal.

Gävlefiskarna var fiskeborgare i Gävle vilka hade privilegium på havsfisket längs en stor del av Norrlandskusten.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Skyddsföreskrifterna omfattar både kapellbyggnaden och klockbockens utsida.

  • Målningar i kapellinteriören ska underhållas med konserveringsteknisk sakkunskap så att deras karaktär inte ändras och förstörs eller det kulturhistoriska värdet minskar.
  • Skyddsområdet ska hållas i ett sådant skick att dess utseende och karaktär inte ändras och förstörs. Detta innefattar även ett staket.
  • Kapellbyggnaden samt intilliggande klockbock får inte rivas, flyttas eller till sitt yttre byggas om eller på annat sätt förändras.
  • I kapellbyggnaden får ingrepp inte göras i stomme, ursprunglig planlösning eller äldre fast inredning.
  • Kapellbyggnaden och klockbocken ska underhållas så att de inte förfaller. Vård- och underhållsarbeten ska utföras med traditionella byggnadsmaterial och metoder på ett sådant sätt att det kulturhistoriska värdet inte minskar.
  • Målningar i kapellinteriören ska bibehållas och underhållas så att deras karaktär inte förvanskas eller det kulturhistoriska värdet minskar.
  • Det markerade området på situationsplanen ska hållas i ett sådant skick att dess utseende och karaktär inte förvanskas. Det staket som finns inom kapelltomten får inte rivas eller på annat sätt förändras (se bilaga 1).
  • Om det finns särskilda skäl får länsstyrelsen lämna tillstånd till att byggnadsminnet ändras i strid med skyddsföreskrifterna.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Beslut: Byggnadsminnesförklaring av Länsstyrelsen Västernorrland 19961025, diarienummer 221-4713-96.

Beteckning: Örnsköldsviks kommun, Ulvön 11:1, Ulvö gamla kapell.

Två stycken byggnader:

  • Kapell (1622)
  • Klockstapel.

Hitta hit

Kapellet ligger i Ulvöhamn, Örnsköldsvik.

Kontakt

Isabelle Engelin

Byggnadsantikvarie

Michael Thörne

Byggnadsantikvarie

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss