Gillersberget

Vy från Gillersberget över skogssluttningen och dalgången.

Utsikt från Gillersberget. Foto: Marja Fors

Från Gillersbergets östra hällmarker kan du blicka ut över den långsträckta Gussjön och berget Felemala långt borta i söder. Den rika kärlväxtfloran i östsluttningen uppmärksammades redan på 1950-talet av Härnösandsbotanisten John Mo.

Granskog, hällmarker och löv

Gillersbergets naturreservat domineras av flerskiktad granskog på frisk mark. De äldsta träden är över 140 år gamla. Lövrikare områden finns i östsluttningen samt i nordost. Området har också rena tallhällmarker, främst i den sydostliga delen av reservatet. Dessa är öppna och ljusa, med inslag av äldre tallar.

Mycket död ved

Död ved finns jämnt fördelad över hela reservatet och finns i olika nedbrytningsstadier, både som stående och liggande träd. Det har på vissa ställen i granskogen öppnats upp stormluckor med flera nedfallna träd. Naturvärdena i detta naturreservat finns främst i den flerskiktade strukturen, den döda veden, de gamla barr- och lövträden samt de botaniska värdena.

Örtrikt

Högörter förekommer rikligt i området, framförallt i östra sluttningen samt i de fuktigare delarna. Det är arter som främst är knutna till örtrika barrskogar med mullrik jord. Här kan du hitta myskmadra, torta, vårärt, nattviol, trolldruva, stinksyska, skogssallat, tvåblad och myskmåra. På våren blommar mängder med blåsippor i sluttningen. Att det finns mycket med lönn syns bäst vid ett höstbesök.

Svamp- och lavarter

Det finns många mindre vanliga arter noterade i reservatet. Framför allt finns många svamparter som veckticka, kandelabersvamp, stjärntagging, doftskinn, ullticka, gränsticka, stor aspticka, granticka, gammelgransskål, lappticka, ulltickeporing och rynkskinn. Bland lavarna finns till exempel lunglav, violettgrå tagellav, stiftgelélav, aspgelélav och brunpudrad nållav.

Bild på den taggiga svampen.

Stjärntagging växer på undersidan av kraftigt murken ved. Foto: Pekka Bader

​Närliggande reservat

Cirka fem kilometer längre norrut fågelvägen, ligger reservatet Surpussberget och norr om det Långmyrberget:

Surpussberget

Långmyrberget

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar.
  • Plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort mossor, lavar eller svampar med undantag för plockning av icke fridlysta matsvampar och marklevande färgsvampar, samt bär.
  • Genom grävning eller på annat sätt skada mark eller block.
  • Samla in eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur.
  • Klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
  • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
  • Köra motordrivet fordon. Förbudet gäller ej snöskoter på snötäckt mark.
  • Uppföra anläggning, såsom vindskydd, koja, bänk, spång, stängsel, ledning, mast eller torn.
  • Genomföra tävlingar, lägerverksamhet eller andra större arrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2016

Storlek: 50 hektar

Kommun: Härnösand

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

För att nå reservatet kör du länsväg 738 som går mellan Sörgården och Kramfors. Cirka 4 kilometer söder om byn Gåltjärn ligger reservatet i sluttningen ovan vägen.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss