Killingkullen

Bränd stubbe i tallskog.

Brandstubbe. Foto: Marja Fors

Killingkullen är ett naturreservat med brandpräglad tallskog. Här finns det gott om döda träd, vilket gynnar arter som annars har det tufft i dagens moderna skogsbruk.

Tallskog med sällsynt insekt

Killingkullen är en bergstopp på 290 meter över havet som i söder stupar brant ner mot Långtjärnen. Området domineras av tallskog med inslag av främst gran, björk och sälg. Uppe på höjden finns gott om grova tallågor (döda omkullfallna), torrakor (döda stående) och flerhundraåriga tallar. Här har man på ett antal träd hittat spår av den sällsynta insekten reliktbock. Arten är knuten till gamla levande och solexponerade tallar, vilket är karaktäristiskt för brandpräglade tallskogar.

Bränning ska göras

Brandprägeln är stark och det förekommer många brandskadade tallar, även i de fuktigare delarna vid myren i väster. Brand ska återinföras som naturlig process genom att utföra naturvårdsbränningar. På sikt är målet att återskapa en flerskiktad tallskog med en hög andel stående döda tallar, vilket är ovanligt idag. För att gynna flera olika arter knutna till brand ska de naturvårdsbränningar som genomförs vara så varierade som möjligt.

 • Skalbaggen reliktbock Nothorhina muricata räknas som nära hotad i Sverige. Den är beroende av gamla levande tallar som står öppet och solbelyst. Dessa fristående gammeltallar har tyvärr blivit sällsynta i dagens landskap.
 • Larverna utvecklas inne i den tjocka skorpbarken. Här gnager de slingrande gångar som blir fyllda med rödbrunt gnagmjöl. Det kan ta flera år innan den färdiga skalbaggen kläcks. Den är långsmal, platt och 10-15 millimeter lång.
 • Tallar som står öppet, till exempel vid myrar och sjöstränder, bör lämnas så att de får bli riktigt gamla. Då kan reliktbocken hitta lämpliga "barnkammare" även i framtiden.
Tallbark med insektshål.

Spår av reliktbock. Foto: Länsstyrelsen

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar.
 • Plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort mossor, lavar eller svampar med undantag för plockning av icke fridlysta matsvampar och marklevande färgsvampar.
 • Genom grävning eller på annat sätt skada mark, block eller vattenmiljöer.
 • Samla in eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur.
 • Klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
 • Köra motordrivet fordon. Förbudet gäller inte snöskoteråkning på snötäckt mark samt motorbåt.
 • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
 • Uppföra anläggning, såsom vindskydd, koja, bänk, spång, bro, stängsel, ledning, mast eller torn.
 • Genomföra tävlingar, lägerverksamhet eller andra större arrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2016

Storlek: 31 hektar

Kommun: Örnsköldsvik

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Reservatet ligger cirka 3,5 mil nordväst om Björna. Följ skyltning för Vändåtbergets naturreservat från Björnavägen, väg 352, norr om Korsbyn. Efter cirka 4 kilometer, innan Locksta, visar en vägskylt att du ska ta av åt vänster. Härifrån är det dryga milen till en ny vägskylt som leder dig in på vägen till Holmsjöarna. Kör cirka 450 meter till en fyrvägskorsning och ta vänster. Efter ytterligare cirka en kilometer ligger reservatet på vänster sida.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss