Killingkullen

- brandpräglad tallnaturskog

Brandstubbe. Foto: Marja Fors

Killingkullen är ett naturreservat med brandpräglad tallskog. Här finns gott om döda träd, vilket gynnar arter som annars har det tufft i dagens moderna skogsbruk.

​Syftet med reservatet

Syftet med reservatet är att bevara biologisk mångfald och en värdefull naturmiljö. Närmare bestämt en brandpräglad talldominerad skog med mycket döda stående och liggande träd samt äldre träd.

Tallskog med sällsynt insekt

Killingkullen är en bergstopp på 290 meter över havet som i söder stupar brant ner mot Långtjärnen. Området domineras av tallskog med inslag av främst gran, björk och sälg. Uppe på höjden finns gott om grova tallågor (döda omkullfallna), torrakor (döda stående) och flerhundraåriga tallar. Här har man på ett antal träd hittat spår av den sällsynta insekten reliktbock. Arten är knuten till gamla levande och solexponerade tallar, vilket är karaktäristiskt för brandpräglade tallskogar.

Bränning ska göras

Brandprägeln är stark och det förekommer många brandskadade tallar, även i de fuktigare delarna vid myren i väster. Brand ska återinföras som naturlig process genom att utföra naturvårdsbränningar. På sikt är målet att återskapa en flerskiktad tallskog med en hög andel stående döda tallar, vilket är ovanligt idag. För att gynna flera olika arter knutna till brand ska de naturvårdsbränningar som genomförs vara så varierade som möjligt.

Fakta reliktbock

Skalbaggen reliktbock Nothorhina muricata räknas som nära hotad i Sverige. Den är beroende av gamla levande tallar som står öppet och solbelyst. Dessa fristående gammeltallar har tyvärr blivit sällsynta i dagens landskap.

Larverna utvecklas inne i den tjocka skorpbarken. Här gnager de slingrande gångar som blir fyllda med rödbrunt gnagmjöl. Det kan ta flera år innan den färdiga skalbaggen kläcks. Den är långsmal, platt och 10 - 15 mm lång.

Tallar som står öppet, till exempel vid myrar och sjöstränder, bör lämnas så att de får bli riktigt gamla. Då kan reliktbocken hitta lämpliga "barnkammare" även i framtiden.

Spår av reliktbock. Foto: Länsstyrelsen

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar.
  • Plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort mossor, lavar eller svampar med undantag för plockning av icke fridlysta matsvampar och marklevande färgsvampar.
  • Genom grävning eller på annat sätt skada mark, block eller vattenmiljöer.
  • Samla in eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur.
  • Klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
  • Köra motordrivet fordon. Förbudet gäller inte snöskoteråkning på snötäckt mark samt motorbåt.
  • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
  • Uppföra anläggning, såsom vindskydd, koja, bänk, spång, bro, stängsel, ledning, mast eller torn.
  • Genomföra tävlingar, lägerverksamhet eller andra större arrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Johan Rytterstam

Enheten för skyddad natur

Fakta

Beslutsår: 2016

Storlek: 31 hektar

Kommun: Örnsköldsvik

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat