Nipsippan i Krången

- Ramseles vårblomma

Naturvårdsbränning i Krången. Foto: John Granbo

I denna tallskogssluttning finns en av de rikligaste förekomsterna av den sällsynta växten nipsippa. Det är en vacker vårblommande ört som i Sverige endast finns i Ångermanland och på Gotland.

Syftet med reservatet

Syftet med reservatet är att vårda och bevara en värdefull växtlokal för nipsippa. I syftet ingår även att hålla området tillgängligt för allmänheten samt att informera om nipsippan.

Reservatet är av regeringen antaget som Natura 2000-område enligt art- och habitatdirektivet.

Tallskog i sydsluttning

Den drygt hundraåriga tallskogen ligger strax nedanför vägen i en sydsluttning. Här noterades 50 - 100 blommande nipsippor redan under 1960-talet. Efter en gallring av tallskogen ökade antalet nipsippor kraftigt och som mest har här räknats cirka 800 blommande exemplar.

I övrigt domineras vegetationen mest av ris som lingon, kråkbär, blåbär och ljung. Skavfräken är också vanligt i sluttningen. Denna fräkenväxt innehåller mycket med kisel och är därför väldigt hård. Förr användes skavfräken för slipning av trä och vid skurning av grytor.

Två naturvårdsbränningar har gjorts i delar av reservatet för att se om nipippan kan etablera sig där. Reservatet hålls även öppet genom röjningar.

Övervakning av nipsippan

Genom länsstyrelsens försorg har populationen av nipsippa i området övervakats sedan 1975. Antalet blommande nipsippor har räknats vid varje besök. Vid inventeringstillfället har alla kända nipsippslokaler besökts under samma dag.

En stor del av variationen mellan de olika åren beror på att blomningen inte kommer igång samtidigt på alla kända lokaler. På detta område där nipsipporna växer i skogen är blomningen ofta senare än på de övriga platserna, därför har inte alltid alla nipsippor slagit ut här vid räkningen. Som mest har drygt 800 blommande exemplar noterats här.

Nipsippan blommar. Foto John Granbo

Nipsippan är en flerårig vacker ört med blålila blommor. Den finns i Sverige endast i Ramsele och på Gotland. Arten räknas som sårbar, är fridlyst och har fått ett eget åtgärdsprogram. På alla växtplatser för nipsippa i Ångermanland görs räkning av antalet blommor sedan 1970-talet.

I sydvända nipbranter blommar nipsippan redan före mitten av maj annars i mitten eller slutet av maj. Den trivs på underlag av mo och mjäla i torra nipsluttningar, vägskärningar, vägkanter, i gles tallskog och på ängsmark. Arten är känd från Ramsele och Ådalslidens socknar sedan mitten på 1800-talet.

Nipsippans frön anses vara vindspridda men då de är relativt stora och tunga har de dålig "flygförmåga". Fröna antas vara kortlivade men vissa data tyder på att fröna har god grobarhet efter ett år i rumstemperatur. Nipsippan har en god förmåga att nyetablera sig på blottad mark, till exempel grusiga vägskärningar och i naturliga rasmarker. De enskilda plantorna uppges kunna bli mycket gamla.

Vilken påverkan bränder har för arten är inte helt klarlagt. Erfarenheter från Finland tyder på att arten är brandgynnad, medan erfarenheter från Gotland tyder på motsatsen. Den nära släktingen mosippa är känd som en brandgynnad växt.

Tidigare har nipsippa även funnits Näsåker, Helgum, Österås och Gudmundrå men där har nipsippan helt försvunnit. Uppgrävning har varit en stor anledning till försvinnandet.


Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Samla in kärlväxter, mossor, svampar eller lavar med undantag för plockning av matsvamp för husbehov.
  • Genom grävning eller på annat sätt skada mark och block.
  • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
  • Utföra vetenskapliga undersökningar som innebär markering av provytor eller annan åverkan inom reservatet utan länsstyrelsens tillstånd.
  • Använda området för idrottsarrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

John Granbo

Enheten för skyddad natur

Fakta

Beslutsår: 2007

Storlek: 3,8 hektar

Kommun: Sollefteå

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000