Risk för gräsbrand i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Nipsippan i Krången

Bild på bränning i reservatet.

Naturvårdsbränning i Krången. Foto: John Granbo

I denna tallskogssluttning finns en av de rikligaste förekomsterna av den sällsynta växten nipsippa. Det är en vacker vårblommande ört som i Sverige endast finns i Ångermanland och på Gotland.

Tallskog i sydsluttning

Den drygt 100-åriga tallskogen ligger strax nedanför vägen i en sydsluttning. Här noterades 50-100 blommande nipsippor redan under 1960-talet. Efter en gallring av tallskogen ökade antalet nipsippor kraftigt och som mest har här räknats cirka 800 blommande exemplar.

I övrigt domineras vegetationen mest av ris som lingon, kråkbär, blåbär och ljung. Skavfräken är också vanligt i sluttningen. Denna fräkenväxt innehåller mycket med kisel och är därför väldigt hård. Förr användes skavfräken för slipning av trä och vid skurning av grytor.

Två naturvårdsbränningar har gjorts i delar av reservatet för att se om nipippan kan etablera sig där. Reservatet hålls även öppet genom röjningar.

Övervakning av nipsippan

Genom länsstyrelsen har populationen av nipsippa i området övervakats sedan 1975. Antalet blommande nipsippor har räknats vid varje besök. Vid inventeringstillfället har alla kända nipsippslokaler besökts under samma dag.

En stor del av variationen mellan de olika åren beror på att blomningen inte kommer igång samtidigt på alla kända lokaler. På detta område där nipsipporna växer i skogen är blomningen ofta senare än på de övriga platserna, därför har inte alltid alla nipsippor slagit ut här vid räkningen.

De blåvioletta stora nipsipporna.

Nipsippan blommar. Foto John Granbo

 • Nipsippan är en flerårig vacker ört med blålila blommor. I Sverige finns den endast i Ramsele och på Gotland. Arten räknas som sårbar, är fridlyst och har fått ett eget åtgärdsprogram. På alla växtplatser för nipsippa i Ångermanland görs räkning av antalet blommor sedan 1970-talet.
 • I sydvända nipbranter blommar nipsippan redan före mitten av maj annars i mitten eller slutet av maj. Den trivs på underlag av mo och mjäla i torra nipsluttningar, vägskärningar, vägkanter, i gles tallskog och på ängsmark. Arten är känd från Ramsele och Ådalslidens socknar sedan mitten av 1800-talet.
 • Nipsippans frön anses vara vindspridda men då de är relativt stora och tunga har de dålig "flygförmåga". Fröna antas vara kortlivade men vissa data tyder på att fröna har god grobarhet efter ett år i rumstemperatur. Nipsippan har en god förmåga att nyetablera sig på blottad mark, till exempel grusiga vägskärningar och i naturliga rasmarker. De enskilda plantorna uppges kunna bli mycket gamla.
 • Vilken påverkan bränder har för arten är inte helt klarlagt. Erfarenheter från Finland tyder på att arten är brandgynnad, medan erfarenheter från Gotland tyder på motsatsen. Den nära släktingen mosippa är känd som en brandgynnad växt.
 • Tidigare har nipsippa även funnits Näsåker, Helgum, Österås och Gudmundrå men där har nipsippan helt försvunnit. Uppgrävning har varit en stor anledning till försvinnandet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
 • Samla in kärlväxter, mossor, svampar eller lavar med undantag för plockning av matsvamp för husbehov.
 • Genom grävning eller på annat sätt skada mark och block.
 • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
 • Utföra vetenskapliga undersökningar som innebär markering av provytor eller annan åverkan inom reservatet utan länsstyrelsens tillstånd.
 • Använda området för idrottsarrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2007

Storlek: 3,8 hektar

Kommun: Sollefteå

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Från Ramsele svänger du efter några kilometer av mot Strömsund (väg 345). Efter ytterligare cirka två kilometer ser du de målade vita reservatsmarkeringarna på tallar vid vägkanten.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss