Meåforsen

- Faxälvens sista fors

Meåforsen är den sista kvarvarande forssträckan i Faxälven som inte är utbyggd för vattenkraft. Den utgör en unik och värdefull restbiotop av älvarnas naturliga strömfauna och flora. Här finns populära fiskeplatser och en öppen övernattningsstuga.

Syftet med reservatet

Syftet med reservatet är att skydda den sista outbyggda älvforssträckan i Ångermanälvens-, Faxälvens och Fjällsjöälvens vattensystem. Vidare att skydda en unik och värdefull restbiotop av älvarnas naturliga strömfauna och flora där den strömstationära harren utgör en viktig genbank och där sällsynta insekter och utter förekommer.

Skyddet avser en 1,8 kilometer lång sträcka av älven, mellan Edsele kraftverk och Helgumssjön, med angränsande landområden samt Gideåns nedre lopp och mynningsområde med strandområden på vardera sidan.

Friluftsliv och sportfiske

Reservatet har stor betydelse för friluftslivet och sportfisket. Framförallt är harrfisket intressant där du kan få harrar i storleksklassen 0,3 - 1 kilo men du kan även fånga någon öring. Älvsträckan ingår i Meåforsens fiskevårdsområde och fiskekort erfordras. Mer om detta finner du på Sollefteå kommuns webbplats och på Fiskekartan.se.

Meåforsen är också ett utmärkt och spännande vattendrag för att paddla kanot och ett i övrigt intressant område för den friluftsintresserade. Stigar, rastplatser, vindskydd med mera finnas på ett flertal ställen längs älvsträckan.

Artrik vegetation

Längs älven uppvisas en zonering i strandväxtsamhällena som är typisk för en oreglerad älv. På Gideåns strandängar förekommer också en intressant flora som tyder på lång hävd. Floran i reservatet är artrik med bland annat ryltåg och skogsrör. Här har också den sällsynta svampen tulpanskål påträffats.

Livet i vattnet

Insektslivet i vattnet är rikt bland annat på skalbaggssidan med två sällsynta arter Haliplus heydeni och Helophorus grandis. Även artsammansättningen av dagsländor betraktas som rik och speglar bottenfaunan för en opåverkad älvsträcka. Till detta kommer det rika insektslivet i Gideåns anslutande raningsmarker.

Meåforsen hyser ett bestånd av storvuxen strömstationär harr som är värdefull. Även öring finns men den stammen är påverkad av fiskutsättningar. Utter ses regelbundet.

Istidsbildningar

I älvomgivningen ses tydliga glacial och postglaciala bildningar. Ett exempel är Faxälvsåsen, en rullstensås som följer älven från Ramsele till Helgumsjön. Den bildades under inlandsisens avsmältning för cirka 9 000 år sedan.

Längs älven finns också svallgrusbildningar och nipor och raviner som fortfarande skulpteras i pågående processer. Den strömmande älven har även en direkt betydelse för den fortsatta deltabildning nedströms i Helgumsjön.

Kultur

Området längs älven uppvisar också tydliga kulturvärden med bland annat ett flertal fångstgropar, lämningar från flottningsepoken samt stenkisterester från ett gammalt sågverk. Strandängarna har tidigare använts för bete eller slåtter.

Lyckat harrfiske i Meåforsen. Foto: Johan Rytterstam

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Ställa upp motorfordon eller husvagn på annat än särskilt anvisad plats
 • Anordna arrangemang eller aktiviteter av större omfattning, som kan verka störande på miljön eller andra besökare i reservatet.

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Fiske Fiske
 • Informationstavla Informationstavla
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Parkering Parkering
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Rast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Stig Stig
 • Torrdass Torrdass

Kontakt

John Granbo

Enheten för skyddad natur

Fakta

Beslutsår: 1993

Storlek: 55 hektar

Kommun: Sollefteå

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat

Övernattningsstuga

Stugan med åtta sängplatser och kamin står öppen för besökare i reservatet.