Norra stadsberget

- välbesökt friluftsomåde

Norra Stadsberget är ett välbesökt stadsnära naturområde i Sundsvall. Här finns friluftsmuseum, kaféer och en mängd stigar och motionsspår. Berget och det lättillgängliga skogsområdet har en spännande och varierad flora. Området är skyddat som kommunalt naturreservat.

Syftet med reservatet

Det övergripande syftet med reservatet är att säkerställa att alla intressen i området kan samexistera och samverka, samtidigt som områdets värden bevaras.

Naturreservatets specifika syften är att skydda, utveckla och bevara:

 • Ett lättillgängligt friluftsliv i tätortsnära natur där besökare ska kunna tillgodogöra sig upplevelsevärden relaterade till naturlig skog och kulturmiljöer.
 • En landskapstyp med viktiga naturgeografiska värden som bär spår från den senaste istiden och efterföljande landhöjningen ur havet.
 • En bra miljö för djur- och växtlivet i de naturtyper som finns i området för att gynna biologisk mångfald, bland annat genom att äldre tallar och lövträd prioriteras.
 • Friluftsmuseet som funktion och de kulturhistoriska värden som finns knutna till friluftsmuseets byggnader, liksom övriga kulturhistoriska lämningar inom hela naturreservatets område.

Populärt utflyktsmål

Ett nät av gångstigar slingrar sig över berget och på flera ställen erbjuds en fin utsikt över staden och omgivande landskap. Satsningar på friluftslivet har gjorts framförallt de senaste åren då gångstigar har förbättrats.

Berget används också av skolor för sin naturpedagogiska verksamhet där bland annat friluftsmuseet och sydväxtberget med sitt intressanta växt- och djurliv besöks. Många plockar bär och svamp i området. Norra Stadsberget är även ett viktigt område för orienteringsaktiviteter.

Sydväxtberg och brandspår

För många arter är den varmare miljön i den branta sydsluttningen mycket gynnsam. Här växer ädellövträd som ek, alm, ask, lind och lönn. Tidigt på våren blommar den sällsynta bergviolen och senare kan man hitta arter som hässleklocka, getrams, skuggviol och rockentrav.

Det finns flera skogstyper runt om på berget. Tall är det dominerande trädslaget i området. Den hällmark som finns på berget har många gamla tallar och tecken på brandpåverkan (så kallade brandljud). Även grandominerade skogar av naturskogskaraktär finns i rasbranter och sänkor.

Historisk markanvändning

Norra Stadsberget har brukats av människor för olika ändamål ända sedan det först stack upp som ett skär ur havet. De tidigaste tecknen av mänsklig aktivitet är gravplatser i stenrösen från bronsåldern (1 800–500 f.Kr.). Andra tidiga tecken är äldre tiders samers läger för jakt och fiske.

Hällmarkstallskogen som sluttar ner i sydväxtbranten. Foto: Helena Brus

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet. Men tänk på att det inte är tillåtet utan ansvarig förvaltares tillstånd att:

 • Fälla, bryta kvistar, ta näver eller på annat sätt skada eller döda stående träd och buskar.
 • Samla in mossor, svampar (utöver matsvamp för hemmabruk), lavar, hasselnötter och död ved.
 • Genom grävning eller på annat sätt skada mark och block.
 • Köra motordrivet fordon, annat än på Gustav Adolfsvägen samt angränsande parkeringar.
 • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, snitsling av bana, fågelholk, matnings- eller andra anordningar samt göra inskrift.
 • Göra upp eld annat än på särskilt angivna platser.
 • Vidta åtgärder eller aktiviteter som kan verka störande på djur- och växtlivet eller ger markskador.
 • Utföra vetenskapliga undersökningar som innebär åverkan inom reservatet.
 • Anordna organiserade arrangemang, evenemang eller tävlingar inom Friluftsmuseets område (skötselområde 4).
 • Anordna organiserade arrangemang, evenemang eller tävlingar med fler än 100 personer i området runt Friluftsmuseet (skötselområde 3).
 • Rasta hundar som inte är kopplade (gäller året runt).

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förServering Servering
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet

Fakta

Beslutsår: 2014

Storlek: 140 hektar

Kommun: Sundsvall

Förvaltare: Sundsvalls kommun

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Sundsvalls kommun

Telefon 060-19 10 00