Villmyran

- orkidéernas hemvist

Villmyrans naturreservat. Foto: Jonas Salmonsson

Denna örtrika mossig granskogsmiljö ligger i anslutning till myren Villmyran. I den skuggande granskogens svalka, bland blåsippsblad, linnea och harsyra, kan du möta den gracila skogsfrun och andra rara orkidéer.

Syftet med reservatet

Syftet med reservatet är att säkerställa och främja livsbetingelserna för områdets säregna örtflora med riklig förekomst av sällsynta orkidéer, bland annat skogsfrun.

Reservatet är av Regeringen antaget som Natura 2000-område enligt art- och habitatdirektivet.

Många olika orkidéer

I Villmyrans naturreservat växer många av de orkidéarter som man kan hitta i Höga Kusten-området. Orsaken till den rika floran kan vara att jorden innehåller kalk från en så kallad skalgrusbank. Det är en anhopning av skal och skalfragment uppblandat med sand och grus i varierande mängder. Skalbankarna bildades i forntida havsmiljöer.

Skogsfrun förekommer rikligt men antalet varierar år från år. I den örtrika skogen finns även till exempel nattviol, skogsnycklar, spindelblomster, grönkulla, knärot och korallrot. Skogsfrun blommar som regel i början av augusti.

Besök gärna Villmyran men gör det varsamt så att inte dess orkidéer försvinner. Det finns en markerad stig, följ den så riskerar du inte att trampa ner några känsliga växter.

Andra växter i reservatet

Vegetationen är artrik även i övrigt och här finns många örter som har en sydlig utbredning i landet. Det är till exempel skogssallat, skogsvicker och stor blåklocka. Tidigast i maj blommar tibast och blåsippa. Strax väster om reservatet har du Villmyran som är ett medelrikkärr där det bland annat förekommer ängsnycklar, myggblomster, tvåblad, brunag, knaggelstarr och tätört.

Nattviolen blommar i juni. Foto: Helene Öhrling

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, ta frö och att skada vegetationen i övrigt, till exempel genom att gräva upp eller plocka örter, gräs, mossor eller lavar.
  • Köra motordrivet fordon.
  • Tälta eller göra upp eld.
  • Anordna orienteringskontroller eller snitslade spår.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Stig Stig

Kontakt

Johan Uebel

Enheten för skyddad natur

Fakta

Beslutsår: 1974

Storlek: 5,3 hektar

Kommun: Kramfors

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000, Världsarv