Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Trolltjärn

Tjärnen Trolltjärn är precis lika trolsk som namnet antyder. En liten tjärn i skogen idylliskt insprängd mellan lodrätt stupande bergväggar. En stig leder dig runt tjärnen och en runda i skogen.

Tjärnen med hällmålning

Den lilla Trolltjärnen är hela tolv meter djup. En stig leder runt tjärnen och det finns två fina rastplatser med utsikt ner mot den. På en klippvägg som reser sig intill tjärnen, nedanför den norra utsiktsplatsen, finns en hällmålning som föreställer två älgar. Sannolikt har den målats för 5 000-6 000 år sedan.

Naturskog med gamla träd

Skogen i reservatet är naturskogsartad där en hel del består av äldre tallar i åldrarna 250-300 år. Det finns även en yngre barrskogsgeneration som växte upp efter en brand i mitten av 1800-talet. Många tallar överlevde den branden och blev så kallade överståndare. Även några av de mer brandkänsliga granarna klarade branden.

Längs med bäcken som rinner mot Trolltjärnen, finns delar med barrblandskog och många äldre granar. Här finns en hel del död ved. I söder avgränsas reservatet av Lägstaån. Längs ån finns en örtrik strandskog med bland annat vänderot och liljekonvalj.

Naturskogsarter

Många arter som trivs i gammelskog har hittats inom Trolltjärns naturreservat. På granlågor (omkullfallna stammar) växer bland rosenticka, gräddticka och rynkskinn. Det är vedsvampar som signalerar granskogar med höga naturvärden. Mindre barkplattbagge, skrovlig flatbagge och reliktbock är några av de mindre vanliga insektsarter som hittats i området.

På vintern kan du ha tur och se spår av utter kring ån. I gammelskogen finns också ett rikt fågelliv som till exempel tretåig hackspett, lavskrika, videsparv och duvhök.

Spår från flottningen

Lägstaån blev rensad för att underlätta timmerflottning under senare halvan av 1800-talet och början av 1900-talet. Det finns rester av fyra kojor, troligen flottarkojor, i området. En av dem passerar du när du vandrar stigrundan.

Foto av en tjärn med branta klippsidor omkring.

Trolltjärn. Foto: Johanna Öhrling

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar.
 • Plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort kärlväxter, mossor, lavar eller svampar, med undantag för plockning av matsvamp och bär.
 • Skada mark eller vattenmiljöer exempelvis genom grävning.
 • Samla in eller föra bort ryggradslösa djur.
 • Klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
 • Köra motordrivet fordon, inklusive snöskoter annat än på befintlig väg.
 • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
 • Göra upp eld.
 • Uppföra anläggning, såsom vindskydd, koja, bro, bänk, spång, stängsel, ledning, mast eller torn.
 • Genomföra tävlingar, lägerverksamhet eller andra större arrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Beslutsår: 1972, nytt beslut 2015

Storlek: 64 hektar

Kommun: Örnsköldsvik

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Reservatet ligger vid Lägsta, väster om Remmarn. Från Björnavägen är det skyltat norr om Nyliden.

Kommer du istället på väg 348 svänger du, sju kilometer söder om Solberg, av mot Nyåker. Där svänger du först vänster och 200 meter senare höger. Efter att du passerat Lägsta är det skyltat mot reservatet.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss