Målstaallmänningen

- skog för vandrare

Målstaallmänningens skog nyttjades för skogsbruk fram till 1950-talet men har därefter till större delen stått orörd. Det stora skogsområdet är ett kommunalt naturreservat. Här finns finns stigar att vandra på samt raststuga och vindskydd vid tjärnarna. Fisket är fritt i de tjärnar som ingår i reservatet.

Syftet med reservatet

Syftet med reservatet är att bevara ett relativt orört skogsområde som hyser skogsbiologiska värden och utgör ett refugium för många arter i en omgivning som i övrigt präglas av storskaligt rationellt skogsbruk. Då skogen är närmast opåverkad av modernt skogsbruk, så har den naturskogskaraktär med träd i olika åldrar. Syftet är också att bevara och tillgängliggöra områdets rekreationsvärden.

Småkuperad terräng

Målstaallmänningen är ett småkuperat skogsområde med ett band av vackra skogstjärnar. Högsta punkten är Orrhällan på 365 meters höjd över havet. Terrängen är på sina ställen brant och bitvis också blockig. Inom reservatet finns nästan 30 hektar med myrmarker.

Brandpåverkad skog

Större delen av området har grandominerad skog som är olikåldrig. Inslaget av gamla lövträd, främst asp och björk, är bitvis ganska stort. I öster finns mer talldominerade delar. Skogen i reservatet bär spår av bränder som dragit över området, den senaste för drygt hundra år sedan. Förekomsten av död ved som omkullfallna träd (lågor) är relativt sparsam men finns i vissa delar.

Tickor, lavar och orkidéer

Inom reservatet finns svampar som nordlig anisticka, ullticka, tallticka, stor aspticka, rosenticka och doftskinn. Här finns även lavar som aspgelelav, violettgrå tagellav, korallblylav och aspgelelav.

I fuktigare partier av skogen kan man hitta orkidéer som spindelblomster, Jungfru Marie nycklar och korallrot.

Fågelliv

Hackspettar trivs i området. Både större, mindre, tretåig samt spillkråka är noterade. Tjäder är inte heller ovanlig i Målstaallmänningen.

En av tjärnarna i Målstaallmänningen. Foto: Helene Öhrling

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på mark och växtlighet till exempel genom att gräva upp växter, bryta kvistar, fälla träd eller på annat sätt skada träd och buskar.
  • Göra upp eld annat än på anvisad plats.
  • Vidta åtgärder som kan verka störande på djurlivet.
  • Köra motordrivet fordon annat än på anvisade leder.
  • Använda området för idrottsarrangemang utan kommunens tillstånd.
  • Utföra vetenskapliga undersökningar utan kommunens tillstånd.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Stig Stig

Kontakt

Sundsvalls kommun

Telefon 060-19 10 00

Fakta

Beslutsår: 2005

Storlek: 269 hektar

Kommun: Sundsvall

Förvaltare: Sundsvalls kommun

Skyddsområde: Naturreservat