Kärmsjöbäcken

Inom det gamla renbeteslandet nordväst om Junsele rinner Kärmsjöbäcken, från Stor-Kärmsjön ned till Ruskån. Vattendraget har en av länets mest skyddsvärda förekomster av flodpärlmussla. Här finns även artrik äldre skog och intressanta kulturmiljöer. Söder om Lill-Kärmsjön finns en fin kåta att rasta eller övernatta i.

Långlivade musslor

I Kärmsjöbäcken finns gott om öring, vilket behövs för flodpärlmusslornas förökning. Mussellarverna lever nästan ett år som parasit på öringens gälar innan de hamnar i gruset på botten av vattendraget. Här lever de sedan vidare, kanske i över 100 år, genom att filtrera fram ätbara partiklar ur vattnet. I Kärmsjöbäcken är förhållandena så goda att flodpärlmusslorna klarar att föröka sig. Tyvärr är det inte längre så i många andra vattendrag idag.

Äldre skog och utterdoft

Längs bäcken finns partier med äldre skog som har stort lövinslag och rikligt med död ved. Lappranunkel, trådbrosklav, doftticka, goliatmusseron, lavskrika och tretåig hackspett är exempel på några av de arter som lever här. Hittar du djurspillning längs bäcken så kan du försöka känna om den har en violartad doft. I så fall är det uttern som varit där.

Spår av flottningsepoken

Bäcken har tidigare utnyttjats för flottning av timmer. Flottning var en vanlig metod förr för att transportera träd som avverkats. För att timret skulle kunna flyta med bäcken krävdes att det var gott om vatten. Flera flottdammar anlades för att kunna släppa på vatten när det behövdes. Den största fanns i Stor-Kärmsjöns utlopp.

För att underlätta flottningen togs mycket sten upp och lades på kanterna. Nedströms Lill-Kärmsjön har bäcken inte varit rensad då man flottade direkt från Lill-Kärmsjön ut i Ruskån via en grävd kanal. Nu har restaureringsarbete skett för att återställa bäcken och stenar har lagts tillbaka i bäckfåran.

En gammal flottarkoja där flottarna rastade, finns fortfarande kvar.

Renbetesland

Området har under lång tid nyttjats som renbetesland, vilket nyupptäckta samevisten av ålderdomlig karaktär vittnar om. För att knyta an till den samiska kulturmiljön, har en kåta uppförts i traditionell stil vid rastplatsen söder om Lill-Kärmsjön. Här går det bra att övernatta om man har med liggunderlag och sovsäck.

Foto av en kåta som ligger på en kulle och en man som öppnar dörren och är på väg in.

Kåtan är öppen för övernattning. Foto: Länsstyrelsen Västernorrland

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
 • Samla in mossor, svampar eller lavar med undantag för plockning av matsvamp för husbehov.
 • Samla in eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur.
 • Genom grävning eller på annat sätt skada mark och block eller vattenmiljön.
 • Köra motordrivet fordon utanför befintlig väg. Förbudet gäller ej snöskoterkörning vintertid på snötäckt mark samt motorbåt i Stor- och Lill-Kärmsjön.
 • Använda området för tävlingar, lägerverksamhet och andra större arrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.
 • Vaska efter guld eller andra ämnen.
 • Uppföra anläggning, såsom vindskydd, koja, bänk, spång, stängsel, ledning, mast, torn eller skylt.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Beslutsår: 2014 och utökning 2019

Storlek: 300 hektar

Kommun: Sollefteå

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Reservatet ligger cirka två mil norr om Junsele. Därifrån kör du väg 90 norrut i cirka 3,5 kilometer och tar sedan vänster mot Ruske och Övra. Efter cirka 18 kilometers körning längs denna väg, tar du vänster igen. Du kör över Ruskån om cirka 5 kilometer och efter ytterligare en kilometer har du Kärmsjöbäcken till vänster.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss