Högklinten

- milsvis utsikt över världsarvet Höga kusten

Det 281 meter höga berget Högklinten är en fantastisk plats att se och uppleva världsarvet Höga Kusten på. Härifrån har man milsvid utsikt, från Örnsköldsvik i norr till Härnösand i söder. Vid klart väder framträder högsta kustlinjen tydligt på bergshorisonten i norr och väster.

Syftet med reservatet

Syftet med reservatet är att långsiktigt bevara värdefulla naturmiljöer och Högklintens höga värde för friluftsliv. Reservatet ska vara tillgängligt för allmänheten med goda möjligheter att se, uppleva samt få information om bergets naturvärden och landhöjningen.

Landhöjning och urbergsgrottor

Hela naturreservatet är starkt svallat av havsvågor och domineras av hällmarker. På berget dominerar fin hällmarksskog med gamla krumma "bonsai-tallar". Här finns även inslag av gran, björk och asp. Mer produktiv skogsmark finns endast på sammanlagt ett par hektars areal. Den mänskliga påverkan har överlag varit låg och det finns gott om flerhundraåriga tallar och senvuxna granar. Området bedöms vara värdefullt för värmeälskande insekter knutna till tallved.

Fler geologiskt intressanta formationer påträffas i bergets nordbrant där det finns ett tiotal urbergsgrottor.

Klapperfälten

Högklintens syd- och ostsluttningar har varit mycket exponerade för havets krafter. Här finns flera stora klapperfält som har bildats genom vågornas svallning mot vad som längre tillbaka i tiden varit havsstränder. Landhöjningen har sedan gjort att vi idag hittar dem högt ovan dagens havsnivå. Många av klapperfälten har tydliga strandvallar, en gång i tiden formade av havet.

Klapperfälten bildades under Östersjöns alla stadier efter den senaste istiden. De över 25 meter har formats av Littorinahavet, över 150 meter av Ancylussjön och över 250 meter av Yoldiahavet. Exempel på det senare finns 300 meter söder om toppen, knappt 260 meter över havet. Det räknas som ett av världens högst belägna klapperfält. Att det ligger så högt betyder att det har bildats långt tillbaka i tiden, uppskattningsvis för mer än 9 000 år sedan.

Nordingrågranit

Högklinten består till största delen av rosa nordingrågranit, som är en typ av rapakivigranit. Att klapperfälten mestadels utgörs av just nordingrågranit, och att blocken och stenarna ofta är relativt kantiga, visar att materialet endast har transporterats korta sträckor av inlandsisen och sannolikt har sitt ursprung på berget.

Drakgrottan och Stora grottsalen

Fler geologiskt intressanta formationer påträffas i bergets nordbrant där det finns ett tiotal urbergsgrottor. Däribland Drakgrottan knappt 100 meter väster om bergets topp och Stora grottsalen drygt 500 meter längre österut. Den senare är sannolikt en av landets största grottsalar sett till golv-takarealen, som här är närmare 600 kvadratmeter. Du ska dock vara medveten om att takhöjden i denna grottsal endast uppgår till någon halvmeter. Besök sker på egen risk!

Utsikt från Högklinten. Foto: Torbjörn Engberg

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
 • Samla in mossor, lavar eller svampar med undantag för matsvampar som får plockas för husbehov.
 • Genom grävning eller på annat sätt skada mark och block.
 • Samla in eller föra bort ryggradslösa djur.
 • Klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
 • Köra motordrivet fordon annat än på befintliga vägar. Förbudet gäller ej skoterkörning vintertid på markerad skoterled.
 • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift utan länsstyrelsens tillstånd.
 • Utföra vetenskapliga undersökningar som innebär markering av provytor eller annan åverkan inom reservatet utan länsstyrelsens och markägarens tillstånd.
 • Använda området för idrottsarrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 2008

Storlek: 78 hektar

Kommun: Kramfors

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat, Världsarv

Hitta hit

Kontakt

Johan Uebel

Enheten Natur i Höga Kusten