Stakamyran

Inom Nätra fjällskog ligger detta nära 200 hektar stora naturreservat. Det består av en blandning av skog och myrmarker. Skogen har inte påverkats av modernt skogsbruk och har därför höga naturvärden. Tillsammans med det närbelägna naturreservatet Västanåhöjden utgör Stakamyran ett av länets kärnområden för den sällsynta laven långskägg.

Granskog och myrar

De södra delarna utgörs av berget Hästens topp, samt dess bitvis branta nordostsluttning. I norr är terrängen mer flackt småskuren med en mosaik av våtmarker och skogsklädda fastmarkpartier. Centralt ligger den öppna myren Stakamyran, som gett namn åt reservatet.

Bortsett från området runt Hästtjärnen, längst ner i söder, ligger hela naturreservatet ovanför högsta kustlinjen (den nivå dit havet nådde som högst). Vid sidan om myrmarkernas torv är osvallad morän den dominerande jordarten. Bitvis är det rejält storblockigt. Uppe på Hästen är jordtäcket tunnare med inslag av kala berghällar.

Gran är det vanligaste trädslaget i reservatet men det finns inslag av björk, asp och enstaka äldre tallar. Skogen har naturskogsprägel, är luckig, bitvis relativt gles och lågvuxen och har gott om död ved. Avverkning av enstaka träd har skett långt tillbaka i tiden men skogen har ändå behållit sin varierade åldersstruktur.

Sällsynta lavar och svampar

I stora delar av området finns gott om trädlevande lavar med garnlav och violettgrå tagellav som några av de vanligaste arterna. Den ännu mer exklusiva hänglaven långskägg har här påträffats på ett 80-tal träd. Tillsammans med det närbelägna naturreservatet Västanåhöjden utgör Stakamyran ett av länets kärnområden för arten.

Västanåhöjden

Bland övriga fynd av arter kan nämnas aspgelélav på asp samt doftskinn, gränsticka, harticka och kötticka som påträffas på döende eller döda granar.

Långskägg. Foto: Jonas Salmonsson

 • Långskäggslaven känns igen på sin långa bål som liknar julgransglitter och hänger på grangrenarna som en girlang. Den är oftast 0,5-1 meter lång.
 • Laven klarar inte uttorkning, brand eller modernt skogsbruk och den förökas enbart vegetativt. Det vill säga genom att delar av lavbålen lossnar och genom vinden sprids över till närliggande träd och fästa fast där.
 • Långskägg är starkt tillbakaträngd i Europa och nuvarande utbredning finns
  i huvudsak i södra Norge och mellersta Sverige. I Sverige breder den ut sig på ett smalt band från Värmland upp till mellersta Norrland, med störst utbredning i Ångermanland och Medelpad. Omkring 90 procent av den svenska förekomsten av arten finns i vårt län, varav en stor del i Kramfors kommun.
Foto av grantoppar täckta med snö.

Stakamyrans naturreservat. Foto: Torbjörn Engberg

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
 • Samla in mossor, svampar eller lavar med undantag för plockning av matsvamp.
 • Genom grävning eller på annat sätt skada mark eller block.
 • Samla in eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur.
 • Köra motordrivet fordon annat än på befintlig skogsbilväg. Förbudet gäller inte snöskoter på snötäckt mark.
 • Uppföra anläggning, såsom vindskydd, koja, bänk, spång, stängsel, ledning, mast, torn eller skylt.
 • Genomföra tävlingar, lägerverksamhet eller andra större arrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2014

Storlek: 174 hektar

Kommun: Örnsköldsvik

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Allmänheten har inte tillgång till de skogsbilvägar som leder in mot reservatet. Besökare hänvisas till de parkeringar som finns för övriga Nätra fjällskog, vid Hinnsjön i norr och Skrikebodarna i söder.

Från Bjästa åker du mot Sidensjö och tar av mot Kornsjö efter 1 kilometer. Kör vidare söder om Kornsjösjön och sväng vänster i Bjällsta mot Hinnsjön och Nätra fjällskog. Efter 8 kilometer når du denna parkering. Kommer du söderifrån via Skulnäs så kör du mot Fjällåkern. Före Långnässjön tar du av mot Östmarkum och parkeringen vid Skrikebodarna.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss