Maljan

- värdefull flodpärlmusselån

Vattendraget Maljan. Foto: Pekka Bader

Maljan är ett naturligt vattendrag med en av landets största och mest skyddsvärda bestånd av flodpärlmussla. Här är en ovanligt stor andel av musslorna små vilket tyder på att musslorna trivs och kan fortplanta sig.

Syftet med reservatet

Syftet med reservatet är att bevara biologisk mångfald och värdefulla naturmiljöer, främst ett förhållandevis ostört och biologiskt väl fungerande vattensystem.

Själva vattendraget är också antaget som Natura 2000-område enligt art- och habitatdirektivet.

Maljans väg mot Holmsjön

Maljan har ett näringsfattigt vatten med bra pH-värde. Naturreservatet innehåller skogsmark, myrar och tjärnar som Maljan rinner genom på sin väg från Malsjön ned mot Holmsjön. Skogen är generellt hårt brukad och har låga naturvärden. Det är främst talldominerat i övre delarna och mer gran i de nedre. Myrmarkerna är i huvudsak odikade.

Fridlyst flodpärlmussla

Det har uppskattats att det finns mellan 30 000 - 60 000 flodpärlmusslor i Maljan. Mellan en tredjedel till hälften av musslorna är kortare än 50 millimeter och en tjugondel är kortare än 20 millimeter. Det gör Maljan till ett av de vattendrag i landet som har bäst föryngring av flodpärlmusslor, vilket tyder på att livsmiljön är väldigt bra. Det finns bäverdämmen längs Maljan men de utgör inte vandringshinder för öringen. Mer om flodpärlmusslan i faktaruta nedan.

Fiske

Fisket i Malsjön och Maljan förvaltas av Haverö fiskevårdsområde Länk till annan webbplats. som säljer fiskekort.

Kulturmiljöspår

Längs Maljan finns lämningar av en kvarn och troligen också en såg. Förr i tiden flottades timmer i Maljan som i så många andra vattendrag. För att det skulle gå lättare att transportera timret så gjordes i regel flottledsrensningar, det vill säga stenborttagning. Det påverkade vattendragen negativt.

Närliggande reservat

Ett par kilometer mot sydost ligger Kullarna - Häxtjärn.

 

Flodpärlmusslan är en decimeterstor fridlyst mussla som lever i strömmande vatten med grus- och stenbottnar. Arten räknas som starkt hotad i Sverige då den minskat starkt i antal. Flodpärlmusslan har höga krav på sin livsmiljö för att kunna föröka sig.  Vattnet ska ha bra kvalitet, bottnen ska vara av rätt slag och rätt fisk måste leva där. I Västernorrland finns fortfarande ett flertal vattendrag med livskraftiga bestånd av flodpärlmussla.

Flodpärlmusslan har en intressant reproduktion. Äggen utvecklas till larver i musselhonans gälar. För att larverna skall kunna utvecklas vidare måste de haka fast på gälbladen hos en lax eller en öring.

Mussellarverna lever nästan ett år som parasit på fiskens gälar innan de släpper taget och hamnar i gruset på botten av vattendraget. Här lever de sedan vidare, kanske i över hundra år, genom att filtrera fram ätbara partiklar ur vattnet.

Om musslorna inte kan föröka sig kan de ändå leva kvar i ett vattendrag mycket länge. Görs restaureringsåtgärder för att förbättra livsmiljön, kan de i bästa fall åter föröka sig. Till exempel kan man ta bort vandringshinder så att lax och öringen kan simma genom vattendraget igen.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Samla in mossor, svampar eller lavar med undantag för plockning av matsvamp för husbehov.
  • Samla in eller föra bort ryggradslösa djur.
  • Genom grävning eller på annat sätt skada mark och bottnar.
  • Köra motordrivet fordon annat än på befintliga vägar. Förbudet gäller ej snöskoterkörning vintertid på Malsjöns is och ej heller motorbåtskörning i sjön.
  • Vaska efter guld eller andra ämnen.
  • Utföra vetenskapliga undersökningar som innebär markering av provytor eller annan åverkan inom reservatet utan länsstyrelsens tillstånd.
  • Använda området för idrottsarrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Serviceinformation

  • Fiske Fiske
  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

John Granbo

Enheten för skyddad natur

Fakta

Beslutsår: 2010

Storlek: 174 hektar

Kommun: Ånge

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000 (vattendraget)