Risk för skogsbrand i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Klocksklipparna

I detta högt belägna, kuperade skogsreservat finns många gamla träd och spår av tidigare bränder. Klocksklipparna är högsta punkten med sina 345 meter över havet. Här får du en fin utsikt ner mot Resele kyrka på andra sidan älven.

Äldre skog

Klocksklipparna är ett högt beläget reservat med gott om gammal skog med många ovanliga arter. Terrängen är kuperad och omväxlande med bergssluttningar och blötare stråk med myrar.

I västra delen av sluttningar finns granskog där många av granarna är 100 år gamla. Här finns gott om hänglavar. Gamla tallstubbar visar att det har avverkats en gång i tiden, men det är länge sedan. På senare tid har skogen lämnats ifred och växt sig gammal och hög. Det finns gott om liggande, döda granar så kallade lågor.

Högre upp finns det mer blandad skog med många äldre tallar och lövträd. Här finns tydliga spår av forna tiders skogsbränder i form av brandstubbar och brända träd.

Klocksklipparna

Reservatet har fått sitt namn efter den högsta punkten på Vignäsberget, Klocksklipparna, som ligger 345 meter över havet. Här uppe växer många gamla, knotiga tallar och det finns gott om spår efter skogsbränder. Från toppen har du utsikt ner mot dalgången och Resele kyrka som ligger på andra sidan älven.

Uppe på Klocksklipparna står två master, en av dem är inne i reservatet. Under vintern kan det vara bra att inte vistas nära masterna eftersom det kan falla ner is.

Ovanliga arter

På granlågorna i den gamla granskogen kan du hitta många ovanliga svampar och lavar. Här finns till exempel granticka, stjärntagging, violmussling, gränsticka, rynkskinn, blackticka och lappticka. På vissa ställen i reservatet finns även gamla lövträd med ovanliga tickor och lavar. Stor aspticka och korallblylav har hittats på gamla aspar. På gamla sälgar finns lunglav och doftticka. Runt om i skogen finns den lilla orkidén knärot. Det är en raritet som bara lever i gamla, ostörda skogar med hög och jämn luftfuktighet. I de delar av reservatet där det finns många tallar kan du hitta arter som typiska för gamla tallar som tallticka och dvärgbägarlav.

Fäbodstig

Söder om reservatet ligger den gamla fäbodvallen Vignäsbodarna. Förr i tiden tog folk i byn Vignäs med sig boskapen dit på somrarna. Idag finns inga byggnader kvar på platsen, men det går fortfarande en stig från byn Vignäs nere vid Ångermanälven. Den går över östra kanten av Klocksklipparnas reservat, vid Sönkmyran.

Närliggande reservat

I söder ligger Vignäsbodarna och i öster Rankarberget.

Vignäsbodarnas naturreservat

Rankarbergets naturreservat

Utsikt över ett skogslandskap med mörka moln i bakgrunden.

Vy från Klocksklipparna. Foto: Kristin Lindström

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar.
  • plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort mossor, lavar eller svampar, med undantag för plockning av icke fridlysta matsvampar och icke fridlysta marklevande färgsvampar.
  • klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
  • insamla eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur.
  • framföra motordrivet fordon. Förbudet gäller inte snöskoter på snötäckt, tjälad mark.
  • genom grävning eller på annat sätt skada mark, block eller vattenmiljöer.
  • uppföra anläggning, såsom vindskydd, koja, bänk, spång, stängsel, ledning, mast eller torn.
  • sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
  • utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlingar, militära eller andra övningar, lägerverksamhet eller motsvarande.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Beslutsår: 2022

Storlek: 103 hektar

Kommun: Sollefteå

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Reservatet ligger två mil nordväst om Sollefteå. Kommer du söderifrån kan du antingen åka på västra eller östra sidan av älven upp till Forsmo. Norr om Forsmo tar du av till vänster in på en mindre väg. Efter cirka 600 meter svänger du höger in på en väg som följer Gravabäcken. Efter cirka 6 kilometer till är du framme vid en korsning där du bör försöka parkera då vägen är mycket dålig sista biten. Då är det cirka 600 meters promenad mot nordväst fram till reservatsgränsen. (Vid vägkorsningen finns informationstavla för reservatet i söder, Vignäsbodarna.)

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss