Sör-Skirsjöberget

- utsiktsberg med gammelskog

Skogen på Sör-Skirsjöbergets nordostsluttning intill Skirsjön, består av både rena tallbackar och blandskog. Från bergskanten har man en fin utsikt mot öster och sydost.

Syftet med reservatet

Syftet med reservatet är att skydda ett stycke naturskog med ett rikt inslag av äldre träd där bestånden får utvecklas fritt efter naturligt förekommande processer. Syftet är även att ge möjlighet till naturupplevelse.

Reservatet är av regeringen antaget som Natura 2000-område enligt art- och habitatdirektivet.

Milsvid utsikt

Reservatet är ett naturskogsområde som ligger på mellan 220 och 340 meters höjd över havet. Det domineras av ett berg varifrån utsikten är milsvid mot öst och sydost över Skirsjön och Rangsjön med omgivningar. Terrängen är starkt kuperad. Stupet och toppen består av hällmark och nedanför branten finns här och var block av jätteformat.

Naturskog med gamla tallar

Skogen utgörs både av rena tallbackar och, på lite friskare mark och i mindre fuktstråk, av blandskog med tall, gran och björk. Asp, al och sälg förekommer mera sparsamt. Sälgarna bär oftast lunglav, ibland även skrovellav och i vissa fall även nordlig anisticka.

Gamla tallar förekommer relativt rikligt och många har skador från tidigare bränder, så kallade brandljud. Även brandstubbar finns. Omkullfallna gamla träd, och träd som avverkats men lämnats, förekommer här och var.

Bland fågellivet märks naturskogsarter såsom järpe, spillkråka och tretåig hackspett.

Sör-Skirsjöberget. Foto: Johan Rytterstam

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar.
 • Plocka eller gräva upp växtdelar eller på annat sätt skada vegetationen. Bär och matsvamp får dock plockas.
 • Klättra i boträd.
 • Samla in insekter eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
 • Skada mark och block.
 • Tälta.
 • Göra upp eld.
 • Köra motordrivet fordon.
 • Rida eller cykla i terrängen.
 • Ta med hund som inte är kopplad.
 • Sätta upp skylt, göra inskrift eller dylikt.
 • Utföra vetenskapliga undersökningar utan länsstyrelsens tillstånd.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Stig Stig

Kontakt

Johan Rytterstam

Enheten för skyddad natur

Fakta

Beslutsår: 1998

Storlek: 71 hektar

Kommun: Sollefteå

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000