Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Klippen

Tallskog.

Klippens naturreservat. Foto: Pekka Bader

Klippens naturreservat består av ett område med naturskog med många döda stående och liggande träd. Det är kännetecknande för ett naturligt fungerande skogsekosystem.

Stora mängder död ved

Större delen av naturreservatet utgörs av en över 150-årig urskogsartad barrskog som domineras av gran. I östra delen, men även till viss del i västra, finns en hel del äldre tallar med väl utvecklade grenverk. Lövträd förekommer sparsamt. Bitvis finns det stora mängder död ved, främst i form av granlågor (liggande döda granar) men även en del döda stående träd. Trots närheten till Forsmo finns det få spår av sentida avverkningar. Äldre stubbar förekommer här och var.

Reservatet utvidgades i söder genom beslut 2023. Syftet med utvidgningen är att bevara och nyskapa biologisk mångfald och värdefulla naturmiljöer i form av
naturskog. Syftet är också att på sikt erhålla större yta lämplig livsmiljö för den
starkt hotade arten större barkplattbagge Pytho kolwensis.

Ovanliga svampar

I reservatet finner du en mängd olika svampar, bland annat på granlågorna. Det är till exempel arter som ullticka, harticka, tallticka, rosenticka, rynkskinn och lappticka.

Bild på talltickan.

Tallticka växer nästan uteslutande på stammen av levande gammal tall, ofta högt upp. Foto: Jonas Salmonsson

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Plocka, gräva upp eller skada växtdelar, lavar eller vedlevande svampar. Bär och matsvamp får dock plockas.
  • Skada mark och block.
  • Klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur.
  • Köra motordrivet fordon.
  • Utföra vetenskapliga undersökningar utan länsstyrelsens tillstånd.
  • Arrangera idrottstävling utan länsstyrelsens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2004, utökat 2023

Storlek: 32 hektar

Kommun: Sollefteå

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Åk väg 953 och strax norr om Forsmo svänger du västerut på den skogsbilväg som går mot Västeråsbodarna. Efter ca 1,5 km ser du en informationstavla. Därifrån kan du följa en stig söderut in i reservatet.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss