Stor-Lomsjömyran-Björkbäcksmyran

- artrika våtmarker

Stor-Lomsjömyran-Björkbäcksmyran. Foto: Kristin Lindström

Detta reservat består av ett stort varierat och botaniskt intressant myrområde. Här finns flera olika myrtyper som olika typer av kärr, öppna svagt välvda mossar, artrika sumpskogsmiljöer samt rikligt med fastmarksholmar.

Syftet med reservatet

Syftet med reservatet är att bevara biologisk mångfald och en värdefull naturmiljö. Den utgörs av en stor och botaniskt värdefull skogsmyrmosaik med tillhörande vattenmiljöer.

Den västra delen av reservatet är av regeringen antaget som Natura 2000-område enligt art- och habitatdirektivet.

Stor-Lomsjömyran

Den norra delen av reservatet domineras av svagt sluttande öppna intermediära kärr som i delar är strängflarkkärr. Här återfinns arter som sumpnycklar, kärrull, purpurvitmossa och guldspärrmossa. Rikare blandskogskärr finns väster och öster om Stor-Lomsjön i anslutning till bäckarna.

Skogen längs med Stor-Lomsjöbäcken har påverkats av bäver. Här har ett parti av skogen översvämmats och dött och därmed skapat en hel del död ved. Här har den rödlistade arten ullticka påträffats. Öster om Stor-Lomsjöbäcken föll en hel del gran efter stormen Ivar i december 2013 varav det mesta forslades bort. Skogsområdet sydväst om Lill-Lomsjön består av naturskogsartad granskog med förekomst av vedsvamparna rosenticka och ullticka.

​Björkbäcksmyran

Den södra delen av reservatet är variationsrikt och bitvis mosaikartat med flera fastmarksholmar. Här återfinns flera rena mossepartier, bland annat en väl strukturerad öppen mosse belägen väster om de två större skogsholmarna i Björkbäcksmyrans mitt. Mossens struktur är säregen med stora, runda, halvmeterhöga tuvor. De tvära sidorna består av rostvitmossa omgärdade av smala mjukmattestråk av klubb- och flaggvitmossa.

Burbäcksmyran och Pålsmyran lutar kraftigt åt sydväst mot Burbäcken och består av rika till intermediära fastmattekärr. Här dominerar blåtåtel och det finns mycket med brunmossor som gyllenmossa, guldspärrmossa och mässingmossa. Orkidéer som sumpnycklar, mossnycklar, ängsnycklar och tvåblad påträffas, liksom blåsippa bland Burbäcksmyrans skogsdungar längst i öster. Denna rika del av Björkbäcksmyrankomplexet har tidigare nyttjats för slåtter, vilket framgår av äldre kartor.

Granskog med naturvärden

I södra delen av Björkbäcksmyran mot Styggbäcken finns en högvuxen, artrik gransumpskog med stort inslag av björk, men även tall och rönn. Skogen är tät, blöt och träden har styltrötter. Här är rikt på stjärnmossor och örter som dvärglummer, nålstarr och Kung Karls spira.

Skogsholmarna på Björkbäcksmyran är beklädda med delvis försumpad, äldre, naturligt föryngrad granskog. Det finns naturvärden som lunglav och skrovellav på sälg, ullticka och sotticka på granlågor och violettgrå tagellav på gamla granar.

Ängsnycklar växer på fuktig kalkrik mark. Foto: Tomas Rydkvist

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort mossor, lavar eller svampar, med undantag för plockning av icke fridlyst matsvamp eller marklevande färgsvamp.
  • Genom grävning eller på annat sätt skada mark, block och vattenmiljöer.
  • Samla in eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur.
  • Klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
  • Köra motordrivet fordon undantaget framförande av snöskoter på snötäckt mark eller sjöis.
  • Uppföra anläggning, såsom vindskydd, koja, bänk, spång, stängsel, ledning, mast eller torn.
  • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
  • Genomföra tävlingar, lägerverksamhet eller andra större arrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Johan Rytterstam

Enheten för skyddad natur

Fakta

Beslutsår: 2016

Storlek: 425 hektar

Kommun: Sundsvall

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000 (del av)