Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Stor-Lomsjömyran-Björkbäcksmyran

Öppen myr med spridda tallar.

Stor-Lomsjömyran-Björkbäcksmyran. Foto: Kristin Lindström

Detta reservat består av ett stort varierat och botaniskt intressant myrområde. Här finns flera olika myrtyper som olika typer av kärr, öppna svagt välvda mossar, artrika sumpskogsmiljöer samt rikligt med fastmarksholmar.

Stor-Lomsjömyran

Den norra delen av reservatet domineras av svagt sluttande öppna intermediära kärr som i delar är strängflarkkärr. Här återfinns arter som sumpnycklar, kärrull, purpurvitmossa och guldspärrmossa. Rikare blandskogskärr finns väster och öster om Stor-Lomsjön i anslutning till bäckarna.

Skogen längs med Stor-Lomsjöbäcken har påverkats av bäver. Här har ett parti av skogen översvämmats och dött och därmed skapat en hel del död ved. Här har den rödlistade arten ullticka påträffats. Öster om Stor-Lomsjöbäcken föll en hel del gran efter stormen Ivar i december 2013 varav det mesta forslades bort. Skogsområdet sydväst om Lill-Lomsjön består av naturskogsartad granskog med förekomst av vedsvamparna rosenticka och ullticka.

​Björkbäcksmyran

Den södra delen av reservatet är variationsrikt och bitvis mosaikartat med flera fastmarksholmar. Här återfinns flera rena mossepartier, bland annat en väl strukturerad öppen mosse belägen väster om de två större skogsholmarna i Björkbäcksmyrans mitt. Mossens struktur är säregen med stora, runda, halvmeterhöga tuvor. De tvära sidorna består av rostvitmossa omgärdade av smala mjukmattestråk av klubb- och flaggvitmossa.

Burbäcksmyran och Pålsmyran lutar kraftigt åt sydväst mot Burbäcken och består av rika till intermediära fastmattekärr. Här dominerar blåtåtel och det finns mycket med brunmossor som gyllenmossa, guldspärrmossa och mässingmossa. Orkidéer som sumpnycklar, mossnycklar, ängsnycklar och tvåblad påträffas, liksom blåsippa bland Burbäcksmyrans skogsdungar längst i öster. Denna rika del av Björkbäcksmyrankomplexet har tidigare nyttjats för slåtter, vilket framgår av äldre kartor.

Granskog med naturvärden

I södra delen av Björkbäcksmyran mot Styggbäcken finns en högvuxen, artrik gransumpskog med stort inslag av björk, men även tall och rönn. Skogen är tät, blöt och träden har styltrötter. Här är rikt på stjärnmossor och örter som dvärglummer, nålstarr och Kung Karls spira.

Skogsholmarna på Björkbäcksmyran är beklädda med delvis försumpad, äldre, naturligt föryngrad granskog. Det finns naturvärden som lunglav och skrovellav på sälg, ullticka och sotticka på granlågor och violettgrå tagellav på gamla granar.

Vackra rödvioletta orkidéer som blommar.

Ängsnycklar växer på fuktig kalkrik mark. Foto: Tomas Rydkvist

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort mossor, lavar eller svampar, med undantag för plockning av icke fridlyst matsvamp eller marklevande färgsvamp.
  • Genom grävning eller på annat sätt skada mark, block och vattenmiljöer.
  • Samla in eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur.
  • Klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.
  • Köra motordrivet fordon undantaget framförande av snöskoter på snötäckt mark eller sjöis.
  • Uppföra anläggning, såsom vindskydd, koja, bänk, spång, stängsel, ledning, mast eller torn.
  • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
  • Genomföra tävlingar, lägerverksamhet eller andra större arrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2016

Storlek: 425 hektar

Kommun: Sundsvall

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000 (del av)

Hitta hit

Reservatet ligger söder om Stöde, nedanför Fanbyklackens södra fot. Från Stöde kör du söderut förbi Fanbyn, mot byn Ulvsjön. Efter cirka 15 kilometer passeras Gransjön. Kör då ytterligare cirka 2 kilometer och sväng vänster in på skogsbilvägen mot Hällsjöåsen. Efter knappt 3 kilometer, sväng höger och följ vägen i 1,5 kilometer (kör inte över Burbäcken) till vändplanen på Hällsjöåsen där det finns möjlighet att parkera.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss