Myckelåsen

- hänglavsrikt i gammal fäbodskog

Myckelåsens naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Västernorrland

Myckelåsen är ett långsmalt reservat. Bara drygt 100 meter brett, men över 1600 meter långt är detta naturskogsområde. Initiativ till skyddet av skogen togs redan på 1930-talet genom ett testamente.

Syftet med reservatet

Syftet med reservatet är att bevara biologisk mångfald och en värdefull naturskogsmiljö. Närmare bestämt en naturskogsmiljö med mycket med gamla träd samt döda stående och liggande träd.

Äldre skog

Myckelåsen utgörs av ett smalt skogskifte med äldre grandominerad skog. Området ligger högt beläget, 450 meter över havet. I norra delen är granskogen gles och öppen  med enstaka äldre tallar, björkar och aspar. En del äldre omkullfallna träd finns men förekomsten av torrakor (stående döda träd) är liten. Granskogen är hänglavsrik med gott om tagel- och skägglavar. Andra arter som påträffats är nattviol, lunglav och stor aspticka.

Tidigare skogsbete

I södra delen finns ett mot söder brant sluttande skogparti. Här är ungefär till hälften beväxt med tallskog och hälften med granskog. En del enstaka grova granar har kraftigt utvecklat grenverk. Här förekommer också ett stort inslaget av enar vilket visar att området tidigare varit kraftigt betat. Skogen ligger i angränsning till Östra Myckelåsens fäbodvall dit man förr tog boskapen på sommarbete. Nedanför den branta delen är granskogen klenare och tätare, på vissa håll nästan svårframkomlig.

I söder finns två mindre näringsrika kärrpartier med växter som fjällskråp och slåtterblomma.

Testamente ledde till skydd

Upprinnelsen till reservatets bildande kan spåras så långt tillbaka i tiden som 1936. Olof Henrik Olofsson avsatte enligt en bestämmelse i sitt testamente en viss del av sin mark som så kallad "nationalpark där växt och djurvärld fritt får utveckla sig". Det var aldrig aktuellt att bilda en nationalpark av området men 1969 skyddades ett 11 hektar stort område som naturreservat.

Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering visade att betydande naturvärden fanns även utanför det gamla naturreservatets avgränsning. Staten köpte därför det nuvarande reservatsområdet på totalt 18 hektar och beslutade om ny avgränsning och nya föreskrifter 2009.

Lunglav växer på gamla lövträd i fuktig miljö. Foto: Oskar Norrgrann

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna trädoch buskar.
  • Samla in mossor, svampar eller lavar med undantag för plockning av matsvamp för husbehov.
  • Samla in eller föra bort ryggradslösa djur.
  • Köra motordrivet fordon.
  • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
  • Utföra vetenskapliga undersökningar som innebär markering av provytor eller annan åverkan inom reservatet utan länsstyrelsens tillstånd.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

John Granbo

Enheten för skyddad natur

Fakta

Beslutsår: 1969, utvidgades 2008

Storlek: 18 hektar

Kommun: Ånge

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat