Risk för skogsbrand i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Myckelåsen

Mossrik granskog.

Myckelåsens naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Västernorrland

Myckelåsen är ett långsmalt reservat. Bara drygt 100 meter brett, men över 1 600 meter långt är detta naturskogsområde. Här finns gamla träd med mycket med hänglavar på träden.

Äldre skog

Myckelåsen utgörs av ett smalt skogskifte med äldre grandominerad skog. Området ligger högt beläget, 450 meter över havet. I norra delen är granskogen gles och öppen  med enstaka äldre tallar, björkar och aspar. En del äldre omkullfallna träd finns men förekomsten av torrakor (stående döda träd) är liten. Granskogen är hänglavsrik med gott om tagel- och skägglavar. Andra arter som påträffats är nattviol, lunglav och stor aspticka.

Tidigare skogsbete

I södra delen finns ett brant sluttande skogparti mot söder. Här är det ungefär till hälften beväxt med tallskog och hälften med granskog. En del enstaka grova granar har kraftigt utvecklat grenverk. Här förekommer också ett stort inslaget av enar, vilket visar att området tidigare varit kraftigt betat. Skogen ligger i angränsning till Östra Myckelåsens fäbodvall dit boskapen förr togs på sommarbete. Nedanför den branta delen är granskogen klenare och tätare, på vissa håll nästan svårframkomlig.

I söder finns två mindre näringsrika kärrpartier med växter som fjällskråp och slåtterblomma.

Testamente ledde till skydd

Upprinnelsen till reservatets bildande kan spåras så långt tillbaka i tiden som 1936. Olof Henrik Olofsson avsatte enligt en bestämmelse i sitt testamente en viss del av sin mark som så kallad "nationalpark där växt och djurvärld fritt får utveckla sig". Det var aldrig aktuellt att bilda en nationalpark av området. Men 1969 skyddades ett 11 hektar stort område som naturreservat.

Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering visade att betydande naturvärden fanns även utanför det gamla naturreservatets avgränsning. Staten köpte därför det nuvarande reservatsområdet på totalt 18 hektar och beslutade om en ny avgränsning och nya föreskrifter 2009.

Gröna lunglavar på träd.

Lunglav växer på gamla lövträd i fuktig miljö. Foto: Oskar Norrgrann

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna trädoch buskar.
  • Samla in mossor, svampar eller lavar med undantag för plockning av matsvamp för husbehov.
  • Samla in eller föra bort ryggradslösa djur.
  • Köra motordrivet fordon.
  • Sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift.
  • Utföra vetenskapliga undersökningar som innebär markering av provytor eller annan åverkan inom reservatet utan länsstyrelsens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 1969, utvidgades 2008

Storlek: 18 hektar

Kommun: Ånge

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

I Torpshammar tar du av från E14 och kör norrut mot Gimåtfors i knappt en mil. Efter byn Främre Nordanede, i västra kanten av Mellansjön, tar du en skogsbilväg åt nordväst som leder fram till reservatets norra del.

Kontakt

Frågor om anläggningar eller skötsel av statliga naturreservat

Förvaltning av skyddad natur, Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon, växel: 0611-34 90 00

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss